.

I. Osnovne odredbe

Clan 1.
Ovim zakonom propisuju se uslovi za uredenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišcenje sredstava prevoza na skijalištu, bezbednost i red na skijalištu, poducavanje na skijalištu, kao i druga pitanja koja su od znacaja za korišcenje skijališta.
Clan 2.
Poslovi iz clana 1. ovog zakona obavljaju se u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima kojima se ureduje i oblast koja se odnosi na skijališta.
Clan 3.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, ako drugacije nije odredeno, imaju sledece znacenje:
1) usluge na skijalištu su organizovanje skijanja i specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti, poducavanje skijanju, iznajmljivanje i servisiranje opreme za skijanje, prihvat i usluživanje skijaša i drugih korisnika skijališta;
2) skijanje je zimska sportska aktivnost rekreativnog ili takmicarskog karaktera koja se sastoji iz alpskog skijanja, nordijskog skijanja ili snouborda;
3) specijalizovane zimske sportske aktivnosti su sankanje, ski ¬bob, skokovi, moto-sankanje, spuštanje gumama, skijanje u dubokom snegu, paraglajding, skeleton i druge slicne zimske sportske aktivnosti;
4) skijaš je fizicko lice koje se u cilju rekreacije bavi skijanjem na skijalištu, ili se nalazi na ski stazi radi skijanja;
5) ski staza je urecena i obeležena površina skijališta, namenjena za skijanje i poducavanje skijanju, koju opslužuje jedna ili više žicara;
6) ski -poligon je urecena i obeležena površina skijališta namenjena specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima;
7) ski ruta je obeležena površina za vožnju skijama koju skijaški centar ne obezbeduje od neuobicajenih i neocekivanih opasnosti skijanja;
8) ski -put je put napravljen ili otvoren za vožnju skijama koji predstavlja deo ski -staze, medusobno povezuje ski-staze ili povezuje ski-staze sa drugim objektima na skijalištu, ili služi za izvlacenje (evakuaciju) povredenih skijaša;
9) zaštitna zona ski -staze je prostor širine 1 -5 metara koji se prostire uz ski -stazu;
10)takmicar je fizicko lice aktivno ukljuceno u skijaško takmicenje ili trening za takmicenje na stazi ili delu staze odredene od strane skijaškog centra;
11)uobicajena opasnost i rizik skijanja je opasnost odnosno rizik koji prosecan skijaš, pri potrebnoj pažnji, mora ili može predvideti da ce postojati na vrsti staze koju koristi, pod uslovom da je poštovao pravila utvrdena ovim zakonom i propise donete na osnovu ovog zakona;
12)alpski rizik je situacija koja sa sobom nosi veliki rizik za lica na skijalištu (opasnost lavine, odrona kamenja, pada u provaliju, zatrpavanja snegom koji visi iznad litice, ekstremna zalecenost staze ili kljucnog dela staze i sl.);
13)neuobicajena i neocekivana opasnost skijanja je opasnost odnosno rizik koju prosecan skijaš, pri potrebnoj pažnji, nije mogao predvideti da ce postojati na vrsti staze koju koristi, pri datim vremenskim uslovima, pod uslovom da je poštovao pravila utvrdena ovim zakonom i propise donete na osnovu ovog zakona;
14)smanjena vidljivost postoji ako zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika skijaš ne može jasno da uoci druga lica koja se nalaze na skijalištu na udaljenosti od najmanje 15 metara;
15)skijaška nesreca je nezgoda na stazi u kojoj je ucestvovao najmanje jedan skijaš u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica povredeno ili poginulo ili je izazvana materijalna šteta;
16)žicara je sredstvo visinskog prevoza sa posebnim saobracajno ¬tehnickim osobinama (žicara i uspinjaca) namenjeno za prevoz skijaša na stazu ili sa staze;
17)ski-lift je sredstvo visinskog prevoza za vucu skijaša po snegu uzbrdo sa vucnim užetom iznad glave skijaša;
18)polazna stanica žicare je mesto sa koga korisnici žicare otpocinju vožnju;
19)izlazna stanica žicare je prostor koji obuhvata plato za iskrcavanje sa okretnom stanicom ili povratnom užetnjacom;
20)škola skijanja je pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje poslova poducavanja skijanja i specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti;
21)instruktor skijanja je fizicko lice koje se bavi poslovima poducavanja skijanja i specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti i ima u skladu sa zakonom kojim je urecena oblast sporta, odgovarajuce zvanje instruktora, ucitelja ili trenera skijanja licencu nadležnog sportskog saveza; 22)ucenik skijanja je fizicko lice koje ucestvuje kao polaznik škole
skijanja za poducavanje skijanja i specijalizovanih zimskih
sportskih aktivnosti;
23)nadležni sportski savez je republicko udruženje ili savez organizacija za obavljanje zimskih sportskih aktivnosti i delatnosti koji je registrovan u skladu sa zakonom kojim se ureduje sport i preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.
Clan 4.
Javno skijalište je uredena javna površina, pogodna za organizovanje skijanja i specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti sa objektima, uredajima i opremom cije je korišcenje odnosno izgradnja od opšteg interesa.
Javno skijalište se može koristiti za obavljanje delatnosti i pružanje usluga na skijalištu, pod uslovima jednakim za sve korisnike u skladu sa ovim zakonom.
Alpsko i nordijsko skijanje, snoubord, kao i poducavanje skijanju se može obavljati samo na ski-stazama.
Specijalizovane zimske sportske aktivnosti se mogu obavljati na ski-poligonima koji moraju biti jasno i vidljivo odvojeni od ski-staza i obeleženi.
Javnim skijalištima, kao i drugim posebno uredenim površinama, namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti upravlja skijaški centar u skladu sa ovim zakonom.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na javno skijalište shodno se primenjuju i na druge posebno uredene površine, namenjene za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.
Vlada utvrduje javna skijališta odnosno prostore pogodne za uredenje javnih skijališta, koji su od posebnog znacaja za razvoj zimskih sportskih aktivnosti i planinskog turizma u Republici Srbiji, na predlog ministarstva nadležnog za poslove turizma.
Akt iz stava 7. ovog clana sadrži i procenu opravdanosti za utvrdivanje javnih skijališta odnosno prostora pogodnih za uredenje javnih skijališta, nazive i opis skijališta odnosno prostora pogodnih za uredenje skijališta, površine i granice, podatke o vlasništvu, popis katastarskih parcela, a za podrucja vece površine detaljan opis granica sa kartografskim prikazom odgovarajuce razmere.
Clan 5.
Uredenje, opremanje, održavanje, korišcenje i upravljanje javnim skijalištem (u daljem tekstu: skijalište), kao i upravljanje prostorima pogodnim za uredenje skijališta, u smislu ovog zakona, smatraju se delatnostima od opšteg interesa.
Za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog clana skijaški centar se osniva kao javno preduzece, u skladu sa zakonom kojim se ureduje pravni položaj javnih preduzeca i uslovi i nacin obavljanja delatnosti od opšteg interesa.
Za uredenje, opremanje, održavanje, korišcenje i upravljanje drugim posebno uredenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti, skijaški centar se osniva kao privredno društvo, odnosno kao drugi oblik preduzeca ili preduzetnik.
Clan 6.
Na odgovornost za štetu prouzrokovanu na skijalištu primenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu.
Pravom na naknadu štete prouzrokovane na skijalištu ne obuhvataju se one štete koje su rezultat uobicajene opasnosti i rizika skijanja.
II. Uredenje, obeležavanje, korišcenje i bezbednost na skijalištu
1) Uredenje
Clan 7.
Skijalište se sastoji iz jedne ili više ski-staza, ski-poligona, ski ¬puteva, ski -ruta, ski-liftova, žicara, infrastrukturne mreže i objekata, servisnih objekata skijališta, snežne i servisne mehanizacije, servisnih puteva, sopstvenih energetskih objekata, pristupnih puteva i parkinga na ulazima u skijalište, objekata za obavljanje delatnosti i dr.
Clan 8.
Skijalište i pristupni putevi do skijališta ne mogu se graditi na površinama koje su pod uobicajenim snežnim padavinama izložene lavinama.
Skijalište i ski-staze se ureduju u zavisnosti od toga za koju su rekreativnu ili takmicarsku zimsku sportsku aktivnost namenjene, tako da su skijaši zašticeni od neuobicajenih i neocekivanih opasnosti skijanja i alpskih rizika.
Skijalište mora biti tako uredeno da zadovolji uslove u pogledu ocuvanja i zaštite životne sredine kao i odgovarajuce sanitarno -higijenske uslove.
Clan 9.
Ski-staze na skijalištu moraju biti dovoljno široke, pregledne, sa odgovarajucim nagibom i visinskom razlikom i pripremljene tako da na njima nema rupa, vrtaca, kamenih kompleksa ili drugih opasnih mesta.
Opasna mesta na ski-stazi (krivine, ukrštanja staza, vece strmine, objekti, mesta gde se izvode radovi) moraju biti posebno obeležena i osigurana ogradama za usmerenja, zaštitnim ogradama ili mrežama, oblogama protiv udaraca i slicnim sredstvima zaštite, odgovarajuce visine.
Clan 10.
Na ski -stazi i zaštitnoj zoni ski-staze nije dozvoljeno postavljanje reklama i natpisa koji nisu vezani za korišcenje staze.
Clan 11.
Izgradnja žicare na prostorima koji su pogodni za skijanje predstavlja radnju uredenja skijališta, u skladu sa ovim zakonom.
Clan 12.
Ski-staza može da se koristi za skijanje samo ako na njoj postoji odgovarajuca kolicina snega.
Clan 13.
Skijaški centar obavezan je da utvrdi naziv za svaku ski-stazu.
Clan 14.
Delta -plan i druga sredstva sportskog vazduhoplovstva ne smeju poletati i sletati na ski-stazu.
Ukoliko je u okviru skijališta ureden prostor za poletanje i sletanje, on mora biti jasno razdvojen od ski-staze, odgovarajuce signaliziran i obezbeden od lavina.
Clan 15.
Skijalište, odnosno njegove staze namenjene skijaškim aktivnostima nocu moraju imati odgovarajuce osvetljenje, ukljucujuci i neposredne prilaze, tako da je osigurana bezbednost svih lica koja se nalaze na stazi i njenim prilazima.
Skijaški centar obavezan je da obezbedi neprekidno osvetljenje i za slucaj iznenadnog nestanka elektricne energije.
Clan 16.
U okviru skijališta ili njegovoj neposrednoj blizini obavezno je uredenje odgovarajuceg mesta za sletanje helikoptera u cilju obezbedenja pružanja hitne pomoci.
Clan 17.
Ski -staze pripremljene od veštackog snega ureduju se uz preduzimanje dodatnih mera osiguranja bezbednosti skijaša, koje odgovaraju osobinama staza sa veštackim snegom.
Clan 18.
Ski-staza koja je pored rekreativnog namenjena i takmicarskom skijanju ili samo takmicarskom skijanju ureduje se tako da ispunjava posebne uslove (visinska razlika, dužina i širina staze, debljina snega, zaštitne mere, prepariranja staze, markiranje i dr.) utvrdene odgovarajucim medunarodnim (FIS) i nacionalnim sportskim pravilima.
Takmicarska ski-staza mora za vreme korišcenja u svrhe rekreativnog skijanja da bude tako uredena da ispunjava opšte uslove utvrdene ovim zakonom u pogledu markiranja, signalizacije i preduzimanja mera koje osiguravaju bezbednost skijaša.
Skijalište koje je u skladu sa zakonom utvrdeno kao sportski objekat od interesa za Republiku ima najmanje jednu ski-stazu uredenu i homologizovanu, u skladu sa sportskim pravilima, za nacionalna i medunarodna skijaška takmicenja.
2) Obeležavanje
Clan 19.

