.

I Osnovne odredbe

.
Predmet zakona
Clan 1.

Ovim zakonom ureduju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, clanstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja znacajna za rad udruženja. Ovim zakonom ureduje se i status i delovanje stranih udruženja.
Pojam udruženja
Clan 2.

Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizickih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapredenja odredenog zajednickog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. Na politicke stranke, sindikate, udruženja organizovana radi obavljanja odredenih delatnosti u cilju sticanja dobiti, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice, spontana privremena povezivanja više lica i druga udruženja ciji je rad ureden posebnim zakonom, odredbe ovog zakona shodno se primenjuju u pitanjima koja nisu uredena tim posebnim zakonom. Na udruženja koja nemaju status pravnog lica, shodno se primenjuju pravna pravila o gradanskom ortakluku, osim ako ovim zakonom nije drugacije odredeno. Zabranjena su tajna i paravojna udruženja. Sloboda i ciljevi udruživanja
Clan 3.

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva. Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemcenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizickim, psihickim ili drugim karakteristikama i sposobnostima. Odredba stava 2. ovog clana primenjuje se i na udruženja koja nemaju status pravnog lica.
Upis u Registar
Clan 4.

Upis u registar udruženja je dobrovoljan. Udruženje stice status pravnog lica danom upisa u registar.
Javnost rada
Clan 5.

Rad udruženja je javan. Ostvarivanje javnosti rada ureduje se statutom udruženja.
Vreme na koje se osniva udruženje
Clan 6.

Udruženje se osniva na neodredeno ili odredeno vreme. Ako u osnivackom aktu nije drugacije odredeno smatra se da je udruženje osnovano na neodredeno vreme.
Savezi i delovi udruženja
Clan 7.

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi). Na saveze iz stava 1. ovog clana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kada se sedište saveza nalazi na teritoriji Republike Srbije. Deo udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr.) nema status pravnog lica.
Statusne promene
Clan 8.

Statusne promene udruženja vrše se na nacin utvrden ovim zakonom.
Zakonitost rada udruženja
Clan 9.

Udruženje ostvaruje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza ciji je clan.
.

II. Osnivanje i naziv

Osnivaci udruženja
Clan 10.

Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivaca, s tim što najmanje jedan od osnivaca mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. Osnivaci udruženja mogu biti poslovno sposobna fizicka ili pravna lica. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivac udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom. Izjava iz stava 3. ovog clana mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.
Osnivanje udruženja i osnivacki akt
Clan 11.

Udruženje se osniva usvajanjem osnivackog akta i statuta i izborom lica ovlašcenog za zastupanje, na osnivackoj skupštini udruženja. Osnivacki akt udruženja sadrži: licna imena, odnosno nazive osnivaca i njihova prebivališta, odnosno sedišta; naziv i sedište i adresu udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja; ciljeve radi kojih se osniva; licno ime i prebivalište i adresu lica ovlašcenog za zastupanje udruženja; potpise osnivaca i njihove jedinstvene maticne brojeve gradana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave za osnivace koji su strani državljani i datum donošenja osnivackog akta. Pravno lice kao osnivac potpisuje se tako što njegov zastupnik uz naziv pravnog lica dodaje svoj potpis i pecat, maticni broj i poresko identifikacioni broj (PIB) pravnog lica.
Statut udruženja
Clan 12.

Statut je osnovni opšti akt udruženja. Drugi opšti akti, ako ih udruženje donosi, moraju biti u saglasnosti sa statutom. Odredbe drugog opšteg akta udruženja koje su suprotne statutu, ništave su. Statutom se obavezno ureduje: naziv i sedište udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva, ciljevi radi kojih se osniva; unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašcenja, sastav, nacin izbora i opoziva, trajanje mandata i nacin odlucivanja; postupak za izmene i dopune statuta i postupak donošenja i izmena drugih opštih akata udruženja, ako ih donosi; zastupanje udruženja; ostvarivanje javnosti rada; uslovi i nacin uclanjivanja i prestanka clanstva; prava, obaveze i odgovornost clanova; nacin sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima, ukljucujuci i odredbe o privrednoj ili drugoj delatnosti kojom se stice dobit, ako je udruženje obavlja; nacin odlucivanja o statusnim promenama i prestanku rada; postupanje sa imovinom udruženja u slucaju prestanka udruženja; postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja; izgled i sadržina pecata; druga pitanja utvrdena zakonom. Statutom se mogu urediti i druga pitanja od znacaja za rad udruženja.
Naziv udruženja
Clan 13.

Udruženje ima naziv. Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i cirilickom pismu. Naziv udruženja može sadržati pojedine strane reci ako one cine naziv medunarodne organizacije cije je udruženje clan, ako su te reci uobicajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuce reci u srpskom jeziku, ili ako se radi o recima na mrtvom jeziku. Naziv udruženja, ako je to predvideno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine upisuje se u registar posle naziva na srpskom jeziku i cirilickom pismu. Naziv udruženja, ako je to predvideno statutom, može se upisati u registar i u prevodu na jedan ili više stranih jezika, posle upisa naziva udruženja na srpskom jeziku i cirilickom pismu, odnosno jeziku i pismu nacionalne manjine. Naziv udruženja ne može da sadrži elemente predvidene clanom 3. stav 2. ovog zakona.
Skraceni naziv udruženja
Clan 14.

Udruženje može imati i skraceni naziv, koji se odreduje statutom. Skraceni naziv upisuje se u registar. Upotreba naziva udruženja
Clan 15.
Naziv i skraceni naziv udruženja upotrebljavaju se u pravnom saobracaju u obliku u kome su upisani u registar.
Razlikovanje naziva udruženja
Clan 16.

Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identican nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar. Naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.
Sedište udruženja
Clan 17.

Udruženje ima sedište. Sedište udruženja mora biti na teritoriji Republike Srbije, s tim da se kao sedište odreĐuje ona jedinica lokalne samouprave na cijoj teritoriji se nalazi mesto iz koga se upravlja udruženjem. Simboli vizuelnog identiteta
Clan 18.

Udruženje može imati svoj znak, logotip i druge simbole, u skladu sa statutom. Simboli vizuelnog identiteta udruženja ne mogu biti identicni simbolima drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar niti izazivati zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.
.

III. Clanstvo i organi

.
Clanstvo u udruženju
Clan 19.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrdenim statutom da postane clan udruženja. Fizicko lice može biti clan udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa ovim zakonom i statutom. Izjavu o pristupanju, odnosno uclanjenju u udruženje za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom, a ako je u pitanju maloletnik sa navršenih 14 godina života izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom. Izjave iz stava 3. ovog clana moraju da sadrže potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom. Udruženje vodi evidenciju o svojim clanovima.
Ništavost odluke organa udruženja
Clan 20.
Svaki clan udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom za utvrdivanje ništavosti opšteg akta udruženja koji je donet suprotno statutu ili drugom opštem aktu udruženja, odnosno za utvrdivanje ništavosti pojedinacnog akta udruženja koji je donet suprotno zakonu, statutu ili drugom opštem aktu udruženja, u roku od petnaest dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja akta. Utvrdivanjem ništavosti akta iz stava 1. ovog clana ne dira se u prava stecena od strane trecih savesnih lica. Postupak za utvrdivanje ništavosti akta iz stava 1. ovog clana vodi se prema odredbama zakona kojim se ureduje parnicni postupak.
Upravljanje udruženjem
Clan 21.

Clanovi upravljaju udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima udruženja. Skupština udruženja
Clan 22.
Skupština je najviši organ udruženja. Skupštinu cine svi clanovi udruženja. Statutom se može odrediti nacin predstavljanja clanova udruženja u skupštini udruženja. Skupština udruženja usvaja statut udruženja, njegove izmene i dopune, bira i razrešava lice ovlašceno za zastupanje udruženja, ako statutom udruženja nije predvideno drugacije, odlucuje o udruživanju u saveze, o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja udruženja, o statusnim promenama udruženja i prestanku rada udruženja, kao i drugim pitanjima utvrdenim statutom udruženja. Statutom se može utvrditi drugaciji naziv organa koji ima funkciju skupštine. Redovna sednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje, pri cemu se statutom udruženja može predvideti i kraci rok. Vanredna sednica skupštine mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese jedna trecina clanova udruženja, s tim što se statutom može utvrditi manji broj clanova udruženja od broja utvrdenog ovim zakonom. Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje. Nacin sazivanja skupštine, kao i nacin rada i donošenje odluka bliže se ureduje statutom.
Zastupnik udruženja
Clan 23.

Udruženje ima jedno ili više lica ovlašcenih za zastupanje udruženja (u daljem tekstu: zastupnik udruženja), izabranih, odnosno imenovanih na nacin utvrden statutom. Za zastupnika udruženja može biti odredeno samo poslovno sposobno fizicko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije. Zastupnik udruženja dužan je da se pridržava ovlašcenja odredenih statutom i odlukom nadležnog organa udruženja. Drugi organi udruženja
Clan 24.

Statutom se mogu predvideti i drugi organi udruženja.
Odgovornost za štetu
Clan 25.

Clanovi organa udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik.
Postupak za naknadu štete pokrece se na osnovu odluke organa odredenog statutom udruženja ili statutom odredenog dela clanova udruženja. Odlukom se može odrediti posebni zastupnik udruženja za postupak za naknadu štete. Odredbe ovog clana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika udruženja.
.

IV. Upis u registar

.
Vodenje Registra udruženja
Clan 26.

Registar udruženja (u daljem tekstu: Registar) vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao povereni posao. Registar iz stava 1. ovog clana vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka. Sadržinu, nacin upisa i vodenja Registra iz stava 1. ovog clana bliže ureduje ministar nadležan za poslove uprave (u daljem tekstu: ministar).
Registrator udruženja
Clan 27.

Agencija vodi Registar preko Registratora udruženja (u daljem tekstu: Registrator). Na uslove i postupak imenovanja Registratora, kao i na njegova ovlašcenja i obaveze, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se ureduje registracija privrednih subjekata, osim ako ovim zakonom nije drugacije utvrdeno.
Sadržina Registra
Clan 28.

U Registar se upisuju: naziv i skraceni naziv udruženja, sedište i adresa udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja; datum osnivanja udruženja; privredne i druge delatnosti koje udruženje neposredno obavlja; licno ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni maticni broj gradana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja; predvideno vreme za koje se udruženje osniva; clanstvo u savezu udruženja; datum donošenja, odnosno izmena i dopuna statuta; podaci o statusnoj promeni; podaci vezani za likvidaciju i stecaj udruženja; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada udruženja i zabrana rada udruženja; prestanak udruženja; broj i datum donošenja rešenja o upisu, promeni podataka i brisanju iz Registra.
Prijava za upis
Clan 29.

Upis u Registar vrši se na osnovu prijave za upis. Sadržinu i izgled prijave iz stava 1. ovog clana bliže ureĐuje ministar. Prijavu za upis podnosi zastupnik udruženja. Uz prijavu se podnose osnivacki akt, dva primerka statuta, kao i druge isprave koje se utvrduju aktom koji donosi ministar.
Odbacivanje prijave za upis
Clan 30.

