.

I Osnovne odredbe

Predmet i cilj zakona

Član 1
Ovim zakonom ureduju se zaštita, gajenje, lov i korišcenje divljaci kao prirodnogbogatstva, kao i zaštita i ocuvanje njenih staništa.

Član 2
Divljac se kao prirodna vrednost i dobro od opšteg interesa štiti, gaji i koristi na nacinutvrden ovim i posebnim zakonima.

Član 3
Divljac je vlasništvo Republike Srbije.Nacela i zadaci zaštite i unapredivanja divljaci i lovstvaZnacenje izraza

Član 4
Divljac su zakonom odredene vrste divljih sisara i ptica.Trajno zašticena divljac su strogo zašticene vrste životinja.Lovostajem zašticena divljac su zašticene vrste životinja.Zaštitom divljaci smatra se preduzimanje mera koje obebeduju uslove za opstanak i razvoj populacije odredene vrste divljaci kao i njenu zaštitu od protivzakonitog korišcenja. Gajenjem divljaci smatra se preduzimanje mera u cilju održavanja, obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljaci prema prirodnim i drugim mogucnostima staništa. Korišcenjem divljaci smatra se preduzimanje svih mera u cilju dobijanja odredenematerijalne ili opšte koristi od divljaci i njenih delova. Lovom divljaci smatra se traženje, posmatranje, pracenje, dozivanje i cekanje divljaci s ciljem lovljenja iste ili hvatanja žive divljaci kao i sakupljanja divljaci ili njenih delova.Lovno podrucje je prostorno optimalno zaokružena prirodna celina sa namenom dugorocnog racionalnog gazdovanja populacijama odredenih vrsta divljaci i preduzimanja odgovarajucih mera u lovištima. Lovište je odredena površina zamljišta, vode i šume koje predstaljaju zaokruženuprirodnu celinu i u kojoj postoje ekološki i drugi uslovi za trajno gajenje, zaštitu, lov i korišcenjedivljaci i njenih delova. Otvoreno lovište je lovište u kojem je moguca nesmetana dnevna i sezonska migracija divljaci.Ogradeno lovište je površina zemljišta, šume i vode ogradena prirodnim ili veštackim preprekama, koje onemogucavaju odnosno umanjuju mogucnost da divljac napusti tu površinu. Lovni revir je deo lovišta odreden lovnom osnovom sa ciljem bolje organizacije gazdovanja lovištem. Uzgajalište divljaci je ogradeni deo lovišta namenjen intenzivnom gajenju divljaci za reprodukciju i lov. Farma divljaci je ogradena površina koja se osniva prvenstveno sa namenom proizvodnje mesa, u kojima nije dozvoljen lov divljaci Park divljaci je površina ogradena na nacin koji osigurava da divljac koja se u njemu nalazi ne može napustiti tu površinu. Centar za reprodukciju divljaci je površina ogradena sa namenom stvaranja i reprodukcije jedinki najveceg genetskog potencijala. Lovna godina je period od 1. aprila tekuce godine do 31. marta naredne godine.Trofejima divljaci smatraju se: rogovlje svih vrsta jelena i srndaca; rogovi muflona, divojarca i divokoze; zubi (kljove) divljeg vepra; zubi ocnjaci jelena; lobanja i krzno medveda, vuka, risa i divlje macke, šakala, lobanja lisice i jazavca, preprarirana divljac i njeni preparirani delovi.Lovacki psi.

II Zaštita divljaci

Član 5.
Divljac zakona se razvrsava na:1. trajno zašticenu divljac – nelovnu divljac2. lovostajem zašticenu divljac – lovnu divljac.

