.

I Uvodne odredbe

Clan 1.
Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika). PDV je opšti porez na potrošnju koji se obracunava i placa na isporuku dobara i pružanje usluga,
u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako ovim zakonom nije drukcije propisano.
Clan 2.
Prihod od PDV pripada budžetu Republike.

.

II Predmet oporezivanja

Clan 3.
Predmet oporezivanja PDV su:

1) isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
2) uvoz dobara u Republiku. Promet dobara i usluga
Clan 4.
Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukcije odredeno. Dobrima se smatraju i voda, elektricna energija, gas i toplotna energija.
Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i:

1) prenos prava raspolaganja na dobrima uz naknadu na osnovu propisa državnog organa, organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave;
2) predaja dobara po osnovu ugovora o lizingu, u skladu sa zakonom, ili na osnovu ugovora o prodaji sa odloženim placanjem kojim je utvrdeno da se pravo raspolaganja prenosi najkasnije otplatom poslednje rate;
3) prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu;
4) isporuka dobara po ugovoru na osnovu kojeg se placa provizija pri prodaji;
5) prenos dobara od strane vlasnika konsignateru i od konsignatera primaocu dobara;
6) isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu narucioca, od materijala isporucioca,ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima;
7) prvi prenos prava raspolaganja na novoizgradenim gradevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti);
8) razmena dobara za druga dobra ili usluge.

Sa prometom dobara uz naknadu izjednacava se:
1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za licne potrebe osnivaca,
zaposlenih ili drugih lica;
2) svaki drugi promet dobara bez naknade;
3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad kolicine utvrdene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije. Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. ovog clana smatra se prometom
dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obracunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno. Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara. Kod isporuke u nizu jednog istog dobra, kod koje prvi isporucilac prenosi pravo raspolaganja neposredno poslednjem primaocu dobra, svaka isporuka dobara u nizu smatra se posebnom isporukom. Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) bliže ureduje šta se smatra novoizgradenim gradevinskim objektima iz stava 3. tacka 7) ovog clana, kao i šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, kao i svaki drugi promet bez naknade iz stava 4. ovog clana.
Clan 5.
Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz clana 4. ovog zakona. Promet usluga je i svako necinjenje i trpljenje. Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i: 1) prenos i ustupanje autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava
intelektualne svojine;
2) pružanje usluga uz naknadu na osnovu propisa državnih organa, organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave; 3) predaja dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu narucioca, od materijala narucioca; 4) razmena usluga za dobra ili usluge; 5) predaja jela i pica za konzumaciju na licu mesta; 6) prenos vlasnickog udela na nepokretnostima;
7) ustupanje drugih udela ili prava. Sa prometom usluga uz naknadu izjednacava se: 1) upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za licne potrebe osnivaca,
zaposlenih ili drugih lica;
2) pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za licne potrebe osnivaca, zaposlenih ili drugih lica. Upotreba dobara iz stava 4. tacka 1) ovog clana smatra se prometom usluga uz naknadu pod
uslovom da se PDV obracunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra može odbiti u potpunosti ili
srazmerno. Ako se uz uslugu vrši sporedno pružanje usluga ili sporedna isporuka dobara, smatra se da je pružena jedna usluga.
Ministar bliže ureduje šta se smatra upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za licne potrebe osnivaca, zaposlenih ili drugih lica i pružanjem usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za licne potrebe osnivaca, zaposlenih ili drugih lica iz stava 4. ovog clana.
Clan 6.
Prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra se:
1) prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost;
2) prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno polovnim plovnim objektima, ako prenosilac nije poreski obveznik u smislu ovog zakona;
3) besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobicajenim kolicinama za tu namenu kupcima ili buducim kupcima;
4) davanje poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno razlicitim licima. Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tacka 1) ovog clana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca. Ministar bliže ureduje šta se smatra uobicajenim kolicinama poslovnih uzoraka i poklonom manje vrednosti iz stava 1. tac. 3) i 4) ovog clana. Uvoz dobara Clan 7. Uvoz je svaki unos dobara u carinsko podrucje Republike.

.

III Poreski obveznik i poreski dužnik

.

Poreski obveznik

Clan 8.
Poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga ili uvozi dobra, u okviru obavljanja delatnosti. Delatnost iz stava 1. ovog clana je trajna aktivnost proizvodaca, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, ukljucujuci i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja. Smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice. Obveznik je lice u cije ime i za ciji racun se vrši isporuka dobara, pružanje usluga ili uvoz dobara. Obveznik je lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za racun drugog lica.
Clan 9.
Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom u cilju obavljanja poslova državne uprave, nisu obveznici u smislu ovog
zakona ako obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave. Republika, organi, odnosno pravna lica iz stava 1. ovog clana obveznici su, ako obavljaju promet
dobara i usluga izvan delokruga organa, odnosno van obavljanja poslova državne uprave, a koji su oporezivi u skladu sa ovim zakonom. Poreski dužnik Clan 10. Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je:
1) obveznik iz clana 8. i clana 9. stav 2. ovog zakona;
2) poreski punomocnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici;
3) primalac dobara i usluga, ako strano lice iz tacke 2) ovog stava ne odredi poreskog punomocnika;
4) lice koje u racunu ili drugom dokumentu koji služi kao racun (u daljem tekstu: racun) iskaže PDV, a u skladu sa ovim zakonom nije dužan da obracuna i placa PDV;
5) lice koje uvozi dobro. Ako je poreski dužnik iz stava 1. tac. 2) i 3) ovog clana i obveznik, dužan je da ispuni obaveze koje su ovim zakonom propisane za obveznika, osim izdavanja racuna.

.

IV Mesto i vreme prometa dobara i usluga i nastanak poreske obaveze
.