Registrator rešenjem odbacuje prijavu: 1) ako je naziv udruženja identican nazivu drugog udruženja koje je upisano ili uredno prijavljeno za upis u Registar; 2) ako je naziv udruženja zamenljiv sa nazivom drugog udruženja, izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi; 3) ako je prijava podneta od neovlašcenog lica, odnosno uz prijavu nisu podnete propisane isprave; 4) ako prijava, osnivacki akt ili statut ne sadrže sve podatke propisane zakonom.
Prekid postupka upisa
Clan 31.

Ako Registrator oceni da se radi o udruženju iz clana 2. stav 4. ovog zakona ili da su ciljevi udruženja u suprotnosti sa odredbama clana 3. stav 2. ovog zakona, zakljuckom prekida postupak upisa u Registar i Ustavnom sudu podnosi predlog za zabranu rada udruženja. Protiv zakljucka iz stava 1. ovog clana nije dozvoljena posebna žalba. Po prijemu odluke Ustavnog suda Registrator ce, zavisno od sadržine odluke, rešenjem odbaciti prijavu – ako je udruženju izrecena zabrana rada ili nastaviti sa postupkom upisa – ako je odbijen predlog za zabranu rada udruženja.
Rešenje o upisu u Registar
Clan 32.

Upis u Registar vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne prijave za upis. Registrator donosi rešenje o upisu u Registar. Uz rešenje o upisu u Registar udruženju se dostavlja primerak statuta koji se overava pecatom Agencije i potpisom Registratora, cime se potvrduje njegova istovetnost sa primerkom statuta koji se cuva u Agenciji. Ako se, u roku iz stava 1. ovog clana, ne donese rešenje o upisu u Registar, odnosno rešenjem ne odbaci prijava za upis u Registar, smatrace se da je udruženje upisano u Registar narednog dana od dana isteka tog roka.
Promena podataka koji se upisuju u Registar
Clan 33.

Udruženje je dužno da Registratoru prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u Registar, u roku od 15 dana od dana nastale promene. Na upis promena podataka u Registru shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upisu udruženja u Registar.
Javnost Registra
Clan 34.

Podaci upisani u Registar su javni, u skladu sa zakonom. Svako može da se pouzda u tacnost podataka upisanih u Registar.
Naknada za vodenje Registra
Clan 35.

Vlada propisuje visinu naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku
vodenja Registra, na predlog Upravnog odbora Agencije.
.

V. Imovina i obavljanje aktivnosti

.
Nacin sticanja imovine udruženja
Clan 36.

Udruženje može sticati imovinu od clanarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni nacin. Fizicka i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima mogu biti oslobodena odgovarajucih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajuci javni prihod.
Aktivnosti udruženja
Clan 37.

Udruženje može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrdeni njegovim statutom. Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stice dobit u skladu sa zakonom kojim se ureduje klasifikacija delatnosti, pod sledecim uslovima: 1) da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima; 2) da je delatnost predvidena statutom; 3) da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja. Delatnost iz stava 2. ovog clana upisuje se u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa propisima kojima je uredena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.
Udruženje može otpoceti sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz stava 2. ovog clana tek nakon upisa delatnosti u Registar iz stava 3. ovog clana. Poslovi koje udruženje zakljuci suprotno odredbi st. 1. i 2. ovog clana pravno su valjani, osim ako je trece lice znalo ili je moralo znati za prekoracenje. Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivacima, clanovima, clanovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima. Pod povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su kao takva utvrdena zakonom kojim se ureduju privredna društva. Sredstva za realizovanje programa od javnog interesa
Clan 38.

Sredstva za podsticanje programa ili nedostajuceg dela sredstava za finansiranje programa (u daljem tekstu: program) koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa obezbeduju se u budžetu Republike Srbije. Vlada, odnosno ministarstvo nadležno za oblast u kojoj se ostvaruju osnovni ciljevi udruženja dodeljuje sredstva iz stava 1. ovog clana na osnovu sprovedenog javnog konkursa i zakljucuje ugovore o realizovanju odobrenih programa. Pod programom od javnog interesa iz stava 1. ovog clana narocito se smatraju programi u oblasti: socijalne zaštite, boracko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoci starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, informisanja, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošaca, borbe protiv korupcije, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje iskljucivo i neposredno sledi javne potrebe. Vlada ureduje bliže kriterijume, uslove, obim, nacin, postupak dodele, kao i nacin i postupak vracanja sredstava iz stava 1. ovog clana, ukoliko se utvrdi da udruženje dobijena sredstva ne koristi za realizovanje odobrenih programa. Odredbe st. 1-4. ovog clana shodno se primenjuju i na sredstva koja se udruženjima dodeljuju iz budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Udruženja koja su iz budžeta Republike, odnosno autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave dobila sredstva za realizovanje programa od javnog interesa najmanje jedanput godišnje cine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i nacinu sticanja i korišcenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava. Udruženje je obavezno da sredstva iz stava 1. ovog clana koristi iskljucivo za realizovanje odobrenih programa. Odredba stava 6. ovog clana shodno se primenjuje i na udruženja koja su u prethodnoj godini, u skladu sa zakonom, koristila poreske i carinske olakšice.
Poslovne knjige i finansijski izveštaji
Clan 39.

Udruženje vodi poslovne knjige, sacinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o racunovodstvu i reviziji. Godišnji obracuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se clanovima udruženja na nacin utvrden statutom.
Odgovornost za obaveze udruženja
Clan 40.