Ski-staze se klasifikuju i obeležavaju (markiraju) prema stepenu težine, u zavisnosti od svojstava podrucja, odnosno površina preko kojih se pruža staza.
Ski-staze se obeležavaju numerisanim oznakama (štapovima) odredenih boja:
1) laka staza -zelena boja;
2) srednje teška staza -plava boja;
3) teška staza -crvena boja;
4) ekstremno teška staza -crna boja.
Ski-rute i staze za moto sanke se markiraju žutom bojom nezavisno od stepena težine.
Oznake moraju biti tako postavljene da su više od snega.
Ne moraju se obeležavati lako pristupacne i blago nagnute površine koje služe iskljucivo poducavanju osnovnih oblika vožnje skijama, pod uslovom da nemaju rizicnih mesta i da su jasno vidljive njihove granice, odnosno ivice.
Clan 20.
Granice skijališta moraju biti oznacene na kljucnim mestima oznakama koje su vidljive u uslovima normalne vidljivosti.
Oznacavanje granica skijališta vrši se štapovima narandžaste boje i tablom na kojoj se nalazi odgovarajuci tekst.
Clan 21.
Na skijalištu moraju da budu postavljene odgovarajuce panoramske table i table za orijentaciju.
3) Održavanje
Clan 22.

Skijaški centar obavezan je da za sve vreme trajanja ski sezone, odnosno za sve vreme upotrebe skijališta, kontroliše opšte stanje skijališta i da ga održava u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje omogucava namensko i bezbedno korišcenje staze.
U vreme kada skijalište nije u upotrebi, skijaški centar je dužan da se stara o cuvanju skijališta i redovnom održavanju staza i opreme na skijalištu.
Održavanje ski -staza obuhvata letnje i zimsko održavanje.
Održavanje ski-ruta, takmicarskih staza i specijalizovanih staza vrši se u zavisnosti od prirode staze, vremenskih uslova i zimske sportske aktivnosti koja se na njoj odvija.
Skijaški centar je obavezan da održava žicaru i zaštitno podrucje oko žicare u stanju koje omogucava bezbedno korišcenje žicare, u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.
Clan 23.
Ministar nadležan za poslove turizma, ministar nadležan za poslove sporta i ministar nadležan za poslove saobracaja sporazumno bliže propisuju minimalne tehnicke uslove za uredenje, obeležavanje i održavanje skijališta.
4) Signalizacija
Clan 24.