Mesto prometa dobara

Clan 11.
Mesto prometa dobara je mesto: 1) u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do
treceg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporucilac, primalac ili trece lice, po njegovom nalogu;
2) ugradnje ili montaže dobra, ako se ono ugraduje ili montira od strane isporucioca ili, po njegovom nalogu, od strane treceg lica; 3) u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporucuje bez otpreme, odnosno
prevoza; 4) prijema vode, elektricne energije, gasa i toplotne energije. U slucaju prometa dobara u okviru komisionih ili konsignacionih poslova, mesto prometa dobara
od strane komisionara ili konsignatera odreduje se, u skladu sa stavom 1. ovog clana, i za isporuku komisionaru ili konsignateru. Mesto prometa usluga
Clan 12.
Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost. Ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.
Izuzetno od st. 1. i 2. ovog clana, mestom prometa usluga smatra se mesto: 1) u kojem se nalazi nepokretnost, ako se radi o prometu usluge koja je neposredno povezana sa
tom nepokretnošcu, ukljucujuci delatnost posredovanja i procene u vezi nepokretnosti, kao i projektovanje, pripremu i izvodenje gradevinskih radova i nadzor nad njima; 2) gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu (u daljem tekstu:
medunarodni transport), odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici; 3) gde je usluga stvarno pružena, ako se radi o:
(1) uslugama iz oblasti kulture, umetnosti, sporta, nauke i obrazovanja, zabavno – estradnim i slicnim uslugama, ukljucujuci usluge organizatora priredbi, kao i sa njima povezane usluge;
(2) sporednim uslugama u oblasti transporta, kao što su utovar, istovar, pretovar i slicne usluge;
(3) uslugama procene pokretnih stvari;
(4) radovima na pokretnim stvarima; 4) u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama:
(1) iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava;
(2) pružanja telekomunikacionih usluga;
(3) preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimicno odustane od vršenja neke delatnosti ili korišcenja nekog prava;
(4) u oblasti ekonomske propagande;
(5) prenosa, ustupanja i stavljanja na raspolaganje autorskih prava, prava na patente, licence, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine;
(6) bankarskog, finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova;
(7) savetnika, inženjera, advokata, revizora i slicnih usluga;
(8) obrade podataka i ustupanja informacija;
(9) stavljanja na raspolaganje osoblja;
(10) pruženim elektronskim putem, kao i radio-televizijskim uslugama;
(11) posredovanja prilikom pružanja usluga iz podtac. (1) – (10) ove tacke. 5) u kojem se isporuce dobra ili pruže usluge koje su predmet posredovanja koje nije posredovanje iz tacke 4) podtacka (11) ovog stava. Mesto uvoza dobara
Clan 13.
Mesto uvoza dobara je mesto u kojem je uvezeno dobro uneto u carinsko podrucje Republike. Vreme prometa dobara

Clan 14.
Promet dobara nastaje danom:
1) otpocinjanja slanja ili prevoza dobara primaocu ili trecem licu, po njegovom nalogu, ako dobra
šalje ili prevozi isporucilac, primalac ili trece lice, po njihovom nalogu;
2) preuzimanja dobara od strane primaoca u slucaju ugradnje ili montaže dobara od strane isporucioca ili, po njegovom nalogu, treceg lica; 3) prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, ako se dobro isporucuje bez otpreme,
odnosno prevoza;
4) ocitavanja stanja primljene vode, elektricne energije, gasa i toplotne energije koje vrši isporucilac, u cilju obracuna potrošnje; 5) kada je dobro uneto u carinsko podrucje Republike.
U komisionim ili konsignacionim poslovima, vreme isporuke dobara od strane komisionara ili konsignatera odreduje se, u skladu sa stavom 1. ovog clana i za isporuku komisionaru ili konsignateru.
Odredbe st. 1. i 2. ovog clana odnose se i na delimicne isporuke. Delimicne isporuke iz stava 3. ovog clana postoje ako je za isporuku odredenih delova ekonomski deljive isporuke posebno ugovorena naknada. Vreme prometa usluga
Clan 15.
Usluga se smatra pruženom danom kada je: 1) završeno pojedinacno pružanje usluge; 2) prestao pravni odnos koji je osnov pružanja usluge – u slucaju pružanja vremenski ogranicenih
ili neogranicenih usluga.
Ako se za pružanje usluga izdaju periodicni racuni, promet usluga smatra se izvršenim poslednjeg dana perioda za koji se izdaje racun. Delimicna usluga smatra se izvršenom u vreme kada je okoncano pružanje tog dela usluge. Delimicna usluga iz stava 3. ovog clana postoji ako je za odredene delove ekonomski deljive
usluge posebno ugovorena naknada. Nastanak poreske obaveze
Clan 16.
Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledecih radnji: 1) promet dobara i usluga; 2) naplata ako je naknada ili deo naknade naplacen pre prometa dobara i usluga; 3) nastanak obaveze placanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveza nema,
danom u kojem bi nastala obaveza placanja tog duga.
.