Za svoje obaveze udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom. Clanovi udruženja i organa udruženja mogu licno odgovarati za obaveze udruženja, ako postupaju sa imovinom udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.
Korišcenje imovine udruženja
Clan 41.

Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva.
Imovina udruženja ne može se deliti njegovim clanovima, osnivacima, clanovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima. Povezanim licima smatraju se lica koja su kao takva utvrdena u pogledu zabrane raspodele dobiti udruženja. Odredbe st. 1. i 2. ovog clana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenocišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.
Primalac imovine udruženja
Clan 42.

Za slucaj prestanka udruženja kao primalac njegove imovine statutom se može odrediti samo domace nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili slicnih ciljeva. Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na slucaj prestanka udruženja koje je u vreme stupanja na snagu ovog zakona koristilo imovinu u društvenoj, odnosno državnoj svojini.
Republika Srbija kao primalac imovine
Clan 43.

Ako se u trenutku prestanka udruženja ne može postupiti na nacin odreden ovim zakonom ili statutom za raspodelu imovine, ili ako udruženje prestaje na osnovu odluke o zabrani rada, nakon sprovedenog postupka likvidacije, ili statutom nije odreden nacin raspolaganja imovinom posle prestanka udruženja, imovina udruženja postaje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišcenja pripada jedinici lokalne samouprave na cijoj je teritoriji bilo sedište udruženja. Na nacin iz stava 1. ovog clana postupice se i u slucaju prestanka udruženja koje je u vreme stupanja na snagu ovog zakona koristilo imovinu u društvenoj, odnosno državnoj svojini, bez obzira da li je to udruženje u meduvremenu upisano u Registar u skladu sa odredbama ovog zakona.
Ništavost raspolaganja imovinom udruženja
Clan 44.

Raspolaganje imovinom udruženja suprotno odredbama ovog zakona ništavo je.
.

VI. Statusne promene

.
Pojam i vrste statusnih promena
Clan 45.

Statusna promena je promena pravnog položaja udruženja izvršena na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa statutom i ovim zakonom. Statusne promene su pripajanje, spajanje i podela udruženja.
Pripajanje udruženja
Clan 46.

Pripajanje je prenos cele imovine jednog udruženja (pripojenik) na drugo udruženje (pripojilac), na osnovu ugovora o pripajanju. Ugovor o pripajanju sadrži nazive i sedišta udruženja, odredbe o prenosu imovine udruženja koje se pripaja (tacan opis prava i obaveza koja se prenose, pri cemu je dozvoljeno upucivanje na posebne isprave) i prava clanova pripojenog udruženja. Pripajanje jednog ili više udruženja drugom upisuje se u Registar udruženja. Na upis pripajanja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upisu osnivanja udruženja. Uz prijavu za upis podnose se i odluke skupština udruženja koja ucestvuju u pripajanju o prihvatanju zakljucenja ugovora o pripajanju (u istovetnom tekstu), ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u Registar udruženja koja se pripajaju. Upisom pripajanja u Registar prestaje da postoji pripojeno udruženje, a udruženje pripojilac nastavlja sa radom pod nazivom pod kojim je upisano u Registar.
Spajanje udruženja
Clan 47.

Spajanje je osnivanje novog udruženja na koje prelazi celokupna imovina dva ili više udruženja koja se spajaju.
Na postupak spajanja udruženja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju. Spajanjem prestaju da postoje udruženja koja su se spojila, a novonastalo udruženje smatra se novim udruženjem na koje se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju udruženja.
Podela udruženja
Clan 48.

Udruženje se može podeliti na dva ili više udruženja. Odluka o podeli udruženja ima pravno dejstvo osnivackog akta. Na postupak podele shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju udruženja. Podeljeno udruženje prestaje da postoji, a na postupak upisa novonastalih udruženja primenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju udruženja. Udruženja nastala podelom odgovaraju solidarno za obaveze podeljenog udruženja. Udruženja nastala podelom upisuju se u Registar posle razgranicenja sredstava, prava i obaveza (deobni bilans).
.

VII. Prestanak

Uslovi i nacin brisanja udruženja iz Registra
Clan 49.

Brisanjem iz Registra udruženje gubi status pravnog lica. Brisanje iz Registra vrši se samo ako: 1) se broj clanova smanji ispod broja osnivaca potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih clanova u roku od 30 dana; 2) istekne vreme na koje je udruženje osnovano, kada je udruženje osnovano na odredeno vreme; 3) nadležni organ udruženja donese odluku o prestanku rada; 4) je izvršena statusna promena koja, u skladu sa ovim zakonom, ima za posledicu prestanak udruženja; 5) se utvrdi da udruženje ne obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva, odnosno da nije organizovano u skladu sa statutom duže od dve godine neprekidno ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrdenog statutom za održavanje sednice skupštine, a ona nije održana; 6) je udruženju zabranjen rad; 7) stecajem. Svako može obavestiti Registratora o postojanju razloga za brisanje udruženja iz Registra utvrdenih stavom 2. tacka 5) ovog clana. Registrator rešenjem utvrduje cinjenice iz stava 2. tacka 5) ovog clana. U slucajevima iz stava 2. tac. 1), 2), 3), 5) i 6) ovog clana brisanje iz Registra vrši se nakon sprovedenog postupka likvidacije udruženja, ako zakonom nije drugacije odredeno. O sprovodenju postupka likvidacije u Registar se upisuje zabeleška.
Zabrana rada udruženja
Clan 50.