Član 6.
Vrste divljaci, njihov status, kao i trajanje lovne sezone, reguliše se posebnim aktom koji donose sporazumno Ministar nadležan za poslove lovstva i Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Član 7.
Trajnom zabranom lova zašticuju se sve nelovne vrste divljaci. Zabranom lova u odredenom periodu (u daljem tekstu lovostaj) zašticuju se lovne vrste divljaci. Lovostaj divljaci ne odnosi se na divljac koja se gaji u ogradenim lovištima i divljac iz veštacke proizvodnje na posebno uredenim terenima.Opšte mere zaštite

Član 8
Zabranjeno je proganjanje, zlostavljanje ili namerno uznemiravanje divljaci. Zabranjeno je da se lovom ili na drugi nacin uništi ili ugrozi opstanak divljaci u prirodi i staništa divljaci.

Član 9.
Zabranjeno je hvatanje zasticene divljaci njeno držanje u zatvorenom ili ogradenom prostoru, uništavanje legala, gnezda i jaja, kao i sakupljanje jaja zašticenih vrsta ptica. Divljac se ne može držati u zatvorenom prostoru duže od mesec dana od dana prestanka delovanja elementalnih nepogoda, odnosno izlecenja povrede, odnosno sprovodenja odredenih mera gajenja, osim u zoo vrtovima, uzgajalištima divljaci, farmama divljaci, parkovima divljaci i drugim zakonom dozvoljenim objektima.

Član 10.
Mere zaštite iz cl. 9 ovog zakona ne odnose se na divljac za potrebe naucnog istraživanja, nastave, zooloških vrtova, muzeja i u slucajevima sprecavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, naseljavanju lovišta, kao i na divljac za potrebe ispitivanja urodenih osobina lovackih pasa, ako je za to izdato odobrenje Ministarstva.Zabrana iz cl. 9 ovog zakona ne odnosi se na organizovano hvatanje povredene divljaci ili divljaci ugrožene od elementarnih nepogoda i kada se sprovode odredene mere gajenja ili naseljavanja divljaci. U slucajevima iz stava 1. ovog clana korisnik divljaci je dužan da postupa na human nacin.Clan 11.Divljac se može unositi u lovište ako se unošenjem te vrste divljaci ne ugrožava biološka ravnoteža i biodiverzitet u lovištu. Unošenje u lovište alohtonih vrsta divljaci, divljaci iz uvoza, kao i prebacivanje divljaci iz lovišta u lovište vrši se uz program naseljavanja divljaci, na koji odobrenje daje Ministarstvo nadležno za poslove lovstva, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.Zdravstvena zaštita divljaciClan 12.Pre unošenja divljaci u lovište mora se izvršiti njena zdravstvena kontrola i obezbedivanje odgovarajuce dokumentacija u skladu sa važecim propisima koji regulišu oblast veterinarstva.Clan 13.Korisnici lovišta dužni su da preduzimaju mere zaštite zdravlja divljaci, kao i sve neophodne mere kako bi se sprecila pojava i širenje zaraznih bolesti divljaci i zoonoza. Korisnici lovišta dužni su da sprovode i druge mere u skladu sa važecim propisima koji reguliše oblast veterinarstva.Posebne mere zaštiteClan 14Ako se u lovištu smanji brojnost neke vrste lovostajem zasticene divljaci ispod minimalnog broja utvrdenog za tu godinu planskim dokumentom, korisnik lovišta je dužan da obustavi lov te divljaci i preduzme mere radi uspostavljanja broja divljaci utvrdenog u lovnoj osnovi i izvrši reviziju lovne osnoveClan 15Ako od zašticene divljaci nastupi neposredna opasnost po zdravlje i život ljudi ili imovine, pravnih lica i gradana, kao i u slucaju bitnih promena medusobnog odnosa brojnosti vrsta divljaci u lovištu, odredena zašticena divljac može se loviti uz odobrenje Ministarstva.Clan 16Lovostajem zašticenu divljaci koja se nalazi van lovišta štiti vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, vode i šume na kojoj je divljac. Pod zaštitom u smislu stava 1 ovog clana, podrazumeva se preduzimanje mera zaštite divljaci utvrdenih ovim zakonom. Lovostajem zašticena divljac van lovišta može se loviti uz odobrenje Ministarstva.Clan 17Zabranjena je žetva i košenje poljoprivrednim mašinama koje nemaju ugradene uredaje za isterivanje, odnosno plašenje divljaci, utvrdene aktom koji donosi korisnik lovišta. Zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištima. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja i drugih hemijskih sredstava u kolicinama i dozama koje mogu prouzrokovati štete na divljaci, u skladu sa uputstvom o upotrebi. Zabranjeno je oblaganje otvorenih kanala, akumulacija, jezera i obala vodotoka plasticnim i drugim materijalima na nacin koji bi ugrožavao divljac.Zabranjeno je trovanje divljaci.Clan 18Antropogeno podržani predatori koji se se bez kontrole vlasnika i dozvole korisnika lovišta krecu u lovištu, mogu se odstreliti ili na drugi nacin ukloniti iz lovišta, bez posebne dozvole. Ministar donosi pravilnik o uslovima i nacinu pod kojima se mogu puštati, voditi i koristiti psi u lovištu.Clan 19U lovištu se naoružani ili opremljeni drugim sredstvima za lov mogu kretati samo lovci sa lovnom kartom i dozvolom za lov..