V Poreska osnovica i poreska stopa

Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga Clan 17. Poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporucena dobra ili pružene usluge, ukljucujuci subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije ukljucen PDV, ako ovim zakonom nije drukcije propisano. U osnovicu se uracunavaju i:
1) akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;
2) svi sporedni troškovi koje obveznik zaracunava primaocu dobara i usluga.
Osnovica ne sadrži:
1) popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga;
2) iznose koje obveznik naplacuje u ime i za racun drugog, ako taj iznos prenosi licu u cije ime i za ciji racun je izvršio naplatu. Ako naknada ili deo naknade nije izražen u novcu, vec u obliku prometa dobara i usluga,
osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara i usluga na dan njihove isporuke u koju nije ukljucen PDV.
Clan 18.
Osnovicom kod prometa dobara i usluga iz clana 4. stav 4. i clana 5. stav 4. ovog zakona smatra se nabavna cena, odnosno cena koštanja tih ili slicnih dobara i usluga, u momentu prometa.
U slucaju iz stava 1. ovog clana PDV se ne uracunava u osnovicu.
U slucaju prevoza putnika autobusima, koji vrši lice koje nema mesto stvarne uprave u Republici, osnovicu cini prosecna naknada prevoza za svaki pojedinacni prevoz. Nacin utvrdivanja naknade iz stava 3. ovog clana bliže ureduje ministar.
Osnovica kod uvoza dobara
Clan 19.
Osnovica kod uvoza dobara je vrednost uvezenog dobra utvrdena po carinskim propisima. U osnovicu iz stava 1. ovog clana uracunava se i: 1) akciza, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV; 2) svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici. Prvim odredištem, u smislu stava 2. tacka 2) ovog clana, smatra se mesto koje je naznaceno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznaceno, mesto prvog pretovara dobara u Republici.
Clan 20.
Kod uvoza dobara, koje je obveznik privremeno izvezao radi oplemenjivanja, obrade, dorade ili prerade (u daljem tekstu: oplemenjivanje), opravke ili ugradnje, osnovicu cini naknada koju je obveznik platio ili treba da plati za oplemenjivanje, opravku ili ugradnju, a ako se ta naknada ne placa, osnovicu cini porast vrednosti nastao oplemenjivanjem, opravkom ili ugradnjom. U slucaju iz stava 1. ovog clana primenjuju se odredbe clana 19. stav 2. ovog zakona. Izmena poreske osnovice
Clan 21.
Ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji podleže oporezivanju, obveznik koji je isporucio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u skladu sa izmenom. Obaveza iz stava 1. ovog clana odnosi se i na lica iz clana 10. stav 1. tac. 2) i 3) ovog zakona. Ako se osnovica naknadno izmeni zbog vracanja dobara ili poništenja ugovora, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da ispravi iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga izmeni odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporucioca dobara i usluga.
Obveznik može da izmeni osnovicu za iznos naknade koji nije naplacen samo na osnovu pravnosnažne odluke suda o zakljucenom stecajnom postupku ili prinudnom poravnanju. Ako obveznik koji je izmenio osnovicu u skladu sa stavom 4. ovog clana primi naknadu ili deo naknade za isporucena dobra i usluge u vezi sa kojima je dozvoljena izmena osnovice, dužan je da na primljeni iznos naknade obracuna PDV. Izmena osnovice iz st. 1 – 4. ovog clana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena. Ako se u skladu sa carinskim propisima izmeni osnovica za uvoz dobara koja podležu PDV, primenjuju se odredbe ovog zakona. Obracun vrednosti iskazanih u stranim valutama
Clan 22.
Ako je naknada za promet dobara i usluga izražena u stranoj valuti, za obracun te vrednosti u
domacoj valuti primenjuje se srednji kurs centralne banke koji važi na dan nastanka poreske obaveze. Ako je osnovica za uvoz dobara izražena u stranoj valuti, za obracun te vrednosti u domacoj
valuti primenjuju se carinski propisi koji utvrduju carinsku vrednost, a koji važe na dan nastanka poreske obaveze. Poreska stopa
Clan 23.
Opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 18%. Po posebnoj stopi PDV od 8% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i to:
1) hleba, mleka, brašna, šecera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoce životinjskog i biljnog porekla;
2) svežeg i rashladenog voca, povrca, mesa, ribe i jaja;
3) lekova koji su navedeni u listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava za zdravstveno osiguranje, u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju;
4) ortotickih i protetickih sredstava, kao i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hiruški ugraduju u organizam;
5) materijala za dijalizu; 6) dubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala i priplodne stoke;
7) udžbenika i nastavnih sredstava; 8) dnevnih novina; 9) monografskih i serijskih publikacija; 10) ogrevnog drveta; 11) usluga smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima; 12) komunalnih usluga; 13) prirodnog gasa koji se isporucuje individualnim proizvodacima preko gasne distributivne
mreže. Ministar bliže ureduje šta se, u smislu ovog zakona, smatra dobrima i uslugama iz stava 2. tac. 1) i 4) – 12) ovog clana.

.

VI Poreska oslobodenja

Poreska oslobodenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Clan 24.
PDV se ne placa na: 1) prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga
sadržana u osnovici iz clana 19. stav 2. ovog zakona; 2) promet dobara koja obveznik ili trece lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo; 3) promet dobara koja inostrani primalac ili trece lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo;
4) promet dobara koja inostrani primalac otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ako:
(1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara;
(2) je ukupna vrednost isporucenih dobara veca od 10.000 dinara, ukljucujuci PDV;
5) unos dobara u slobodnu zonu, osim dobara za krajnju potrošnju u slobodnoj zoni;

6) pružanje prevoznih i drugih usluga korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezanesa unosom dobara u slobodnu zonu; 7) usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici, ili koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle
oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporucilac usluge, inostrani primalac ili trece lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo;
8) prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobodene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom;
9) usluge medunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobracaju, s tim što za nerezidentno vazduhoplovno preduzece poresko oslobodenje važi samo u slucaju uzajamnosti;
10) isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje, carterisanje i iznajmljivanje letilica, koje se pretežno koriste uz naknadu u medunarodnom vazdušnom saobracaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih letilica;
11) promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica iz tacke 10) ovog stava;
12) usluge medunarodnog prevoza lica brodovima u recnom saobracaju, s tim što za nerezidentno preduzece koje vrši medunarodni prevoz lica brodovima u recnom saobracaju, poresko oslobodenje važi samo u slucaju uzajamnosti;
13) isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u medunarodnom recnom saobracaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova;
14) promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova iz tacke 13) ovog stava;
15) isporuke zlata Narodnoj banci Srbije;
16) dobra i usluge namenjene za:
(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;
(2) službene potrebe medunarodnih organizacija, ako je to predvideno medunarodnim ugovorom;
(3) licne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ukljucujuci i clanove njihovih porodica;
(4) licne potrebe stranog osoblja medunarodnih organizacija, ukljucujuci clanove njihovih porodica, ako je to predvideno medunarodnim ugovorom;

17) usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara i usluga iz tac. 1) – 16) ovog stava. Poresko oslobodenje iz stava 1. tacka 3) ovog clana ne odnosi se na promet dobara koja inostrani primalac sam preveze radi opremanja ili snabdevanja sportskih camaca, sportskih aviona i ostalih prevoznih sredstava za privatne potrebe. Oslobodenje iz stava 1. tacka 16) podtac. (1) i (3) ovog clana se ostvaruje pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za inostrane poslove. Inostranim primaocem dobara ili usluga, u smislu ovog clana, smatra se lice koje: 1) je obveznik, a cije je mesto stvarne uprave van Republike; 2) nije obveznik, a ima prebivalište ili sedište van Republike. Nacin i postupak ostvarivanja poreskog oslobodenja iz st. 1 – 3. ovog clana propisuje ministar.