O zabrani rada udruženja iz clana 2. stav 4. ovog zakona, kao i udruženja ciji su ciljevi ili delovanje suprotni odredbi clana 3. stav 2. ovog zakona odlucuje Ustavni sud. Odluka o zabrani rada udruženja može se zasnivati na radnjama clanova udruženja ako postoji veza izmedu tih radnji i delovanja udruženja ili njegovih ciljeva, ako se radnje zasnivaju na organizovanoj volji clanova i ako se prema okolnostima slucaja može smatrati da je udruženje tolerisalo radnje svojih clanova. Udruženju ce se zabraniti rad ako se uclani u medunarodnu organizaciju ili udruženje iz clana 2. stav 4. ovog zakona, odnosno koje deluje radi ostvarivanja ciljeva iz clana 3. stav 2. ovog zakona. Zabrana rada saveza odnosi se i na ona udruženja u njegovom clanstvu koja su izricito bila obuhvacena postupkom zabrane. Simboli vizuelnog identiteta i druge oznake udruženja kome je zabranjen rad (zastave, parole, uniforme, grbovi, znacke i dr.) ne smeju se javno upotrebljavati.
Pokretanje postupka za zabranu rada udruženja
Clan 51.

Postupak za zabranu rada udruženja pokrece se na predlog Vlade, Republickog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili Registratora. Postupak za zabranu rada udruženja može se pokrenuti i voditi i u odnosu na udruženja koja nemaju status pravnog lica. O pokretanju postupka za zabranu rada udruženja u Registar se upisuje zabeleška. Likvidacija udruženja
Clan 52.

Likvidacija udruženja se sprovodi kada udruženje ima dovoljno finansijskih sredstava za pokrice svih svojih obaveza. Na pitanja koja se ticu postupka likvidacije udruženja koja nisu uredena ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se reguliše likvidacija privrednog društva. Predlog za pokretanje postupka likvidacije u slucajevima iz clana 49. stav 2. tac. 1), 2), 3), 5) i 6) i clana 54. stav 2. ovog zakona podnosi Registrator. Od trenutka kada su se stekli uslovi za pokretanje postupka likvidacije, udruženje može preduzimati samo aktivnosti potrebne za sprovodenje likvidacionog postupka. Donošenjem odluke o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanjem likvidacionog upravnika prestaju ovlašcenja organa udruženja i zastupnika i punomocnika udruženja, osim ovlašcenja nadzornog odbora, ako ga udruženje ima. Odluka o prestanku udruženja likvidacijom
Clan 53.
U slucajevima iz clana 49. stav 2. tac. 1), 2) i 3) ovog zakona, skupština udruženja dužna je da u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga za prestanak udruženja donese odluku o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnika i da ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostavi Registratoru. Udruženje je dužno da odluku iz stava 1. ovog clana objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u roku od tri dana od dana donošenja, s pozivom poveriocima da u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke prijave svoja potraživanja. Dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa objavom iz stava 2. ovog clana.
Postupak likvidacije u slucaju da nije doneta odluka
Clan 54.

Ako odluka o otvaranju postupka likvidacije i imenovanju likvidacionog upravnika ne bude doneta ili ne bude objavljena, zastupnik udruženja dužan je da o tome obavesti Registratora u roku od tri dana od isteka roka za njeno donošenje, odnosno objavljivanje. U slucaju iz stava 1. ovog clana, kao i u slucaju kada zastupnik udruženja ne obavesti Registratora o tome da su se stekli uslovi za sprovodenje postupka likvidacije, Registrator u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja, odnosno od saznanja i utvrdivanja da su ispunjeni uslovi za sprovodenje likvidacije, podnosi predlog za pokretanje postupka likvidacije, o trošku udruženja i za imenovanje likvidacionog upravnika. Na nacin iz stava 2. ovog clana Registrator postupa i u slucajevima prestanka udruženja iz razloga utvrdenih u clanu 49. stav 2. tac. 5) i 6).
Upis likvidacije u Registar
Clan 55.

Ovlašcenje za zastupanje udruženja prelazi na likvidacionog upravnika danom otvaranja postupka likvidacije. Odluka skupštine udruženja o prestanku udruženja i podaci o likvidacionom upravniku upisuju se u Registar. U nazivu udruženja upisuje se oznaka „u likvidaciji“.
Postupak posle sprovedene likvidacije
Clan 56.

Sa imovinom udruženja koja preostane posle namirenja poverilaca i izmirenja poreskih obaveza, likvidacioni upravnik postupa na nacin predviden ovim zakonom i statutom udruženja. Posle predaje imovine primaocima, likvidacioni upravnik podnosi prijavu za brisanje udruženja iz Registra, uz koju prilaže izveštaj o toku likvidacije i izjavu da je sva imovina podeljena u skladu sa zakonom i statutom.
Skraceni postupak likvidacije
Clan 57.

Udruženje može prestati po skracenom postupku likvidacije ako posle donošenja odluke o prestanku rada udruženja vecina clanova skupštine dâ Registratoru izjavu da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima. Izjava iz stava 1. ovog clana mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom. Clanovi skupštine udruženja iz stava 1. ovog clana odgovaraju solidarno za obaveze udruženja tri godine od dana brisanja udruženja iz Registra. Udruženje koje prestaje po skracenom postupku briše se iz Registra, uz upisivanje u Registar licnih imena i prebivališta, odnosno naziva i sedišta clanova skupštine iz stava 1. ovog clana, sa naznacenjem njihove solidarne odgovornosti za obaveze udruženja.
Stecaj udruženja
Clan 58.