III Lovno podrucje i lovište

Ustanovljavanje lovnih podrucja i lovištaClan 20Ustanovljavaju se lovna podrucja, na celoj teritoriji Republike Srbije, sa ciljem sprovodenja jedinstvene lovne politike i odgovarajucih mera gajenja i unapredivanja gazdovanja krupne divljaci .Clan 21Lovište se ustanovljava kao otvoreno ili ogradeno. Otvorena lovišta ne mogu biti manja od 5.000 (2.000) ha efektivne lovne površine, osim za lovišta posebne namene. Ogradena lovišta ne mogu biti manja od 300 ha, osim za lovišta posebne namene. Lovište se ne može ogradivati bez prethodne dozvole organa državne uprave nadležnog za pitanja lovstva.Na podrucju nacionalnog parka, ustanovljavaju se lovišta posebne namene.Lovišta posebne namene mogu se ustanoviti i na drugim površinama:- radi ocuvanja biodiverziteta,- za potrebe obrazovanja (univerzitet, srednja šumarska škola),Clan 22Lovno podrucje ustanovljava ministar, u skladu sa ovim zakonom. Lovište ustanovljava ministar, a na podrucju Vojvodine pokrajinski sekretar nadležan za poslove lovstva, u skladu sa ovim zakonom.Bliže uslove, postupak i nacin ustanovljenja lovišta i lovnog podrucja utvrduje ministar pravilnikom o ustanovljenju lovnih podrucja i lovišta.Clan 23Naseljena mesta, groblja, javni putevi, parkovi u naseljima, objekti za lecenje, odmor i rekreaciju, aerodomi, dvorišta stambenih zgrada van naseljenih mesta i na selu najmanje 200 metara od štala, stambenih zgrada i dvorišta seoskog domacinstva, kao i dvorišta industrijkih i drugih objekata nisu lovne površine.Clan 24Površina uzgajališta krupne divljaci ne može biti manja od 100 ha. Uzgajalište se ne može podizati bez prethodne dozvole organa državne uprave nadležnog za pitanja lovstva i pod uslovima predvidenim važecim propisima koji regulišu oblast veterinarstva. Farma divljaci može se ustanoviti na površini do 100 hektara, koja je ogradena na nacin koji obezbeduje da divljac ne može napustiti tu površinu. Farme divljaci i parkovi divljaci nemaju status lovišta. Uslove i nacin ustanovljavanja farmi i parkova divljaci propisuje svojim aktom organ državne uprave nadležan za poslove veterinarstva.Davanje lovišta na gazdovanjeClan 25Lovište se daje na gazdovanje uz nadoknadu (u daljem tekstu: Nadoknada za korišcenje divljaci) jednom korisniku lovišta koji ispunjava uslove utvrdene ovim zakonom. Lovište se može dati na gazdovanje preduzecu, LSS ili lovackom udruženju koje ispunjava uslove iz clana 44 ovog zakona. Lovište se daje na gazdovanje na odredeno vreme koje ne može biti krace od 10 godina. Korisnik lovišta ne može lovište ili njegov deo ustupiti drugom korisniku na gazdovanje ili ga dati u zakup, ako ovim zakonom nije drukcije odredeno.Clan 25 aKorisnik lovišta može uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove lovstvaMogucnost zajednickog ulaganja i sl.Clan 26Lovište se daje na gazdovanje putem javnog