Poreska oslobodenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
Clan 25.
PDV se ne placa u prometu novca i kapitala, i to kod:
1) poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima placanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo placanja ili ima numizmaticku vrednost;
2) poslovanja i posredovanja u poslovanju akcijama, udelima u društvima i udruženjima, obveznicama i drugim hartijama od vrednosti, osim poslovanja koje se odnosi na cuvanje i upravljanje hartijama od vrednosti; 3) kreditnih poslova, ukljucujuci posredovanje;
4) preuzimanja obaveza, garancija i drugih sredstava obezbedenja, ukljucujuci posredovanje;
5) poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekucim i žiro racunima, nalozima za placanje, kao i platnim prometom i doznakama;
6) poslovanja i posredovanja u poslovanju novcanim potraživanjima, cekovima, menicama i drugim slicnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica.
PDV se ne placa i na promet:
1) usluga osiguranja i reosiguranja, ukljucujuci pratece usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;
2) zemljišta (poljoprivrednog, gradevinskog, izgradenog ili neizgradenog);
3) objekata, osim prometa objekata iz clana 4. stav 3. tacka 7) ovog zakona;
4) usluga zakupa stanova i stambenih objekata, ako se koriste za stambene potrebe;
5) udela, hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važecih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti u Republici;
6) poštanskih usluga od strane javnog preduzeca, kao i sa njima povezanih isporuka dobara;
7) usluga koje pružaju zdravstvene ustanove u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu, ukljucuci i smeštaj, negu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, osim apoteka i apotekarskih ustanova;
8) usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu;
9) usluga i isporuke zubne protetike u okviru delatnosti zubnog tehnicara, kao i isporuka zubne protetike od strane stomatologa;
10) ljudskih organa, tkiva, telesnih tecnosti i celija, krvi i majcinog mleka;
11) usluga socijalnog staranja i zaštite, decje zaštite i zaštite mladih, usluga ustanova socijalne zaštite, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti;

12) usluga smeštaja i ishrane ucenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili slicnim ustanovama, kao i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga;
13) usluga obrazovanja (osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, ako se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji ureduju tu oblast;
14) usluga iz oblasti kulture i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica cija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost;
15) usluga iz oblasti nauke i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica cija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost;
16) usluga verskog karaktera od strane registrovanih verskih organizacija i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga;
17) usluga javnog radiodifuznog servisa, osim usluga komercijalnog karaktera;
18) usluga priredivanja igara na srecu; 19) usluga iz oblasti sporta i fizickog vaspitanja licima koja se bave sportom i fizickim vaspitanjem, od strane lica cija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. Ministar bliže ureduje nacin i postupak ostvarivanja prava na poreska oslobodenja iz stava 2. tac. 7), 11), 12), 13), 14), 15) i 18) ovog clana. Poreska oslobodenja kod uvoza dobara
Clan 26.
PDV se ne placa na uvoz dobara:
1) ciji promet je u skladu sa clanom 24. stav 1. tac. 5), 10), 11) i 13) – 16) i clanom 25. stav 1. tac. 1) i 2) i stav 2. tac. 5) i 10) ovog zakona osloboden PDV;
2) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja;
3) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze;
4) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom;
5) u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe;
6) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja;
7) za koja je u skladu sa clanom 192. tac. 1) – 10) i clanom 193. stav 1. tacka 6) Carinskog
zakona („Službeni glasnik RS“, broj 73/03) propisano oslobodenje od carine.
.

VII Prethodni porez

Pojam
Clan 27.
Prethodni porez je iznos PDV obracunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno placen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje. Uslovi za odbitak prethodnog poreza
Clan 28.
Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici
ili iz uvoza, ukljucujuci i nabavku opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno primljene usluge, koristi ili ce ih koristiti za promet dobara i usluga: 1) koji podleže PDV; 2) za koji u skladu sa clanom 24. ovog zakona postoji oslobodenje od placanja PDV; 3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog
poreza da je izvršen u Republici. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje: 1) racun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa
ovim zakonom;
2) dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrduje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza. U poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog clana obveznik može da odbije
prethodni porez od dugovanog PDV, i to:
1) obracunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili ce mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu; 2) PDV koji je placen prilikom uvoza dobara. Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog clana. Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari i poreski dužnik iz clana 10. stav 1. tac. 2) i
3) ovog zakona, pod uslovom da je na naknadu za primljena dobra i usluge obracunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga koji podleže PDV.
Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
Clan 29.
Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu: 1) nabavke, proizvodnje i uvoza putnickih automobila, motocikala, plovnih objekata i
vazduhoplova, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i
iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišcenjem ovih prevoznih sredstava;
2) izdataka za reprezentaciju obveznika; 3) nabavke ili uvoza tepiha, elektricnih aparata za domacinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetnickih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija;
4) izdataka za smeštaj u hotelima i slicnim objektima i izdataka za ishranu i prevoz lica.
Izuzetno od stava 1. tacka 1) ovog clana, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga dobra koristi iskljucivo za obavljanje delatnosti: 1) prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara; 2) prevoza lica i dobara ili obuku vozaca za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.
Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza
Clan 30.
Ako obveznik koristi isporucena ili uvezena dobra za potrebe svoje delatnosti ili prima usluge da
bi izvršio promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, može da koristi pravo na odbitak srazmenog dela prethodnog poreza. Srazmerni deo prethodnog poreza odgovara ucešcu prometa dobara i usluga sa pravom na
odbitak prethodnog poreza u koji nije ukljucen PDV, u ukupnom prometu u koji nije ukljucen PDV
(u daljem tekstu: procenat srazmernog odbitka). Procenat srazmernog odbitka za poreski period utvrduje se stavljanjem u odnos prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza u koji nije ukljucen PDV i ukupnog prometa dobara i usluga u koji nije ukljucen PDV, izvršenog od 1. januara tekuce godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.
Srazmerni poreski odbitak utvrduje se primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza umanjenog za iznos iz clana 29. stav 1. ovog zakona. Ministar bliže ureduje nacin utvrdivanja srazmernog poreskog odbitka. Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice
Clan 31.
Ako dode do izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.
Ispravka odbitka prethodnog poreza iz stava 1. ovog clana odnosi se i na primaoca dobara ili
usluga iz clana 10. stav 1. tac. 2) i 3) ovog zakona. Ispravka odbitka prethodnog poreza iz stava 1. ovog clana vrši se i u slucajevima vracanja dobara, poništenja ugovora i pravnosnažne odluke suda o zakljucenom prinudnom poravnanju, u skladu sa clanom 21. st. 3. i 4. ovog zakona.
Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povecan, smanjen, refundiran ili obveznik osloboden obaveze placanja, obveznik je dužan da, na osnovu carinskog dokumenta ili odluke carinskog organa, ispravi odbitak prethodnog poreza u skladu sa tom izmenom.
Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica.
Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
Clan 32.
Obveznik koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci opreme i objekata za vršenje delatnosti, dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza ako prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava, i to u roku kracem od pet godina od momenta prve upotrebe za opremu, odnosno deset godina od momenta prve upotrebe za objekte.
Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se za period koji je jednak razlici izmedu rokova iz stava
1. ovog clana i perioda u kojem je obveznik ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.
Obveznik je dužan da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza i kada izvrši promet opreme i objekata za vršenje delatnosti pre isteka rokova iz stava 1. ovog clana.
U slucaju prenosa iz clana 6. stav 1. tacka 1) ovog zakona ne prekidaju se rokovi iz stava 1. ovog clana.
Prenosilac imovine iz stava 4. ovog clana dužan je da dostavi sticaocu neophodne podatke za sprovodenje ispravke iz stava 1. ovog clana.
Ministar bliže ureduje šta se smatra opremom i objektima za vršenje delatnosti u smislu ovog zakona, kao i nacin sprovodenja ispravke odbitka prethodnog poreza.
.