Nad udruženjem koje je trajnije nesposobno za placanje sprovodi se postupak stecaja shodnom primenom odredaba zakona kojim se reguliše stecaj i poreskih zakona kojima se ureduje tretman obveznika u stecaju. Registrator briše udruženje iz Registra na osnovu pravosnažne odluke o zakljucenju stecajnog postupka. Na upis u Registar podataka koji se odnose na stecaj udruženja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se reguliše stecaj o upisu u nadležni registar odluka iz stecajnog postupka. Prijavu za upis podataka iz stava 3. ovog clana Registratoru dostavlja stecajni upravnik.
.

VIII. Strana udruženja

.
Pojam stranog udruženja
Clan 59.

Strano udruženje, u smislu ovog zakona, jeste udruženje sa sedištem u drugoj državi, osnovano po propisima te države radi ostvarivanja nekog zajednickog ili opšteg interesa ili cilja, a cije delovanje nije usmereno na sticanje dobiti, kao i medunarodno udruženje ili druga strana, odnosno medunarodna nevladina organizacija koja ima clanove koji su se na dobrovoljnoj osnovi povezali radi ostvarivanja nekog zajednickog ili opšteg interesa ili cilja koji nije usmeren na sticanje dobiti. Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis u Registar i rad udruženja primenjuju se i na upis i rad predstavništva, kancelarije i drugog organizacionog oblika stranog ili medunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: predstavništvo stranog udruženja), ako zakonom ili medunarodnim ugovorom nije drugacije utvrdeno.
Vodenje Registra stranih udruženja
Clan 60.

Predstavništvo stranog udruženja može da deluje na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar stranih udruženja koji vodi Agencija, kao povereni posao. Registar iz stava 1. ovog clana vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka. Sadržinu, nacin upisa i vodenja Registra iz stava 1. ovog clana bliže ureĐuje ministar.
Registrator stranih udruženja
Clan 61.

Agencija vodi Registar stranih udruženja preko Registratora stranih udruženja.
Na uslove i postupak imenovanja Registratora stranih udruženja, kao i na njegova ovlašcenja i obaveze, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se ureduje registracija privrednih subjekata, osim ako ovim zakonom nije drugacije utvrdeno.
Sadržina Registra stranih udruženja
Clan 62.

U Registar stranih udruženja upisuje se: naziv i skraceni naziv stranog udruženja; država u kojoj je strano udruženje osnovano i sedište tog udruženja u toj državi; naziv organizacionog oblika stranog udruženja; adresa sedišta predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji i njegovih ogranaka; vreme za koje je predstavništvo stranog udruženja osnovano; ime i prezime lica ovlašcenog za zastupanje i predstavljanje stranog udruženja u Republici Srbiji, prebivalište i jedinstveni maticni broj gradana ako se radi o državljaninu Republike Srbije, odnosno boravište u Republici Srbiji i broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave ako se radi o stranom državljaninu; ciljevi stranog udruženja; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada predstavništva stranog udruženja i zabrana rada predstavništva stranog udruženja; broj i datum donošenja rešenja o upisu, promeni podataka i brisanju iz Registra stranih udruženja.
Prijava za upis i upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja
Clan 63.

Upis u Registar stranih udruženja vrši se na osnovu prijave za upis predstavništva stranog udruženja. Sadržinu i izgled prijave iz stava 1. ovog clana bliže ureduje ministar. Uz prijavu za upis podnosi se: overena fotokopija akta i overen prevod akta o registraciji udruženja u maticnoj državi ili overena fotokopija potvrde (izjave) overene od strane suda ili javnog beležnika da udruženje ima prema pravu maticne države status pravnog lica i bez upisa u registar i overen prevod potvrde (izjave); overena fotokopija odluke i overen prevod odluke nadležnog organa stranog udruženja o otvaranju predstavništva u Republici Srbiji; overen dokument i overen prevod dokumenta maticne države iz koga se utvrduje ko su osnivaci udruženja koje osniva predstavništvo u Republici Srbiji; overena odluka i overen prevod odluke o licu ovlašcenom za zastupanje i predstavljanje predstavništva stranog udruženja, overena fotokopija isprave o identitetu tog lica i prijava prebivališta, odnosno boravišta u Republici Srbiji; fotokopija i overen prevod statuta ili odgovarajuceg akta koji sadrži podatke o sedištu i unutrašnjoj organizaciji predstavništva stranog udruženja na teritoriji Republike Srbije. Registrator stranih udruženja donosi rešenje o upisu predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja. Rešenje o upisu predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku stranog udruženja.
Javnost Registra stranih udruženja
Clan 64.

Podaci upisani u Registar stranih udruženja su javni, u skladu sa zakonom.
Primena propisa na zaposlene u predstavništvu stranog udruženja
Clan 65.

Na strance zaposlene u predstavništvima stranog udruženja primenjuju se propisi kojima se ureduje kretanje i boravak stranaca. Na državljane Republike Srbije zaposlene u predstavništvima stranog udruženja primenjuju se propisi Republike Srbije.
Sredstva za rad predstavništva stranog udruženja
Clan 66.

Predstavništvo stranog udruženja može iz inostranstva unositi finansijska sredstva za rad predstavništva i za ostvarivanje svog programa u skladu sa odredbama zakona kojim se ureduje devizno poslovanje. Predstavništvo stranog udruženja može, posle izmirenja svih dospelih poreskih i drugih obaveza u Republici Srbiji, izneti neutrošena finansijska sredstva iz stava 1. ovog clana, u skladu sa odredbama zakona kojim se ureduje devizno poslovanje.
Predstavništvo stranog udruženja može privremeno da uveze predmete i opremu koji su potrebni za njegov rad i da ih iznese iz Republike Srbije u skladu sa carinskim propisima i propisima o spoljnotrgovinskom poslovanju.
Zabrana rada predstavništva stranog udruženja
Clan 67.

Predstavništvo stranog udruženja ima pravo da deluje slobodno na teritoriji Republike Srbije, ako njegovi ciljevi i delovanje nisu u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, ovim zakonom, medunarodnim ugovorima koje je zakljucila Republika Srbija i drugim propisima. Postupak za zabranu rada predstavništva stranog udruženja pokrece se na predlog Vlade, Republickog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili Registratora stranih udruženja. Odluku o zabrani rada predstavništva stranog udruženja ciji su ciljevi ili delovanje suprotni odredbi stava 1. ovog clana donosi Ustavni sud.

Brisanje predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja
Clan 68.

Predstavništvo stranog udruženja prestaje i briše se iz Registra stranih udruženja: 1) ako je strano udruženje prestalo sa radom; 2) ako je strano udruženje odlucilo da predstavništvo prestane sa radom; 3) ako je predstavništvu stranog udruženja zabranjen rad odlukom Ustavnog suda. Registrator stranih udruženja donosi rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja. Rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku stranog udruženja.
.

IX. Pravna sredstva

.
Pravo na žalbu
Clan 69.

Protiv rešenja Registratora udruženja i Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu može se izjaviti žalba ministru. Pravo na upravni spor
Clan 70.
Rešenje ministra je konacno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
.

X. Nadzor

.
Nadležnost za vršenje nadzora
Clan 71.

Nadzor nad sprovodenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave. Inspekcijski nadzor vrši ministarstvo preko upravnih inspektora.
.

XI. Kaznene odredbe

.
Privredni prestup

Clan 72.
Novcanom kaznom od 300.000 do 900.000 dinara kaznice se za privredni prestup udruženje ako neposredno obavlja privrednu ili drugu delatnost u cilju sticanja dobiti koja nije u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima ili nije predvidena statutom ili je obavlja iako je nadležni organ utvrdio da ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti (clan 37. stav 2). Za privredni prestup iz stava 1. ovog clana novcanom kaznom od 30.000 do 90.000 dinara kaznice se i odgovorno lice u udruženju.

Prekršaji

Clan 73.
Novcanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kaznice se za prekršaj udruženje ako: 1) ostvaruje aktivnosti suprotno zakonu, statutu i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza ciji je clan (clan 9);
2) obavlja privrednu ili drugu delatnost u vecem obimu, odnosno u obimu koji nije potreban za ostvarivanje ciljeva udruženja (clan 37. stav 2. tacka 3); 3) imovinu ne koristi jedino za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva (clan 41); 4) predstavništvo stranog udruženja otpocne da deluje pre upisa u Registar (clan 60. stav 1). Za prekršaj iz stava 1. ovog clana novcanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznice se i odgovorno lice u udruženju.
Clan 74.
Novcanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kaznice se za prekršaj udruženje: 1) ako ne omoguci javnost rada na nacin utvrden statutom (clan 5); 2) ako naziv ili skraceni naziv ne upotrebljava u pravnom saobracaju u obliku u kome je upisan u Registar (clan 15); 3) ako u roku od 15 dana ne prijavi Registratoru promenu podataka koji se upisuju u Registar (clan 33. stav 1); 4) ako izveštaj o svom radu i o obimu i nacinu sticanja i korišcenja sredstava ne ucini dostupnim javnosti i taj izveštaj ne dostavi davaocu sredstava (clan 38. stav 6). Za prekršaj iz stava 1. ovog clana novcanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznice se i odgovorno lice u udruženju.
Clan 75.
Novcanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznice se za prekršaj zastupnik udruženja ako u propisanom roku ne obavesti Registratora da nije doneta odluka o pokretanju postupka likvidacije ili da ona nije objavljena (clan 54. stav 1).
.