oglasa, ako ovim zakonom nije drukcije odredeno. Izuzeteno od odredbe stava 1. ovog clana, bez oglasa se daju na gazdovanje lovišta posebne namene. Bliže uslove, postupak i nacin davanja lovišta na gazdovanje utvrduje ministar pravilnikom o davanju lovišta na gazdovanje.Clan 27O davanju lovišta na gazdovanje Ministarstvo sa korisnikom lovišta zakljucuje ugovor koji sadrži narocito: visinu nadoknade, vreme na koje se lovište daje na gazdovanje, fond divljaci, prava i obaveze korisnika lovišta u pogledu zaštite i gajenja divljaci, mere za unapredivanje gazdovanja lovištem, kao i odredbe o odgovornosti za cuvanje lovišta i odgovornosti za sprovodenje mera zaštite, uslove raskida ugovora i prava korisnika lovišta u slucaju oduzimanja lovišta u skladu sa ovim zakonom.Clan 28Pravo gazdovanja lovištem oduzece se (ili može se oduzeti) korisniku:- ako, u toku gazdovanja lovištem, prestane da ispunjava obaveze utvrdene odredbama clana 44ovog zakona;- ako dode do kršenja odredaba ugovora iz clana 27 ovog zakona;- ako nije u mogucnosti da gazduje lovištem u ustanovljenim granicama;- ako nije u mogucnosti da obezbedi pozitivno finansijsko poslovanje;- ako ne donese lovnu osnovu u zakonskom roku;- ako prestane sa radom,- ako ne poštuje odredbe drugih Zakona i podzakonskih akata koji regulušu ovu oblast.Nadoknada za korišcenje divljaci kao prirodnog bogatsvaClan 29Nadoknada za korišcenje divljaci utvrduje se u odgovarajucem procentu od vrednosti planiranog odstrela divljaci i to 5% za lovišta posebne namene i 10% za ostala lovišta. Cenovnik po kome se vrši obracun nadoknade za korišcenje divljaci (zaštitni cenovnik) donosi ministar nadležan za poslove lovstva, na predlog korisnika lovišta. Nadoknada za korišcenje divljaci uplacuje se na poseban racun organa državne uprave nadležnog za poslove lovstva. Raspodela sredstava ostvarenih od nadoknada za gazdovanje lovištemClan 30Sredstva ostvarena od nadoknade za korišcenje divljaci rasporeduju se na sledeci nacin:• 60 % prihod budžeta Republike Srbije,• 40 % prihod lokalne samouprave,Sredstva ostvarena od nadoknade za korišcenje divljaci na podrucju AP Vojvodine rasporeduju se na sledeci nacin:• % prihod budžeta Republike Srbije,• % prihod budžeta AP Vojvodine ,Clan 30 aSredstva iz clana 30, tacka 1 (prihod budžeta Repubilke Srbije), clana 30 stav 2 (prihod AP Vojvodine) i druga sredstva budžeta, koristice se:- za izradu programa razvoja lovnog podrucja (clan 32)- za izradu Strategije upravljanja divljaci i lovstva- za izradu i realizaciju programa i projekta razvoja lovstva i unapredenje stanja populacija divljaci u Republici SrbijiSredstva iz clana 30, tacka 2 (prihod lokalne samouprave) koristice se:- za realizaciju ciljeva postavljenih programima razvoja lovnih podrucja- za realizaciju programa i projekta razvoja lovstva i unapredenje stanja populacija divljaci u Republici Srbiji.