Na skijalištu mora biti postavljena odgovarajuca signalizacija, tako da se ne može lako ukloniti i da odgovara stvarnim okolnostima na stazi.
Clan 25.
Signalizacija se vrši postavljanjem odgovarajucih znakova zabrana, obaveza, upozorenja i obaveštenja, dopunskih tabli i svetlosnih signala.
Znaci na skijalištu postavljaju se i održavaju tako da su vidljivi, da ne ometaju korišcenje ski-staza i da skijaši mogu na vreme da ih lako uoce i da blagovremeno postupe u skladu sa njihovim znacenjem.
Postavljeni znakovi moraju da se uklone, dopune ili zamene ako njihovo znacenje ne odgovara izmenjenim uslovima na skijalištu ili zahtevima bezbednosti.
Na skijalištu ne smeju da se postavljaju table, svetla, stubovi ili drugi slicni predmeti kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljenih znakova ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mestom postavljanja podražavaju ili lice na neki znak na skijalištu, ili zaslepljuju skijaše ili odvracaju njihovu pažnju u meri koja može biti opasna za bezbednost skijanja.
Ministar nadležan za poslove turizma, ministar nadležan za poslove sporta i ministar nadležan za poslove saobracaja sporazumno bliže ureduju koji se znakovi postavljaju na skijalištima i na kojim stazama, njihovu sadržinu, izgled, mesto postavljanja i druga pitanja od znacaja za ostvarivanje funkcija znakova na skijalištima.
5) Neobezbedene staze
Clan 26.

Na divljim ski-stazama, neobezbedenim stazama i van skijaških staza skijaši se skijaju na sopstveni rizik.
Skijaški centar skijašima na neobezbedenim stazama pruža uobicajene informacije o vremenu, snežnim padavinama i opasnostima od zavejavanja.
U cilju sprecavanja korišcenja divljih ski-staza, skijaški centar je obavezan da u okviru skijališta postavi odgovarajuca upozorenja i znake.
6) Sredstva prevoza na skijalištu
Clan 27.

Na ski -stazi, osim službenih motornih vozila, ne može biti prisutno ni jedno drugo motorno vozilo, osim ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.
Motorne sanke, osim službenih motornih sanki, mogu da se koriste samo na specijalizovanim stazama i površinama koje su posebno pripremljene i obeležene za korišcenje motornih sanki.
Na korišcenje motornih sanki na skijalištu, obaveze postupanja u slucaju nesrece, mere bezbednosti u pogledu vozaca i druga pitanja koja se ticu korišcenja motornih sanki na skijalištu, primenjuju se propisi koji se odnose na motocikle i bezbednost saobracaja na putevima.
Vozac motornih sanki ne sme vozilom da se krece na stazi brzinom vecom od 40 km na cas, odnosno brzinom vecom od brzine dozvoljene postavljenim znakom za celu stazu ili njen deo.
Clan 28.
Mehanizacija za uredenje ski-staze može da se koristi u vreme kada žicare i ski-liftovi ne rade.
Ukoliko je upotreba mehanizacije za uredenje ski-staze nužna za vreme rada žicara i ski-liftova, skijaški centar je dužan da preduzme posebne mere za obezbedenje sigurnosti skijaša.
Svako vozilo mehanizacije za uredenje ski-staze koje radi na pripremanju ski-staze ili se krece na skijalištu mora da bude obojeno uocljivom bojom i opremljeno odgovarajucim svetlima.
Svako vozilo mehanizacije za uredenje ski-staze koje se nalazi zaustavljeno na stazi mora biti oznaceno odgovarajucim svetlima.
Clan 29.
Skijaški centar obavezan je da žicare, ski -liftove i staze za visinski prevoz, održava i koristi u tehnicki ispravnom stanju sa dovoljnim brojem obucenog osoblja.
Kada je žicara, ski -lift i mehanizacija za uredenje skijaških staza u upotrebi mora se obezbediti:
1) stalna kontrola rada i tehnicke ispravnosti;
2) stalno održavanje i pravilno vršenje eksploatacije;
3) neposredno pružanje pomoci korisnicima, posebno deci u slucaju ocigledne opasnosti ili na zahtev korisnika;
4) dovoljan broj preglednih informacija i uputstava o ponašanju korisnika na sredstvima visinskog prevoza;
5) stalna koordinacija izmedu stanja na stazama i upotrebe žicare.
Clan 30.
Pravila koja se primenjuju na žicare i ski -liftove iz clana 29. ovog zakona primenjuju se i na ski -liftove sa vucnim užetom ispod glave skijaša kao i ski -liftove za vucu po travi.
Clan 31.
Prevoz žicarom je oblik javnog prevoza i obavlja se prema utvrdenom redu vožnje, koji mora biti uocljivo istaknut na polaznoj i završnoj stanici.
Skijaški centar obavezan je da skijaše upozori na odgovarajuci nacin
o mogucnosti oduzimanja ski -pasa zbog ponašanja suprotnog ovom zakonu i pravilima o redu na skijalištu.
Clan 32.
Skijaški centar može da prekine rad žicare ili ski -lifta tek kada odgovorno lice ili redar potvrdi da nijedno lice više ne koristi žicaru ili ski -lift.
7) Korišcenje i rad skijališta
Clan 33.

Skijaški centar može da obavlja delatnosti, odnosno poslove vezane za korišcenje skijališta pod uslovima:
1) da uredi i opremi skijalište u skladu sa ovim zakonom, tako da je ono bezbedno za korisnike;
2) da obezbedi službu održavanja reda na skijalištu i da uredi red na skijalištu (pravila o redu na skijalištu);
3) da obezbedi službu spasavanja;
4) da obezbedi pružanje hitne medicinske pomoci na skijalištu;
5) da obezbedi sistem veza na skijalištu i vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i organom unutrašnjih poslova;
6) da obezbedi (dnevno i dugorocno) pracenje vremenske situacije u podrucju gde se nalazi skijalište (meteorološko bdenje);
7) da zakljuci ugovor o osiguranju skijaša i drugih neposrednih korisnika skijališta od posledica nezgoda na skijalištu;
8) da donese plan rada za ski sezonu;
9) da utvrdi pravila o korišcenju ski -liftova i žicara, motornih sanki i mehanizacije za uredenje ski -staza.
Clan 34.
Skijaški centar mora da obezbedi da skijalište bude opremljeno:
1) odgovarajucim brojem mašina i uredaja za pripremu i održavanje staza, srazmerno broju i velicini staza;
2) razglasnim uredajem takve jacine da se može efikasno koristiti na skijalištu;
3) sportskom i drugom opremom potrebnom za korišcenje skijališta u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.
Clan 35.
Skijaški centar obavezan je da upiše skijalište u maticnu evidenciju u skladu sa zakonom kojim je uredena oblast sporta i da vodi evidencije u skladu sa tim zakonom.
Clan 36.
Skijalište može da se koristi za strucno osposobljavanje i usavršavanje u zimskim sportovima samo od strane organizacija koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Clan 37.
Skijaški centar obavezan je da obavesti javnost preko sredstava javnog informisanja o pocetku korišcenja i završetku korišcenja skijališta za skijanje u tekucoj skijaškoj sezoni, kao i o svakom prekidu rada skijališta dužem od tri dana tokom skijaške sezone.
Clan 38.
Takmicarsko i rekreativno skijanje, skijaška obuka i drugi oblici skijaških aktivnosti mogu se vršiti kada vremenski uslovi omogucavaju bezbedno korišcenje usluga na skijalištu.
Skijalište može da radi nocu ukoliko postoje tehnicki i vremenski uslovi i ako je obezbedena sigurnost skijaša.
Clan 39.
Takmicarsko i rekreativno skijanje, skijaška obuka i drugi oblici skijaških aktivnosti ne mogu se vršiti na skijalištu:
1) ako postoji opasnost od lavina;
2) za vreme snežne vejavice, kiše, magle zbog koje je smanjena vidljivost i vetra koji ugrožava bezbednost vožnje, prema tipu žicare;
3) kod visokog snega -svežeg koji nije utaban i na snegu koji je usled naglog topljenja postao suviše mekan, ili ako je staza jako zaledena;
4) ako na stazama nema dovoljno snega;
5) ako su bezbednosni uredaji i oznake toliko ošteceni da ne obezbeduju sigurnost skijaša ili za njega predstavljaju opasnost, kao i za vreme rada mašina za utabavanje snega;
6) ako ne funkcioniše sistem veza na skijalištu;
7) ako nije osigurana redarska služba, služba spasavanja i služba pružanja prve pomoci.
Clan 40.
Kada na skijalištu nastupe okolnosti iz clana 39. ovog zakona skijaški centar je dužan da prekine rad na skijalištu ili delu skijališta.
Prekid rada traje sve dok traju okolnosti zbog kojih je uveden.
Ukoliko se zatvaranje ski -staze vrši u toku dana, korisnik je obavezan da preduzme kontrolnu vožnju kako bi osigurao da se skijaši koji se nalaze na stazi udalje iz ugroženog podrucja.
Skijaški centar obavezan je da objavi na pogodan nacin na ulazu u skijalište razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korišcenja skijališta.
8) Spasilacka služba i služba prve pomoci
Clan 41.