VIII Poseban postupak oporezivanja

Mali poreski obveznici
Clan 33.

Lice ciji ukupan promet dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti (u daljem tekstu: ukupan promet) u prethodnih 12 meseci nije veci od 2.000.000 dinara, odnosno ako pri otpocinjanju delatnosti proceni da u narednih 12 meseci nece ostvariti ukupan promet veci od 2.000.000 dinara (u daljem tekstu: mali obveznik), ne obracunava PDV za izvršen promet dobara i usluga.
Mali obveznik nema pravo iskazivanja PDV u racunima ili drugim dokumentima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.
Mali obveznik, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veci od 1.000.000 dinara, može se na pocetku kalendarske godine opredeliti za obavezu placanja PDV, podnošenjem evidencione prijave propisane u skladu sa ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuce godine.
U slucaju iz stava 3. ovog clana, obaveza placanja PDV traje najmanje dve kalendarske godine.
Po isteku roka iz stava 4. ovog clana, obveznik može da podnese zahtev za prestanak obaveze placanja PDV nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuce godine.
Poljoprivrednici
Clan 34.

Obveznici poreza na dohodak gradana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na nacin odreden ovim zakonom.
PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.
Ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog clana, obveznik je dužan da obracuna PDV nadoknadu u iznosu od 5% na vrednost primljenih dobara i usluga, o cemu izdaje dokument za obracun (u daljem tekstu: priznanica).
Obveznici iz stava 3. ovog clana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku.
Poljoprivrednik može da se na pocetku kalendarske godine opredeli za obavezu placanja PDV, podnošenjem evidencione prijave propisane ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuce godine, pod uslovom da je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu vecem od 1.000.000 dinara.
U slucaju iz stava 5. ovog clana, obaveza placanja PDV traje najmanje dve kalendarske godine.
Po isteku roka iz stava 6. ovog clana, poljoprivrednik može da podnese zahtev za prestanak obaveze placanja PDV nadležnom poreskom organu, najkasnije do 15. januara tekuce godine.
Turisticka agencija
Clan 35.

Turistickom agencijom, u smislu ovog zakona, smatra se obveznik koji putnicima pruža turisticke usluge i u odnosu na njih istupa u svoje ime, a za organizaciju putovanja prima dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste (u daljem tekstu: prethodne turisticke usluge).
Turisticke usluge koje pruža turisticka agencija smatraju se, u smislu ovog zakona, jedinstvenom uslugom.
Mesto vršenja jedinstvene turisticke usluge utvrduje se u skladu sa clanom 12. st. 1. i 2. ovog zakona.
Osnovica jedinstvene turisticke usluge koju pruža turisticka agencija je iznos koji predstavlja razliku izmedu ukupne naknade koju placa putnik i stvarnih troškova koje turisticka agencija placa za prethodne turisticke usluge, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.
U slucajevima iz clana 5. stav 4. ovog zakona, kao ukupna naknada u smislu stava 4. ovog clana smatra se vrednost iz clana 18. ovog zakona.
Turisticka agencija može da utvrdi osnovicu u skladu sa st. 4. i 5. ovog clana za grupe turistickih usluga ili za sve turisticke usluge pružene u toku poreskog perioda.
Turisticka agencija za turisticke usluge iz stava 1. ovog clana ne može da iskazuje PDV u racunima ili drugim dokumentima i nema pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu prethodnih turistickih usluga koje su joj iskazane u racunu.
Polovna dobra, umetnicka dela, kolekcionarska dobra i antikviteti
Clan 36.

Osnovica za promet polovnih dobara, ukljucujuci polovna motorna vozila, umetnickih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta je razlika izmedu prodajne i nabavne cene dobra (u daljem tekstu: oporezivanje razlike), uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.
Osnovica iz stava 1. ovog clana primenjuje se ako kod nabavke dobara njihov isporucilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike iz stava 1. ovog clana.
U slucajevima iz clana 4. stav 4. ovog zakona, kao prodajna cena za izracunavanje razlike smatra se vrednost iz clana 18. ovog zakona.
Kod prometa dobara iz stava 1. ovog clana, obveznik ne može iskazivati PDV u racunima ili drugim dokumentima i nema pravo na odbitak prethodnog poreza.
Ministar bliže ureduje šta se smatra umetnickim delom, kolekcionarskim dobrom i antikvitetom iz stava 1. ovog clana.

.

IX Obaveze poreskih obveznika kod prometa dobara i usluga

Clan 37.
Obveznik je dužan da: 1) podnese prijavu za PDV (u daljem tekstu: evidenciona prijava); 2) izdaje racune o izvršenom prometu dobara i usluga; 3) vodi evidenciju u skladu sa ovim zakonom; 4) obracunava i placa PDV i podnosi poreske prijave.

Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
Clan 38.

Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veci od 2.000.000 dinara ili koji pri otpocinjanju delatnosti proceni da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veci od
2.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodicne poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Obaveza podnošenja evidencione prijave ne odnosi se na:
1) lica iz clana 10. stav 1. tac. 2) i 3) ovog zakona ako nisu obveznici; 2) lica koja u Republici nemaju mesto stvarne uprave i kontrole ili stalnu poslovnu jedinicu (u daljem tekstu: strani obveznik);
3) male obveznike koji se nisu opredelili za obavezu placanja PDV; 4) poljoprivrednike koji se nisu opredelili za obavezu placanja PDV.
Nadležni poreski organ obvezniku izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV.
Obveznik je dužan da pismeno obavesti nadležni poreski organ o izmenama podataka od znacaja za obracunavanje i placanje PDV iz evidencione prijave iz stava 1. ovog clana, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka izmene.
Obveznik je dužan da navede poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) u svim dokumentima u skladu sa ovim zakonom.
Clan 39.
Na zahtev obveznika iz clana 33. stav 3. i clana 34. stav 5. ovog zakona za prestanak obaveze placanja PDV, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.
Nadležni poreski organ, po službenoj dužnosti, a po sprovedenom postupku, izvršice brisanje obveznika iz evidencije za PDV ako je obveznik ostvario ukupan promet u prethodnoj kalendarskoj godini u iznosu manjem od 1.000.000 dinara, o cemu izdaje potvrdu iz stava 1. ovog clana.
Clan 40.
Pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: registar) kod organa nadležnog za vodenje registra, obveznik koji prestane sa obavljanjem delatnosti dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre brisanja iz registra nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV.
Nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.
Organ nadležan za vodenje registra ne može izvršiti brisanje obveznika iz registra bez potvrde iz stava 2. ovog clana.
Potvrda iz clana 38. stav 3. i clana 39. ovog zakona i iz stava 2. ovog clana sadrži sledece podatke:
1) naziv i adresu obveznika;
2) datum izdavanja potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, odnosno brisanju iz evidencije za PDV;
3) PIB;
4) datum otpocinjanja obavljanja delatnosti, evidentiranja za PDV, odnosno datum brisanja iz evidencije za PDV.
Nadležni poreski organ vodi evidenciju o svim obveznicima kojima su izdate potvrde iz stava 4. ovog clana.
Clan 41.
Ministar propisuje obrazac evidencione prijave i postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika za PDV.
Izdavanje racuna
Clan 42.

Obveznik je dužan da izda racun ili drugi dokument koji služi kao racun (u daljem tekstu: racun) za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima. Obaveza izdavanja racuna iz stava 1. ovog clana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo
naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno placanje), s tim što se u konacnom racunu odbijaju avansna placanja u kojima je sadržan PDV. Racun narocito sadrži sledece podatke: 1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca racuna; 2) mesto i datum izdavanja i redni broj racuna; 3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca racuna; 4) vrstu i kolicinu isporucenih dobara ili vrstu i obim usluga; 5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih placanja; 6) iznos osnovice; 7) poresku stopu koja se primenjuje; 8) iznos PDV koji je obracunat na osnovicu;
9) napomenu o poreskom oslobodenju. Racun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac racuna, a ostali se daju primaocu dobara i usluga.
Clan 43.
Racun iz clana 42. stav 1. ovog zakona je i dokument o obracunu koji izdaje obveznik kao primalac dobara i usluga, kojim se obracunava naknada za promet dobara i usluga, ako: 1) obveznik – primalac dobara i usluga ima pravo da iskaže PDV u racunu; 2) izmedu obveznika koji izdaje i obveznika koji prima dokument o obracunu postoji saglasnost
da obracun prometa dobara i usluga izvrši primalac dobara i usluga; 3) je dokument o obracunu dostavljen obvezniku koji je isporucio dobra ili uslugu; 4) se obveznik koji je isporucio dobra i usluge pismeno saglasio sa iskazanim PDV.
Clan 44.
Ako obveznik u racunu za isporucena dobra i usluge iskaže veci PDV od onog koji u skladu sa
ovim zakonom duguje, dužan je da tako iskazan PDV plati, dok u novom racunu ne ispravi iznos PDV. Kod ispravke racuna, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se clan 21. stav 6. ovog zakona.
Lice koje iskaže PDV u racunu ili nekom drugom dokumentu, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara i usluga ili nema pravo da iskaže PDV, duguje iskazani PDV.
Clan 45.
Ministar bliže ureduje u kojim slucajevima nema obaveze izdavanja racuna ili mogu da se izostave pojedini podaci u racunu, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem racuna.

Obaveza vodenja evidencije
Clan 46.

Obveznik je dužan da, radi pravilnog obracunavanja i placanja PDV, vodi evidenciju koja obezbeduje vršenje kontrole. Ministar bliže ureduje oblik, sadržinu i nacin vodenja evidencije.
Clan 47.
Obveznik je dužan da cuva evidenciju iz clana 46. ovog zakona najmanje pet godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi. Poreski period, podnošenje poreske prijave, obracun i placanje PDV
Clan 48.
Poreski period za koji se obracunava PDV, predaje poreska prijava i placa PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veci od 20.000.000
dinara ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veci od 20.000.000 dinara. Poreski period za koji se obracunava PDV, predaje poreska prijava i placa PDV je kalendarsko
tromesecje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od
20.000.000 dinara ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od
20.000.000 dinara. Obveznik iz stava 2. ovog clana, može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za
promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuce kalendarske godine. Odobreni poreski period iz stava 3. ovog clana traje najmanje 12 meseci. Za obveznike koji prvi put zapocnu obavljanje delatnosti u tekucoj kalendarskoj godini, za tekucu i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec.
Clan 49.
Obveznik je dužan da obracunava PDV za odgovarajuci poreski period na osnovu prometa
dobara i usluga u tom periodu, ako je za njih, u skladu sa clanom 14. ovog zakona nastala poreska obaveza, a obveznik je istovremeno i poreski dužnik. Pri obracunu PDV uzimaju se u obzir i ispravke iz clana 21. i clana 44. stav 1. ovog zakona. PDV obracunat u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana umanjuje se za iznos prethodnog poreza u skladu sa cl. 28, 30. i 34. ovog zakona.
Kod obracuna iznosa prethodnog poreza iz stava 3. ovog clana uzimaju se u obzir i ispravke iz cl. 31. i 32. ovog zakona. PDV kod uvoza odbija se od PDV u poreskom periodu u kojem je placen. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, u slucaju prevoza putnika autobusima, koji vrše strani
obveznici ako se prelazi državna granica, nadležni carinski organ obracunava PDV za svaki prevoz (u daljem tekstu: pojedinacno oporezivanje prevoza), pod uslovom uzajamnosti.
Clan 50.
Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda.
Obveznik podnosi poresku prijavu nezavisno od toga da li u poreskom periodu ima obavezu
placanja PDV. Poresku prijavu dužni su da podnesu i poreski dužnici iz clana 10. stav 1. tac. 2) i 3) i clana 44. stav 3. ovog zakona.
Poreska prijava iz stava 3. ovog clana podnosi se za poreski period u kojem je nastala obaveza po osnovu PDV.
Clan 51.
Obveznik je dužan da za svaki poreski period plati PDV koji je jednak pozitivnoj razlici izmedu ukupnog iznosa poreske obaveze i iznosa prehodnog poreza, u roku za podnošenje poreske prijave iz clana 50. stav 1. ovog zakona.
.

X Povracaj i refakcija poreza

Povracaj poreza
Clan 52.

Ako je iznos prethodnog poreza veci od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povracaj razlike. Ako se obveznik ne opredeli za povracaj iz stava 1. ovog clana, razlika se priznaje kao poreski
kredit. Povracaj iz stava 1. ovog clana vrši se najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana
za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo, po isteku roka za predaju poreske prijave. Vlada Republike Srbije propisuje kriterijume na osnovu kojih se utvrduje šta se, u smislu ovog
zakona, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo. Ministar bliže ureduje postupak ostvarivanja prava na povracaj PDV.

Refakcija PDV stranom obvezniku
Clan 53.

Refakcija PDV izvršice se stranom obvezniku, na njegov zahtev, ako je platio racun i ako su
ispunjeni uslovi pod kojima obveznik može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da strani obveznik: 1) ne vrši promet dobara i usluga u Republici; 2) pruža samo usluge koje su u skladu sa clanom 24. stav 1. tac. 1) i 8) ovog zakona oslobodene
poreza;
3) vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa clanom 49. stav 6. ovog zakona podleže pojedinacnom oporezivanju prevoza. Refakcija PDV u slucajevima iz stava 1. ovog clana vrši se pod uslovima uzajamnosti.

Humanitarne organizacije
Clan 54.

Pravo na refakciju PDV, na osnovu podnetog zahteva, imaju organizacije registrovane za humanitarnu delatnost, za dobra koja im se isporucuju u Republici ili koja uvoze, pod uslovom da: 1) je promet dobara, odnosno uvoz dobara oporeziv; 2) je PDV za isporucena dobra iskazan u racunu, u skladu sa clanom 42. ovog zakona, kao i da
je racun placen, odnosno da je PDV koji se duguje po osnovu uvoza dobara prethodno placen; 3) su nabavljena dobra otpremljena u inostranstvo, gde se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe. Strani donatori Clan 55. Pravo na refakciju PDV, na osnovu zahteva, imaju strani donatori koji novcanim sredstvima
finansiraju realizaciju projekata u Republici, za dobra koja im se isporucuju u Republici ili koja uvoze, kao i za usluge koje im se pružaju, pod uslovom da: 1) su isporuke ili uvoz dobara, odnosno pružene usluge oporezive; 2) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u racunu, u skladu sa ovim zakonom, kao i da je
racun placen, odnosno da je PDV koji se duguje po osnovu uvoza dobara placen; 3) se donatorska sredstva za finansiranje projekata zasnivaju na ugovoru zakljucenom sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, a predvideno je da se iz dobijenih novcanih sredstava nece snositi troškovi poreza. Refakcija PDV stranom državljaninu Clan 56. Na zahtev stranog državljanina koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici izvršice se refakcija PDV pod uslovima iz clana 24. stav 1. tacka 4) ovog zakona.
Clan 57.
Nacin i postupak refakcije poreza iz cl. 53 – 56. ovog zakona bliže ureduje ministar.

.

XI Posebni propisi za uvoz dobara

Clan 58.
Na PDV pri uvozu dobara primenjuju se carinski propisi, ako ovim zakonom nije drukcije odredeno. Clan 59. Za obracun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukcije odredeno.
.

XII Kaznene odredbe

Clan 60.
Novcanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kaznice se za prekršaj obveznik – pravno lice, ako: 1) ne ispuni ovim zakonom propisane obaveze (clan 10. stav 2); 2) ne ispravi iznos PDV koji duguje ili ne obracuna PDV u slucaju izmene poreske osnovice (clan
21); 3) koristi pravo na odbitak prethodnog poreza, a za to ne poseduje potrebnu dokumentaciju (clan
28. stav 2);
4) odbije prethodni porez za isporuku dobara i pružanje usluga, a na to nema pravo (clan 29. stav 1); 5) ne ispravi odbitak prethodnog poreza (clan 31); 6) ne izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (clan
32. st. 1 – 3); 7) ne pruži sticaocu neophodne podatke za uskladivanje prethodnog poreza (clan 32. stav 5); 8) iskaže PDV na racunu ili drugom dokumentu ili odbije prethodni porez, a nije imao na to pravo
(clan 33. stav 2. i clan 35. stav 7);
9) odbije iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, a PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga nije platio (clan 34. stav 4); 10) ne izda racun (clan 37. tacka 2) i clan 42); 11) ne vodi propisanu evidenciju (clan 37. tacka 3) i clan 46); 12) ne obracuna PDV (clan 37. tacka 4) i clan 49); 13) ne plati PDV u propisanom roku (clan 37. tacka 4) i clan 51);
14) ne preda evidencionu prijavu u propisanom roku (clan 38. stav 1. i clan 63);
15) ne obavesti Poresku upravu o izmenama podataka u svojoj evidencionoj prijavi ili o prestanku obavljanja delatnosti (clan 38. stav 4. i clan 40. stav 1);
16) ne navede PIB u svim dokumentima koje propisuje ovaj zakon (clan 38. stav 5);
17) ne cuva evidenciju u propisanom roku (clan 47).
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana, kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.
Za prekršaje iz stava 1. ovog clana, kaznice se preduzetnik novcanom kaznom od 12.500 do
500.000 dinara.
Novcanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kaznice se za prekršaj odgovorno lice u sudu, organu jedinice lokalne samouprave, advokatskoj komori, profesionalnom udruženju, kao i drugom organu ili organizaciji nadležnoj za upis u registar, ako bez potvrde iz clana 40. stav 3. ovog zakona izvrši brisanje obveznika iz registra.
.

XIII Prelazni režim

Clan 61.
Vlada Republike Srbije uredice izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.
.

XIV Prelazne i završne odredbe

Clan 62.
Odredbe ovog zakona primenjuju se na sav promet dobara i usluga i uvoz dobara, koji se vrše od
1. januara 2005. godine.
Ako je obveznik za izdate racune ili primljene avanse zakljucno sa 31. decembrom 2004. godine, platio porez na promet, a promet dobara, odnosno usluga je nastao od 1. januara 2005. godine, može da umanji poresku obavezu po osnovu poreza na dodatu vrednost za isporucena dobra i usluge u poreskom periodu, za iznos placenog poreza na promet.
Ako se dobra ili usluge isporucuju u delovima u smislu clana 14. stav 4. i clana 15. stav 3. ovog zakona, odredbe ovog zakona primenjuju se na onaj deo prometa dobara i usluga izvršen od 1. januara 2005. godine, a odredbe zakona kojim se ureduje porez na promet na deo koji je izvršen zakljucno sa 31. decembrom 2004. godine.
Poreski obveznik je dužan da sacini spisak izdatih racuna i primljenih avansa iz stava 2. ovog clana i spisak dostavi nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara 2005. godine.
Clan 63.
Lice koje je u 12 meseci koji prethode danu podnošenja evidencione prijave iz clana 37. tacka 1) ovog zakona ostvarilo ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet proizvoda i usluga veci od 2.000.000 dinara, obavezno je da nadležnom poreskom organu podnese evidencionu prijavu za PDV najkasnije do 30. septembra 2004. godine.
Lice koje je u 12 meseci koji prethode danu podnošenja evidencione prijave iz stava 1. ovog clana ostvarilo ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet proizvoda i usluga veci od 1.000.000 dinara, može nadležnom poreskom organu da podnese evidencionu prijavu najkasnije do 30. septembra 2004. godine.
Clan 64.
Lica koja su obveznici PDV u skladu sa ovim zakonom, dužna su da na dan 31. decembra 2004. godine izvrše popis zatecenih zaliha duvanskih preradevina, alkoholnih pica, kafe, motornog benzina, dizel goriva i lož-ulja, namenjenih daljem prometu i utvrde iznos poreza na promet proizvoda sadržanog u tim zalihama koji je obracunat pri nabavci, a koji je placen preko kupovne cene ili pri uvozu.
Utvrdeni iznos poreza iz stava 1. ovog clana, obveznik može da koristi kao prethodni porez, u skladu sa odredbama ovog zakona, ako te proizvode koristi za vršenje prometa dobara i usluga, a ima pravo na odbitak prethodnog poreza.
Odbitak prethodnog poreza iz stava 2. ovog clana može se ostvariti u iznosu koji odgovara srazmerno izvršenom prometu dobara i usluga u narednim poreskim periodima.
Obveznik nema pravo na povracaj utvrdenog iznosa poreza na promet iz stava 1. ovog clana.
Popisne liste iz stava 1. ovog clana, kao i spisak dobavljaca, odnosno uvoznih carinskih deklaracija za proizvode iz stava 1. ovog clana, obveznik je dužan da dostavi nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara 2005. godine.
Ministar bliže ureduje nacin ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza.
Clan 65.
Lica koja su obveznici PDV u skladu sa ovim zakonom dužna su da na dan 31. decembra 2004. godine izvrše popis novoizgradenih gradevinskih objekata i gradevinskih objekata cija je izgradnja u toku.
Novoizgradeni gradevinski objekti koji do 31. decembra 2004. godine nisu isporuceni ili nisu placeni, oporezuju se u skladu sa zakonom kojim se ureduju porezi na imovinu.
Za gradevinski objekat cija je izgradnja u toku, a koji se isporucuje od 1. januara 2005. godine, utvrduje se vrednost na dan 31. decembra 2004. godine i oporezuje se u skladu sa zakonom kojim se ureduju porezi na imovinu.
Vrednost objekta iz stava 3. ovog clana nastala od 1. januara 2005. godine, oporezuje se u skladu sa ovim zakonom.
Popisne liste iz stava 1. ovog clana obveznik je dužan da dostavi nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara 2005. godine.
Clan 66.
Na obaveze obracunavanja i placanja poreza na promet proizvoda i usluga nastale do 31. decembra 2004. godine primenjuje se Zakon o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03).
Clan 67.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na dodatu vrednost („Službeni list SRJ“, br. 74/99, 4/00, 9/00, 69/00 i 70/01).
1. januara 2005. godine prestaje da važi Zakon o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03) i propisi doneti na osnovu tog zakona, s tim što ce se Uredba o nacinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvodenja tih kasa („Službeni glasnik RS“, br. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04 i 31/04) i propisi doneti na osnovu te uredbe primenjivati do pocetka primene zakona kojim ce se urediti uvodenje i evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa.
Clan 68.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivace se od 1. januara 2005. godine, osim odredaba clana 37. tacka 1), clana
63. i odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašcenja za donošenje podzakonskih akata, koje ce se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.