IV Gazdovanje lovištem i divljaci

Planiranje lovnog gazdovanjaClan 31Vlada Republike Srbije donosi strategiju upravljanja divljaci i lovstva, na predlog organa državne upravenadležnog za poslove lovstva. Strategija upravljanja divljaci i lovstva donosi se za period od 20 godina. Strategija upravljanja divljaci i lovstva sadrži ciljeve i mere za razvoj lovstva i unapredenje stanja populacija divljaci u Republici Srbiji.Clan 32Sprovodenja jedinstvene lovne politike i odgovarajucih mera gajenja i unapredivanja gazdovanja divljaci u lovnom podrucju, vrši se na osnovu programa razvoja lovnog podrucja. Sredstva za izradu programa razvoja lovnog podrucja obezbeduje država, iz sredstava nadoknade za korišcenje divljaci.Program razvoja lovnog podrucja donosi se za period od 20 godina. Program razvoja lovnog podrucja za naredni period donosi se cetiri meseca pre isteka vremena za koji je donet prethodni program razvoja lovnog podrucja.Clan 33Zaštita i gajenje divljaci, uredivanje i održavanje lovišta, lov i korišcenje ulovljene divljaci i njenih delova u lovištu, (u daljem tekstu: gazdovanje lovištem) vrši se na osnovu lovne osnove. Sredstva za izradu lovne osnove za gazdovanje lovištem obezbeduje korisnik lovišta. Lovna osnova za gazdovanje lovištem donosi se za period od 10 godina. Lovna osnova lovišta za naredni period donosi se cetiri meseca pre isteka vremena za koji je doneta prethodna lovna osnova.Clan 34Vlasnik zemljišta na kome je ustanovljeno lovište koje se daje na gazdovanje u skladu sa ovim Zakonom, ima pravo participacije u izradi Program razvoja lovnog podrucja.Clan 35Ministar donosi propis kojim se bliže ureduje sadržina i nacin izrade programa razvoja lovnih podrucja, lovnih osnova lovišta i godišnjih planova gazdovanja lovištima. Saglasnost na program razvoja lovnog podrucja daje Ministar nadležan za poslove lovstva, uz prethodno uradenu stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Saglasnost na lovnu osnovu lovišta, daje Ministar nadležan za poslove lovstva, a na podrucju Vojvodine pokrajinski sekretar nadležan za poslove lovstva.Clan 36Lovne osnove lovišta koja su obuhvacena lovnim podrucjem moraju biti uskladene sa jedinstvenom lovnom politikom i odgovarajucim merama gajenja i unapredivanja gazdovanja divljaci u lovnom podrucju, propisanim programom razvoja lovnog podrucja. Korisnik lovišta je dužan da u lovnoj osnovi lovišta evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuce godine za prethodnu godinu.Clan 37Korisnici susednih lovišta i površina van lovišta dužni su da uskladuju mere zaštite i gajenja divljaci utvrdene lovnim osnovama, a narocito u pogledu: brojanja divljaci, vremena vršenja odstrela, broja divljaci za odstrel i drugih pitanja od zajednickog interesa.Clan 38Korisnik lovišta je dužan da donese godišnji plan gazdovanja lovištem (u daljem tekstu: godišnji plan) uskladen sa lovnom osnovom lovišta. Godišnji plan se donosi za period od 1. aprila tekuce godine do 31. marta naredne godine (lovna godina), najkasnije do 30. aprila tekuce godine. Zabranjen je lov divljaci pre donošenja godišnjeg plana. Korisnik lovišta je dužan da utvrdi broj i stanje divljaci pre izrade godišnjeg plana.Clan 39Program razvoja lovnog podrucja, lovnu osnovu za gazdovanje lovištem, programe gazdovanja za ogradena lovišta, ogradene delove lovišta, uzgajališta divljaci i centre za reprodukciju divljaci izraduje pravno lice registrovano za obavljanje ovih poslova, sa angažovanim licenciranim licem.Clan 40Izdavanje i oduzimanje licence licima iz cl. 31, 38 