Skijaški centar obezbeduje spasilacku službu samostalno ili u saradnji sa odgovarajucom organizacijom koja je obucena za pružanje prve pomoci povredenom odnosno ugroženom skijašu na ski-stazama i sredstvima i objektima skijališta.
Na skijalištu mora biti jasno i vidljivo oznaceno sedište službe spasavanja.
Clan 42.
Služba spasavanja mora da ima odgovarajuci broj angažovanih spasilaca i biti tako organizovana da je uvek spremna za brzo dejstvo spasavanja (pružanje prve pomoci i brzog transporta) skijaša koji su pretrpeli nesrecu na stazi ili njenoj zašticenoj zoni.
Clan 43.
Mere spasavanja preduzimaju se iskljucivo preko lica strucno osposobljenih za spasavanje u skladu sa zakonom (spasioci), odgovarajuce opremljenih i jasno oznacenih.
Služba spasavanja u svom sastavu obavezno ima obucene ekipe za spasavanje skijaša sa žicare.
Spasioci moraju imati prednost korišcenja žicara.
Clan 44.
Skijaški centar ima pravo na naknadu troškova akcije spasavanja, osim ako je potreba spasavanja nastala usled propusta u radu skijaškog centra.
Clan 45.
Skijaški centar obrazuje jedinstvenu službu spasavanja za celo skijalište.
Služba spasavanja deluje u okviru skijališta.
Ukoliko u ski-podrucju u kome se nalazi skijalište ne funkcioniše gorska služba spasavanja skijaški centar je obavezan da u granicama ski-podrucja organizuje spasavanje skijaša kojima je potrebna pomoc iako se nalaze izvan granica skijališta.
Skijaški centar, u slucaju iz stava 3. ovog clana, ima pravo na naknadu prouzrokovanih troškova od lica kome je pružena pomoc, osim ako je potreba za spasavanjem izazvana propustima u radu skijaškog centra.
Clan 46.
Služba spasavanja, odnosno spasioci u slucaju nesrece obavezni su da utvrde identitet lica koja su ucestvovala u nesreci i da obezbede dokaze vezane za prouzrokovanje nesrece, a u slucaju nastanka smrti ili teške telesne povrede da neodložno obaveste najbliži organ ministarstva unutrašnjih poslova.
Clan 47.
Oprema i sredstva za spasavanje moraju biti na skijalištu tako rasporedeni da su dostupni u najkracem mogucem vremenu i smešteni u vidno oznacenom prostoru.
Skijaški centar mora na skijalištu obezbediti odgovarajucu opremu i prostor za službu spasavanja i privremeno zadržavanje povredenog ili iznenada obolelog skijaša.
Skijaški centar obavezan je da na skijalištu stalno održava propisan obim opreme i sredstava za spasavanje u ispravnom stanju.
Skijaški centar obavezan je da postavi na skijalištu tablu sa opisom tzv. alpskog signala stanja nužde, koji daje skijaš kome je potrebna pomoc jer se nalazi u opasnosti.
Clan 48.
Skijaški centar obezbeduje pružanje hitne medicinske pomoci samostalno ili u saradnji sa odgovarajucom zdravstvenom ustanovom, u skladu sa zakonom.
Skijaški centar osigurava pružanje hitne medicinske pomoci angažovanjem odgovarajuceg broja osposobljenih lica, obezbedenjem odgovarajuceg prostora za prihvat povredenih i obezbedenjem odgovarajuce opreme i sredstava za pružanje hitne medicinske pomoci.
Lica koja su angažovana za pružanje hitne medicinske pomoci moraju za vreme dežurstva imati na rukavu belu traku sa crvenim krstom i moraju biti opremljeni komunikacionim uredajima.
Osoblju hitne medicinske pomoci mora biti obezbedena prednost u korišcenju žicara, kao i druge prednosti vezane za obavljanje njihove delatnosti.
Clan 49.
Skijaški centar obavezan je da vodi evidenciju o nezgodama na skijalištu (identitet unesrecenih, vreme, mesto i okolnosti nesrece) i da o nastalim slucajevima nezgoda obavesti turisticku inspekciju.
Clan 50.
Bliže uslove u pogledu prostora, opreme i obeležavanja službe spasavanja sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove turizma i ministar nadležan za poslove sporta.
9) Bezbednost i red na skijalištu
Clan 51.

Skijaški centar obavezan je da vidno istakne pravila o redu na skijalištu, cene za korišcenje uredaja, opreme, prostora i usluga na skijalištu, kao i radno vreme skijališta i žicara i da ih se pridržava u svom poslovanju.
Pravilima o redu iz stava 1. ovog clana bliže se ureduju, u skladu sa zakonom, prava i obaveze skijaša i drugih lica koja upotrebljavaju skijalište, nacin održavanja reda na skijalištu, vreme korišcenja skijališta, radno vreme žicara, pravila o organizovanju sportskih priredbi na skijalištu, upozorenja na eventualne opasnosti usled vremenskih i snežnih prilika i druga pitanja utvrdena ovim zakonom koja se odnose na obezbedenje reda na skijalištu.
Clan 52.
Skijaški centar obavezan je da ima zaposleno lice sa odgovarajucim sportskim strucnim zvanjem za staranje o bezbednosti i redu na skijalištu (šef staza).
Šef staza mora da ima položen ispit za redara.
Ski -staze ne mogu poceti da se koriste u toku dana ukoliko šef staza nije to odobrio, na osnovu procene da su ispunjeni svi uslovi za bezbedno korišcenje staza.
Clan 53.
Skijaški centar obavezan je da za vreme rada skijališta obezbedi redarsku službu koja mora imati odgovarajuci broj redara kako bi efikasno osigurala bezbedno korišcenje skijališta (patrole, dežurna mesta i dr.), u skladu sa odredbama ovog zakona i pravila o redu na skijalištu.
Redarsku službu može obavljati lice koje ima završenu srednju školu i položi ispit za redara.
Broj angažovanih redara odreduje se prema konkretnim okolnostima skijališta, a narocito prema ocekivanoj ucestalosti korišcenja staza i broja, težine, velicine i preglednosti staza.
Redar je obavezan da za vreme obavljanja redarske službe nosi odecu i oznake koje ga jasno identifikuju kao redara.
Ministar nadležan za poslove turizma i ministar nadležan za poslove sporta sporazumno propisuju nacin i program polaganja ispita za redara, sticanje ovlašcenja za obavljanje poslova redara, izgled i nacin izdavanja legitimacije redara.
Clan 54.
Redar u vršenju svojih dužnosti ovlašcen je da:
1) privremeno obustavi, do konacne odluke šefa staza, upotrebu skijališta ili nekog njegovog dela na kome održava red, ako postoje okolnosti u kojima upotreba staze nije dozvoljena;
2) upozori, odnosno udalji sa skijališta ili njegovog dela lica koja se ne pridržavaju pravila utvrdenih ovim zakonom i pravila o redu na skijalištu, koja ne raspolažu ispravnom skijaškom opremom, koja prave nered na polaznim stanicama žicara ili su pod uticajem alkohola ili droge;
3) prekine rad žicara ski -liftova dok se ne uspostavi red na ulaznim ili izlaznim stanicama žicara;
4) obavesti turistickog inspektora ukoliko se skijaš ili drugi neposredni korisnik skijališta u korišcenju skijališta ne pridržava utvrdenog reda na skijalištu;
5) oduzme, trajno ili privremeno, kartu za vožnju žicarom skijašu ili drugom licu koje se i pored opomene redara ponaša suprotno odredbama ovog zakona, vozi na nizbrdici ugroženoj lavinom, ne poštuje znake zabrana i uputstava, postupa suprotno nalozima službe spasavanja ili ponovljeno cini povrede utvrdenih pravila ponašanja na skijalištu;
6) uskrati jednu ili više vožnji žicarom licu koje svojim ponašanjem ugrožava ili može ugroziti bezbednost upotrebe skijališta, odnosno žicare (pijana lica i lica pod uticajem droge, lica koja se ne pridržavaju utvrdenih pravila o ponašanju na skijalištu, lica koja sa sobom nose nedozvoljene predmete i sl.).
Kada skijaš ili drugo lice na skijalištu postupi suprotno nalozima redara ili pruži fizicki otpor, o tome se bez odlaganja obaveštava ovlašceno lice organa unutrašnjih poslova.
Clan 55.
Skijaši su obavezni da se pridržavaju pravila o redu na skijalištu i uputstava i upozorenja koje im daju redari.
Skijaš je obavezan da:
1) se na stazi ponaša tako da druge ne ugrožava ili povreduje;
2) vozi pažljivo i da brzinu i nacin vožnje prilagodi svojim znanjima i uslovima staze (okoline) i dela staze, vremenskim i snežnim prilikama, kao i broju skijaša na stazi;
3) izabere liniju (pravac, smer) vožnje tako da skijaše koji voze ispred njega ne ugrožava i da je u mogucnosti da blagovremeno izbegne sudar sa bilo kojom osobom ili objektom ispred sebe;
4) druge skijaše pretice, bilo levo ili desno, uvek na takvom rastojanju koje im daje dovoljno prostora za sve njihove pokrete (kretanja);
5) kada želi da se ukljuci u vožnju na neku stazu ili kada nakon zaustavljanja na stazi nastavlja vožnju obavezno se uveri, gledanjem iznad i ispod, da može to da ucini bez opasnosti po sebe ili druge;
6) se bez nužde ne zaustavi (obustavi vožnju) na uskim nepreglednim delovima staze i da u slucaju pada što je moguce brže oslobodi prostor;
7) u slucaju kada se penje, odnosno vraca uz stazu ili kada peške silazi za kretanje koristi iskljucivo ivicu staze;
8) se uz stazu ne penje peške nego da koristi žicaru;
9) poštuje postavljene oznake i signalizaciju; 10)u slucaju nesrece na stazi pruži drugome pomoc;
11)u slucaju nesrece, nezavisno da li je svedok ili ucesnik, nadležnoj službi skijaškog centra (redarskoj ili spasilackoj) pruži svoje identifikacione podatke;
12)poštuje uputstva redara;
13)skija sa ispravnom i odgovarajucom opremom, a posebno da koristi skije koje su opremljene sredstvom (vezovi i dr.) koje je u stanju da zaustavi skiju u slucaju da se odvoji od skijaša;
14)ne ostavlja na stazi ili baca na stazu predmete i materijale koji mogu da ometaju ili ugroze bezbednost drugih skijaša;
15)za skijanje na skijalištu koristi iskljucivo markiranu stazu, osim u slucaju opasnosti;
16)ako se skijalište nalazi u zakonom zašticenom podrucju poštuje pravila koja je za korišcenje zašticenog podrucja utvrdilo, u skladu sa zakonom, pravno lice koje upravlja zašticenim podrucjem;
17)skijanje prilagodi uslovima staze kada su nepovoljne vremenske prilike povecale stepen težine staze.
Skijaš ne sme:
1) skijati na skijalištu, odnosno stazi koja je oznacena kao zatvorena;
2) uništavati, uklanjati, oštecivati ili na drugi nacin ugrožavati postavljene oznake i signalizaciju na skijalištu;
3) na bilo koji nacin ugrožavati stubove žicara, mašine za pripremu staze i drugu opremu na stazi;
4) skijati na stazi ukoliko je pod dejstvom alkohola, droge ili nekog psihoaktivnog leka, odnosno sredstva koje negativno utice na njegove sposobnosti;
5) napustiti mesto sudara sa drugim skijašem pre nego što redarskoj službi korisnika da identifikacione podatke, osim u slucaju kada je to nužno radi pružanja hitne medicinske pomoci povredenom, u kom slucaju ce se nakon predaje povredenog na medicinsko staranje javiti najbližoj redarskoj službi skijaškog centra;
6) skijati unazad (natraške);
7) postavljati bilo kakve oznake ili ostavljati bilo kakve stvari (bez nadzora) na skijalištu bez dozvole skijaškog centra;
8) da se zaustavlja na usponu ili na vucnoj stazi ski-lifta ako bi zaustavljanje moglo da ugrozi skijaše koji se prevoze.
Snouborderi, trkaci i hodaci na skijama obavezni su da, pored mera iz stava 2. ovog clana, preduzmu i druge mere koje odgovaraju prirodi konkretne zimske sportske aktivnosti, u skladu sa odgovarajucim medunarodnim sportskim pravilima (FIS pravila).
Clan 56.
Skijaš je, u cilju osiguranja bezbednosti, dužan da se prilikom vožnje žicarom i ski -liftom pridržava sledecih pravila:
1) ne sme da deluje u toku vožnje žicarom na bilo koji nacin koji može da utice na siguran rad i funkcionisanje instalacija žicare;
2) ne sme da menja, premešta, kvari uredaje i materijal bilo koje vrste koji služi žicari ili ski -liftu;
3) ne sme da se penje na pogonske stanice i linijske stubove ili da zauzima mesto koje nije namenjeno korisnicima žicare ili ski -lifta ili da ometa pristup tim mestima;
4) ne sme bez opravdanih razloga da aktivira sigurnosne uredaje koji su mu pristupacni ili da namerno aktivira sigurnosnu rampu;
5) ne sme da se zakaci na praznu vucnu napravu na trasi ski -lifta, da upotrebi jednu vucnu napravu za dve ili više osoba ili da namerno otpusti vucnu napravu pre mesta odredenog za to ili pre izlazne stanice;
6) ne sme da krivuda duž trase vucenja ski -lifta, da izlazi iz trase vucenja, da ostaje na trasi vucenja u slucaju pada, da namerno otpusti i baci vucnu napravu na linijski stub, da seda na vucnu napravu ili da zaljulja vucnu napravu na izlaznoj stanici;
7) ne sme da se njiše u sedištu žicare, da se vozi bez spuštenog sigurnosnog rama, da ne upotrebljava naslon za noge, da iskace iz sedišta duž trase žicare i da ljulja sedište na izlaznoj stanici;
8) ne sme da trake štapova drži na zglobovima ruku;
9) ne sme da se zadržava na izlaznoj stanici;
10)ne sme da se zaustavlja na usponu, na vucnoj stazi ski -lifta ili bilo kojoj površini;
11)ne sme u toku prevoza žicarom ili ski -liftom da baca ili odstranjuje bilo kakve predmete, osim po nalogu službenog lica skijaškog centra;
12)ne sme da se ukrca na žicaru koja ima oznaku da je zatvorena;
13)ne sme da se ponaša suprotno znakovima i uputstvima postavljenim u skladu sa ovim zakonom ili bilo kojoj usmenoj instrukciji (uputstvo ili obaveštenje) od strane službenih lica skijaškog centra koje se odnosi na bezbedno korišcenje žicare;
14)ne sme da se ukrca ili iskrca sa žicare na mestima koja nisu za to odredena i koja nisu pod kontrolom skijaškog centra (izvan stanica), osim u slucaju prekida vožnje;
15)ne sme da se iskrca sa žicare koja je stala u toku vožnje bez nadzora službenih lica skijaškog centra;
16)ne sme da koristi žicaru za prevoz ako nema dovoljno fizickih sposobnosti ili znanja i veštine za bezbedno korišcenje instalacija žicare, odnosno usluge prevoza;
17)da se pridržava pravila o ukrcavanju, vožnji i silasku utvrdenih pravilima o redu na skijalištu.
Clan 57.
Pre pocetka ski -sezone skijaški centar obavezan je da obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o datumu pocetka ski -sezone i da zatraži pomoc za održavanje reda na skijalištu u toku sezone.
Pripadnici organa unutrašnjih poslova, koji održavaju red na skijalištu, moraju biti obuceni za upotrebu skija i motornih sanki.
Kada skijaški centar u toku skijaške sezone ocekuje veliki broj skijaša na skijalištu mora pravovremeno obavestiti nadležni organ unutrašnjih poslova i zatražiti dodatnu pomoc za održavanje reda na skijalištu i uredenje saobracajnog prometa za dolazak i odlazak sa skijališta.
Clan 58.
Voda grupe koji na skijalište dovodi organizovanu grupu dece ili skijaša pocetnika dužan je da se stara o njihovom bezbednom skijanju. Pre pocetka skijanja voda grupe mora upozoriti redare na grupu ili pocetnike kojima redari moraju posvetiti posebnu pažnju.
Voda grupe mora ispunjavati naloge redara i prekinuti skijanje grupe ili pocetnika ako njihovo skijanje nije bezbedno.
10) Organizovanje sportskih priredbi
Clan 59.

Na skijalištu se mogu organizovati sportske priredbe (takmicenja, ukljucujuci treninge i manifestacije) uz saglasnost skijaškog centra, pod uslovima i na nacin utvrdenim ovim zakonom, zakonom kojim se ureduje oblast sporta, propisima donetim na osnovu ovih zakona i pravila nadležnog sportskog saveza i medunarodne skijaške federacije (FIS).
Ski -staza može da se koristi za takmicenja i treninge za takmicenja samo ako je uredena i homologizovana u skladu sa zakonom i odgovarajucim sportskim pravilima.
Organizator sportske priredbe za vreme sportske priredbe ima, pored prava i obaveza utvrdenih za sportske priredbe propisima kojima je uredena oblast sporta i sportskim pravilima nadležnog sportskog saveza i prava i obaveze koji su ovim zakonom utvrdeni za skijaški centar, ako sporazumom izmedu skijaškog centra i organizatora nije drugacije utvrdeno.
Clan 60.
Na skijalištu odnosno njegovom delu na kome se održava takmicenje odnosno trening za takmicenje, pristup u toku održavanja takmicenja i treninga, mogu imati samo takmicari i službena lica organizatora.
Pristupne staze za gledalište moraju biti uredene, vidno obeležene i ogradene.
Organizator priredbe obavezan je da po završetku priredbe, pre otvaranja skijališta za redovnu upotrebu, ukloni oznake, uredaje, rekvizite i druge predmete postavljene radi održavanja priredbe.
Clan 61.
Skijaški centar obavezan je da omoguci korišcenje skijališta za organizovanje skijaškog takmicenja od interesa za Republiku, koje je ministarstvo nadležno za poslove sporta, uvrstilo u program medunarodnih skijaških sportskih takmicenja i da za vreme održavanja takmicenja režim rada skijališta prilagodi potrebama takmicarskih uslova.
Korišcenje skijališta iz stava 1. ovog clana reguliše se ugovorom izmedu organizatora priredbe i skijaškog centra.
11) Poducavanje skijanju
Clan 62.

Usluge poducavanja skijanju na skijalištu može da pruža pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: škola skijanja), uz saglasnost skijaškog centra, koja ispunjava sledece uslove:
1) da je registrovana za obavljanje delatnosti sportskog poducavanja;
2) da ima odgovarajucu poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuce mesto za okupljanje polaznika;
3) da ima zakljucen ugovor o osiguranju korisnika usluga poducavanja od posledica nezgoda;
4) da ima angažovana odgovarajuca lica za neposredno poducavanje.
Preduzetnik koji sam ispunjava uslove propisane za instruktora skijanja, može da se bavi neposrednim poducavanjem skijanja i bez angažovanja drugih lica.
Neposrednim poducavanjem može da se bavi samo instruktor skijanja sa važecom licencom.
Instruktor skijanja mora da za vreme poducavanja nosi oznake i odecu koja ga jasno identifikuje kao lice koje poducava skijanju.
Škola skijanja može da se bavi samo onom vrstom poducavanja i one grupe polaznika koja odgovara sadržini licence koju ima instruktor skijanja koji je angažovan u školi.
Clan 63.
Škola skijanja može da koristi skijalište za poducavanje skijanju na sledeci nacin:
1) da upozori redare na ski -stazi na lica koja se poducavaju na stazi;
2) da svojim ucenicima prenese potrebna znanja vezana za tehniku skijanja i pravila ponašanja na skijalištu;
3) da pre pocetka kursa testira ucenike i razvrsta ih u homogene grupe prema uzrastu, znanju skijanja i fizickim sposobnostima;
4) da pruži hitnu medicinsku pomoc uceniku u slucaju potrebe;
5) da za vreme poducavanja ima obezbeden prirucni komplet prve pomoci;
6) da njeni ucenici poštuju obaveze vezane za ponašanje na stazi utvrdene ovim zakonom i pravilima o redu na skijalištu.
Clan 64.
Pocetni kurs (obuka) škole skijanja može da se obavlja samo na posebno uredenim, izdvojenim i oznacenim stazama ili padinama pogodnim za skijanje.
Škola skijanja može za obuku skijaša privremeno da postavi ski -lift sa vucnim užetom ispod glave skijaša ili ski -lift za vucu po travi.
Clan 65.
Skijaški centar je obavezan da obezbedi ravnopravne uslove u pogledu korišcenja skijališta svim školama skijanja koje imaju svoje sedište u jedinici lokalne samouprave na cijoj teritoriji se nalazi skijalište.
Pravilo iz stava 1. ovog clana ne odnosi se na ogranicenje korišcenja ski -staza od strane škola skijanja, koje skijaški centar uvede u toku dana radi obezbedenja sigurnosti skijaša zbog prevelikog broja skijaša na stazi (popunjen kapacitet staze).
U slucajevima iz stava 2. ovog clana, prednost imaju škole skijanja koje svoje sedište imaju u jedinici lokalne samouprave na cijoj teritoriji se nalazi skijalište.
Clan 66.
Sportske organizacije, obrazovne ustanove, kao i državni organi i organizacije mogu da koriste skijalište za poducavanje skijanju iskljucivo za svoje clanove i korisnike, bez svrhe sticanja dobiti.
Organi i organizacije iz stava 1. ovog clana ne mogu javno oglašavati i reklamirati poducavanje skijanju.
Clan 67.
Instruktor skijanja može da se bavi poducavanjem skijanja pod uslovom da poseduje odgovarajuce sportsko zvanje i odgovarajucu licencu nadležnog sportskog saveza, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje oblast sporta.
Uslove i postupak izdavanja licence instruktorima skijanja i trajanje izdate licence ureduje nadležni sportski savez.
Nadležni sportski savez može da izda licencu instruktoru skijanja ukoliko ispunjava uslove utvrdene zakonom i pravilima saveza.
Instruktor skijanja je obavezan da se strucno usavršava u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležnog sportskog saveza.
Ministarstvo nadležno za poslove sporta daje saglasnost na pravila nadležnog sportskog saveza kojima se ureduju uslovi i postupak izdavanja licence i strucno usavršavanje instruktora skijanja.
Nadležni sportski savez poslove iz st. 2. i 3. ovog clana obavlja kao poverene.
Clan 68.
Stranac instruktor skijanja može da se na skijalištu bavi neposrednim poducavanjem skijanju pod uslovom da poseduje važecu licencu ISIA (Medunarodna asocijacija instruktora skijanja).
.

III. Nadzor

Clan 69.
Upravni nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega, kao i drugih propisa kojima se ureduje delatnost na skijalištu, vrše ministarstvo nadležno za poslove turizma i ministarstvo nadležno za poslove sporta.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za poslove turizma preko turistickih inspektora.
Inspekcijski nadzor nad organizovanjem sportskih priredbi na skijalištima i izdavanje licenci instruktorima skijanja vrši ministarstvo nadležno za poslove sporta preko sportskih inspektora.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši i ministarstvo nadležno za poslove saobracaja u delu koji se odnosi na sredstva vertikalnog transporta (žicare i ski -liftovi).
Ministarstvo nadležno za poslove bezbednosti saobracaja na putevima vrši kontrolu tehnicke ispravnosti i upotrebe motornih sanki i mehanizacije za uredenje ski -staze.
Clan 70.
U vršenju inspekcijskog nadzora turisticki inspektor ovlašcen je da:
1) kontroliše ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti iz clana 33. ovog zakona;
2) pregleda prostore i prostorije u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge na skijalištu, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrdivanje zakonitosti poslovanja skijaškog centra, kao i drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju delatnost na skijalištu;
3) kontroliše da li skijaši i druga lica koriste skijalište na propisan nacin i sa odgovarajucom opremom.
Turisticki inspektor ovlašcen je da:
1) privremeno zabrani korišcenje skijališta ako skijaški centar ne ispunjava uslove utvrdene ovim zakonom;
2) privremeno zabrani rad skijališta ili dela skijališta ukoliko nastupe okolnosti iz clana 39. ovog zakona, a skijaški centar nije prekinuo rad skijališta;
3) privremeno zabrani rad licu koje nije registrovano za obavljanje delatnosti i pružanje usluga na skijalištu ili obavlja delatnost ili pruža usluge suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;
4) privremeno oduzme evidencije, dokumenta i druga dokazna sredstva od znacaja za utvrdivanje cinjenicnog stanja i privremeno oduzme predmete i sredstva cija upotreba nije dozvoljena u okviru sporta, kao i predmete i sredstva kojima se vrše nedozvoljene radnje;
5) podnese prijavu nadležnom organu za ucinjeno krivicno delo i podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
6) preduzme druge mere i radnje za koje je ovlašcen zakonom.
Inspektor ce rešenjem utvrditi vreme trajanja privremene zabrane obavljanja delatnosti, kao i rok u kome su lica koja obavljaju delatnosti i pružaju usluge utvrdene ovim zakonom, dužna da otklone nedostatke zbog kojih je mera izrecena.
Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove turizma, u roku od osam dana od dana prijema rešenja.
Žalba izjavljena na rešenje iz stava 4. ovog clana ne odlaže njegovo izvršenje.
Clan 71.
U vršenju inspekcijskog nadzora nad organizovanjem skijaških sportskih priredbi i izdavanjem licenci instruktorima skijanja, sportski inspektor je ovlašcen da naloži otklanjanje utvrdenih nepravilnosti i nedostataka u odredenom roku i da zabrani održavanje sportske priredbe na skijalištu ako nije obezbedeno njeno nesmetano i bezbedno održavanje.
Protiv rešenja sportskog inspektora iz stava 1. ovog clana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove sporta, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.
Žalba izjavljena na rešenje iz stava 2. ovog clana ne odlaže njegovo izvršenje.
.

IV. Kaznene odredbe

Clan 72.
Novcanom kaznom od 50.000 do 350.000 dinara kaznice se za prekršaj pravno lice ako:
1) ne ucini skijalište dostupno svim korisnicima pod istim uslovima (clan 4. stav 2);
2) ne kontroliše opšte stanje skijališta i ne održava ga u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje omogucava namensko i bezbedno korišcenje staza (clan 22. stav 1);
3) ne održava žicaru i zaštitno podrucje oko žicare u stanju koje omogucava bezbedno korišcenje žicare (clan 22. stav 5);
4) ne uredi i opremi skijalište tako da je bezbedno za korisnike (clan
33. stav 1. tacka 1);
5) na skijalištu ne obezbedi redarsku službu, službu spasavanja i službu hitne medicinske pomoci(clan 33. tac. 2) do 4);
6) koristi skijalište suprotno clanu 39. ovog zakona;
7) ne prekine rad skijališta ili njegovog dela, kada nastupe okolnosti iz clana 40. ovog zakona;
8) ne omoguci korišcenje skijališta za organizovanje skijaškog takmicenja (clan 61);
9) koristi skijalište iako je privremeno zabranjeno korišcenje (clan 70. stav 2. tac. 1) i 2);
10)održava sportsku priredbu i pored zabrane (clan 71).
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara.
Clan 73.
Novcanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara kaznice se za prekršaj pravno lice ako:
1) dozvoli upražnjavanje specijalizovanih zimskih sportskih aktivnosti izvan ski -poligona (clan 4. stav 4);
2) odstupi od propisanih uslova za uredenje ski -staza (clan 8);
3) posebno ne obeleži i ne osigura opasna mesta na ski -stazi (clan
9. stav 2);
4) ne klasifikuje i ne obeleži staze prema stepenu težine (clan 19);
5) dozvoli upotrebu motornih sanki na ski -stazi (clan 27. stav 2);
6) nema obezbeden sistem veza na skijalištu i vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i organom unutrašnjih poslova (clan 33. tacka 5);
7) na ulazu u skijalište ne objavi na pogodan nacin razloge privremenog prekida odnosno zabrane korišcenja skijališta (clan
40. stav 4).
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.
Clan 74.
Novcanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznice se za prekršaj pravno lice ako:
1) upotrebljava mehanizaciju za uredenje ski -staze za vreme rada žicara i ski-liftova, a ne preduzme posebne mere za obezbedenje sigurnosti skijaša (clan 28. st. 1. i 2);
2) ne propiše pravila o redu na skijalištu (clan 33. tacka 2);
3) ne pridržava se utvrdenog plana rada za ski -sezonu (clan 33. tacka 8);
4) ne rasporedi opremu i sredstva za spasavanje tako da su dostupna u najkracem mogucem vremenu i ne smesti ih u vidno oznacenom prostoru (clan 47. stav 1);
5) ne obezbedi na skijalištu odgovarajucu opremu i prostor za službu spasavanja i zadržavanje povredenog ili iznenada obolelog skijaša (clan 47. stav 2).
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom od 3.000 do 15.000 dinara.
Clan 75.
Novcanom kaznom od 10.000 do 70.000 dinara kaznice se za prekršaj pravno lice ako:
1) ne oznaci granice skijališta na kljucnim mestima oznakama koje su vidljive u uslovima normalne vidljivosti (clan 20. stav 1);
2) vozila mehanizacije za uredenje ski -staza ne oboji uocljivom bojom i ne opremi odgovarajucim svetlima (clan 28. stav 3 );
3) ne pruži neposrednu pomoc korisnicima, posebno deci, u slucaju ocigledne opasnosti ili na zahtev korisnika (clan 29. stav 2. tacka 3);
4) prekine rad žicara i ski -liftova u trenutku kada jedno ili više lica koristi žicaru ili ski -lift (clan 32);
5) ne obezbedi pracenje vremenske situacije u podrucju gde se nalaze skijališta (clan 33. tacka 6);
6) dužim prekidima rada skijališta ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja (clan 37);
7) dozvoli rad skijališta nocu, a za to ne postoje tehnicki i vremenski uslovi i nije obezbedena sigurnost skijaša (clan 38. stav 2);
8) vidno i jasno ne oznaci sedište službe spasavanja (clan 41. stav 2);
9) ne istakne pravila o redu, radno vreme skijališta i žicara, cene za korišcenje uredaja, opreme, prostora i usluga na skijalištu i ne pridržava ih se u poslovanju (clan 51. stav 1);
10)odredi za šefa staza lice koje ne ispunjava uslove iz clana 52. st.
1. i 2. ovog zakona;
11)redarsku službu obavlja lice koje ne ispunjava uslove iz clana 53. stav 2. ovog zakona;
12)ne obavesti nadležne organe o tacnom pocetku ski -sezone (clan
57. stav 1);
13)organizuje sportsku priredbu na skijalištu suprotno odredbama clana 59. ovog zakona;
14)dozvoli pristup delu skijališta na kome se održava takmicenje licu koje nije takmicar ili službeno lice organizatora (clan 60. stav 1);
15)organizator priredbe ne ukloni oznake, uredaje, rekvizite i druge predmete postavljene radi održavanja priredbe (clan 60. stav 3);
16)pruža usluge poducavanja skijanju suprotno clanu 62. ovog zakona;
17)pocetni kurs škole skijanja obavlja suprotno clanu 64. stav 1. ovog zakona;
18)izda licencu instruktoru skijanja iako nisu ispunjeni propisani uslovi (clan 67. stav 3).
Za prekršaj iz stava 1. tacka 17) ovog clana kaznice se i preduzetnik novcanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara.
Clan 76.
Novcanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznice se za prekršaj fizicko lice:
1) ako koristi motorne sanke suprotno clanu 27. stav 4. ovog zakona;
2) šef staza koji suprotno clanu 52. stav 3. ovog zakona odobri korišcenje staze iako nisu ispunjeni svi uslovi za njeno bezbedno korišcenje;
3) ako ne postupi po nalozima redara (clan 54. stav 1);
4) skijaš ako vožnjom teže ugrozi bezbednost na ski -stazi (clan 55. stav 2. tacka 2);
5) skijaš ako uništi, ukloni ili ošteti oznake ili signalizaciju na skijalištu (clan 55. stav 3. tacka 2).
Clan 77.
Novcanom kaznom na licu mesta u iznosu od 3.000 dinara kaznice se za prekršaj fizicko lice ako:
1) koristi motorne sanke suprotno clanu 27. st. 2. i 4. ovog zakona;
2) kao voda grupe dece ili skijaša pocetnika ne upozori redara na grupu ili ne ispuni naloge redara iz clana 58. ovog zakona;
3) radi kao instruktor skijanja, a nema licencu nadležnog sportskog saveza (clan 62. stav 2);
4) ne poseduje važecu licencu ISIA (clan 68).
Clan 78.
Novcanom kaznom na licu mesta u iznosu od 2.000 dinara kaznice se za prekršaj fizicko lice ako:
1) za vreme obavljanja redarske službe ne nosi odecu i oznake koje ga jasno identifikuju kao redara (clan 53. stav 4);
2) ponaša se suprotno odredbama cl. 55. i 56. ovog zakona;
3) kao instruktor skijanja za vreme poducavanja ne nosi oznake i odecu koja ga jasno identifikuje kao lice koje poducava skijanju (clan 62. stav 3).
.

V. Prelazne i završne odredbe

Clan 79.
Propisi koji se donose na osnovu ovlašcenja iz clana 23, clana 25. stav 5, clana 50. i clana 53. stav 5. ovog zakona bice doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Clan 80.
Preduzeca i druga pravna lica uskladice svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Clan 81.
Skijaški centar je dužan da obezbedi da zaposlena, odnosno angažovana lica na poslovima šefa staza i redara ispune uslove utvrdene ovim zakonom, najkasnije do 30. 11. 2006. godine.
Clan 82.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.