XII. Prelazne i završne odredbe

Clan 76.
U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar donosi propise za izvršavanje ovog zakona.
Clan 77.
Postupci zapoceti do dana stupanja na snagu ovog zakona okoncace se po propisima koji važe do pocetka primene ovog zakona.
Clan 78.
Društvene organizacije, udruženja gradana i njihovi savezi osnovani prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima gradana („Službeni glasnik SRS“, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), kao i oni koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju gradana u udruženja, društvene organizacije i politicke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ“, broj 42/90 i „Službeni list SRJ“, br. 24/94, 28/96 i 73/2000), nastavljaju sa radom kao udruženja od dana pocetka primene ovog zakona, s tim što su dužni da u roku od 18 meseci od dana pocetka primene ovog zakona usklade svoj statut i druge opšte akte sa odredbama ovog zakona.
Clan 79.
Društvene organizacije, udruženja gradana i njihovi savezi iz clana 78. ovog zakona dužni su da Registratoru uz prijavu za upis uskladivanja podnesu rešenje o upisu u Registar društvenih organizacija i udruženja gradana, odnosno Registar udruženja, društvenih organizacija i politickih organizacija, odluku o izboru zastupnika udruženja i overenu fotokopiju licne karte zastupnika udruženja, kao i dva primerka novog statuta. Društvene organizacije, udruženja gradana i njihovi savezi koji ne postupe u skladu sa stavom 1. ovog clana, po sprovedenom postupku likvidacije, rešenjem Registratora brišu se iz Registra i gube status pravnog lica, a njihova imovina prelazi na lica odredena statutom, odnosno zakonom. Protiv rešenja iz stava 2. ovog clana može se izjaviti žalba ministru. Rešenje ministra je konacno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Clan 80.
Nepokretnosti u društvenoj svojini na kojima pravo korišcenja imaju društvene organizacije, udruženja ili oblici povezivanja udruženja (savezi), sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: društvene organizacije), danom stupanja na snagu ovog zakona postaju sredstva u državnoj svojini na kojima pravo korišcenja ima jedinica lokalne samouprave na cijoj se teritoriji nepokretnosti nalaze.
Clan 81.
Nepokretnosti u društvenoj svojini na kojima su društvene organizacije do dana stupanja na snagu ovog zakona imale pravo korišcenja prelaze u svojinu, odnosno susvojinu ovih društvenih organizacija, srazmerno udelu kojim su društvene organizacije ucestvovale u finansiranju ovih nepokretnosti sopstvenim sredstvima ostvarenim od dobrovoljnih clanarina, poklona, donacija, legata i na drugi zakonom dozvoljeni nacin. Sopstvenim sredstvima iz stava 1. ovog clana ne smatraju se sredstva ostvarena po osnovu vršenja javnih ovlašcenja ili druga sredstva ostvarena iz budžeta društvenopolitickih zajednica. Svojinska prava iz stava 1. ovog clana utvrduju se u postupku pred nadležnim sudom.
Clan 82.
Društvene organizacije koje su pre nego što su na osnovu zakona preregistrovane iz statusa udruženja gradana u društvene organizacije imale pravo svojine na nepokretnostima u društvenoj, odnosno državnoj svojini prava po tom osnovu ostvaruju po zakonu kojim se ureduje denacionalizacija.
Clan 83.
Društvene organizacije koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona imale pravo korišcenja na nepokretnostima u državnoj svojini, odnosno na nepokretnostima koje po sprovedenom sudskom postupku postanu državna svojina, nastavljaju sa faktickim korišcenjem ovih nepokretnosti pod uslovima koji ne mogu biti nepovoljniji od uslova kakvi su bili do dana stupanja na snagu ovog zakona. Jedinica lokalne samouprave na cijoj se teritoriji nalaze nepokretnosti na kojima pravo korišcenja imaju društvene organizacije, ima pravo da otkaže dalje korišcenje nepokretnosti ako društvena organizacija ne uskladi svoj rad sa odredbama ovog zakona u propisanom roku, kao i u slucaju kada nepokretnosti koristi suprotno nameni ili ciljevima utvrdenim statutom. Akt iz stava 2. ovog clana jedinica lokalne samouprave donosi uz saglasnost Republicke direkcije za imovinu Republike Srbije. Imovina u društvenoj, odnosno državnoj svojini iz clana 80. i clana 81. st. 1. i 2. ovog zakona na kojoj pravo korišcenja, odnosno pravo raspolaganja imaju društvene organizacije ne može se otudivati do dana pocetka primene ovog zakona.
Clan 84.
Pokretna imovina u društvenoj svojini na kojoj pravo korišcenja imaju društvene organizacije sa sedištem na teritoriji Republike Srbije danom stupanja na snagu ovog zakona postaju sredstva u svojini društvenih organizacija.
Clan 85.
Sva imovina koju društvene organizacije iz clana 78. stav 1. ovog zakona steknu nakon dana pocetka primene ovog zakona jeste njihova svojina, osim imovine stecene u vršenju javnih ovlašcenja. Clan 86.
Strana udruženja koja su otpocela sa delovanjem na teritoriji Republike Srbije pre dana pocetka primene ovog zakona dužna su da svoje delovanje usaglase sa ovim zakonom i da podnesu prijavu za upis u Registar stranih udruženja, sa potrebnim dokumentima, u roku od tri meseca od dana pocetka primene ovog zakona. Ako strano udruženje ne postupi u skladu sa odredbom stava 1. ovog clana, Registrator stranih udruženja donosi rešenje o prestanku njegovog rada, do upisa u Registar stranih udruženja. Protiv rešenja iz stava 2. ovog clana može se izjaviti žalba ministru. Rešenje ministra je konacno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Agencija za privredne registre ce u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona od nadležnih organa pribaviti postojecu evidenciju o stranim udruženjima.
Clan 87.
Agencija za privredne registre preuzece od ministarstva nadležnog za poslove uprave i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove registre društvenih organizacija i udruženja gradana, predmete, arhivu i registraturski materijal nastao u radu na vodenju registara, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Clan 88.
Do pocetka rada osnovnih sudova postupak za utvrdivanje ništavosti opšteg akta udruženja iz clana 20. ovog zakona pokrece se pred nadležnim opštinskim sudom.
Clan 89.
Danom pocetka primene ovog zakona odredbe Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima gradana
(„Službeni glasnik SRS“, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94) i Zakona o udruživanju gradana u udruženja, društvene organizacije i politicke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ“, broj 42/90 i „Službeni list SRJ“, br. 24/94, 28/96 i 73/2000), prestaju da se primenjuju na udruženja gradana, društvene organizacije i njihove saveze, osim na sportske organizacije i udruženja. Clanovi 67. do 75.
Zakona o kretanju i boravku stranaca („Službeni list SFRJ“, br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 i 53/91) i clan 60. stav 1. tacka 2. Zakona o utvrdivanju odredenih nadležnosti autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“, broj 6/02), prestaju da važe danom pocetka primene ovog zakona.
Clan 90.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a pocece da se primenjuje danom isteka tri meseca od dana stupanja na snagu, izuzev clana 32. stav 4. koji ce poceti da se primenjuju danom isteka dve godine od dana stupanja na snagu.