i 46. ovog zakona, vrši strucna komora.Clan 41Korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, vode i šume na kome se lovište nalazi, dužan je da dozvoli vršenje radnji predvidenih lovnom osnovom i godišnjim planom i drugim planovima i programima donetim u skladu sa ovim zakonom. U slucaju iz stava 1. ovog clana korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, šume i voda ima pravo na naknadu za pricinjenu štetu ili organicenje prava korišcenja u skladu sa posebnim propisima.Katastar lovišta i Centralna baza podataka.Clan 42Ustanovljava se Katastar lovišta i Centralna baza podataka. Katastar lovišta i centralnu bazu podataka za sva lovišta vodi organ državne uprave nadležan za poslove lovstva. U katastru se vode svi podaci od znacaja za planiranje, upravljanje i nadzor nad lovnim gazdovanjem, zaštitom divljaci i staništima divljaci. Informacije od javnog znacaja sadržane u katastru i centralnoj bazi podataka dostupni sujavnosti, pod uslovima i na nacin propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama odjavnog znacaja Ministar donosi pravilnik o sadržini i nacinu vodenja Katastra lovišta i centralne bazepodataka.Sprovodenje lovnog gazdovanjaClan 42 aSprovodenje odgovarajucih mera gajenja i unapredivanja gazdovanja divljaci u lovnim podrucjima, vrše lica lica sa najmanje VII stepenom šumarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke stocarskog smera, zaposlena kod pravnog lica registrovanog za obavljanje ovih poslova na osnovu programa razvoja lovnog podrucja. (DEFINISATI SMER)Clan 43Korisnik lovišta je dužan da u roku od tri meseca od dana zakljucenja ugovora iz clana 27 ovog zakona vidno obeleži granice lovišta na nacin propisan pravilnikom o ustanovljavanju lovišta.Clan 44Strucne poslove gajenja, zaštite i korišcenja divljaci u lovištu obavljaju lica sa najmanje V stepenom šumarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke stocarskog smera, zaposlena kod pravnog lica registrovanog za obavljanje ovih poslova.DEFINISATI SMERClan 45Lovocuvarska služba obavlja poslove cuvanja lovišta, gajenja i zaštite divljaci, u skladu sa pravilnikom o lovocuvarskoj službi. Lovocuvar je lice zaposleno kod pravnog lica registrovanog za obavljanje ovih poslova, a isto je završilo najmanje III stepen šumarske struke, tehnicar za gazdovanje šumama, odnosno tehnicar za gazdovanje lovištima i koje ispunjava propisane uslove za nošenje oružja i druge uslove utvrdene zakonom, kao i uslove utvrdene pravilnikom o lovocuvarskoj službi.Clan 46Lovocuvar je ovlašcen i dužan da:1) od lica zatecenog sa sredstvima za lov ili lovackim i drugim psima u lovištu zahteva da pokaže isprave kojima se utvrduje njegov identitet, lovnu kartu i dozvolu za lov;2) u lovištu vrši pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje divljaci, lica za koja postoji sumnja da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divljac, trofeje i druge delove divljaci;3) privremeno oduzme bespravno ulovljenu ili uhvacenu divljac, trofeje i druge delove divljaci, kao i predmete, pse i druga sredstva kojima je izvršen bespravan lov ili naneta šteta lovištu i da ih bez odlaganja preda nadležnom organu. Lovocuvar je dužan da licu od koga su oduzeti ulov, psi, sredstva i drugi predmeti za lov izda potvrdu. Lice iz stava 1. tacka 1) i 2) ovog clana dužno je da na zahtev lovocuvara pokaze isprave i omoguci pregled ulova i sredstava za lov, vozila i drugih sredstava za prevoz prenošenje ulovljene divljaci i njenih delova.Clan 47Lovocuvar vrši dužnost naoružan službenim oružjem. