Prvi CEFood kongres održan je 2002. godine u Ljubljani, Slovenija. CEFood se održava svake druge godine i okuplja proizvođače i distributere hrane, istraživače sa univerziteta i instituta da promovišu profesionalni razvoj i edukaciju u prehrambenoj nauci i tehnologiji. Naredna četiri CEFood kongresa održani su u Budimpešti – Mađarska (2004), Sofiji – Bugarska (2006), Cavtatu – Hrvatska (2008) i Bratislavi – Slovačka (2010).

CEFood kongres pruža jedinstvenu mogućnost naučnicima, istraživačima, tehnolozima, proizvođačima i nutricionistima, mladim istraživačima i studentima da prezentuju rezultate svojih istraživanja iz oblasti nauke o hrani, da razmenjuju informacije o novim procesima, promovišu umrežavanje istraživača i diskusiju o potencijalnoj međunarodnoj saradnji, kao i da poboljšaju saradnju akademskih ustanova sa privredom.

6. Centralno-evropski kongres hrane (CEFood) će istaći važnost novih tehnologija i tradicionalnih proizvoda za konkurentnu i bezbednu hranu za evropsko i svetsko tržište. Kongres će se održati u hotelu PARK, Novi Sad, od 23. do 26. maja 2012. godine.

Teme Kongresa

Naučnici, istraživači, preduzetnici iz prehrambene industrije i proizvođači opreme su pozvani da prezentuju svoja naučna dostignuća i potencijale na Kongresnim sesijama. Kongres će se fokusirati na sledeće teme:

  1. Sastojci hrane, Zdravlje i ishrana, Funkcionalna hrana
  2. Analiza hrane, Mikrobiologija hrane, Kvaliet i bezbednost hrane
  3. Prehrambeno inženjerstvo, Obrada hrane
  4. Pakovanje i održivost proizvoda, Dizajn proizvoda
  5. Prehrambena biotehnologija, Novi izvori biomase i bioproizvoda
  6. Hrana, potrošači i senzorna analiza
  7. Tradicionalna hrana, Hrana sa oznakom geografskog porekla
  8. Menadžment lanca hrane za ljude i stočne hrane
  9. Stočna hrana kao izazov za distributere hrane
  10. Edukacija, inovacija i prenos znanja

Poziv za slanje radova

Naučni doprinosi (kratka predavanja, posteri i celi radovi) iz oblasti koje pokrivaju navedene teme Kongresa su dobrodošli. Naučni komitet će recenzirati sve izvode radova i cele radove. Izvodi radova koji su dostavljeni za prezentaciju na Kongresu će biti objavljeni u Knjizi izvoda radova. Dostavljeni recenzirani celi radovi će biti ce biti objavljeni u Zborniku radova.
Uputstva za pisanje i dostavljanje izvoda radova, kao i celih radova, dostupni su na sajtu Kongresa (www.cefood2012.rs). Izvodi radova se moraju dostaviti posredstvom sajta (online) i na engleskom jeziku.

Svi učesnici se moraju registrovati putem sajta Kongresa (www.cefood2012.rs). Nakon popunjavanja registracionog formulara na sajtu, učesnici će dobiti uputstvo za uplatu kotizacije na e-mail. Samo izvodi radova/celi radovi autora koji su platili kotizaciju će biti štampani u Knjizi izvoda radova/Zborniku radova.

Zvaničan jezik Kongresa je engleski. Engleski će se koristiti za sve štampane materijale, prezentacije i diskusije. Simultani prevod sa engleskog na srpski jezik će biti obezbeđen u kongresnoj sali.

Na zahtev većeg broja potencijalnih učesnika, rok za slanje izvoda radova i ranu registraciju za 6. Centralno-evropski kongres hrane (CEFood) produžen je do 31. januara, a rada u celini do 15. marta 2012. godine.

Prvi poziv za 6. Centralno-evropski kongres hrane (CEFood)

Detaljnije informacije vezane za Kongres mogu se naći na sajtu www.cefood2012.rs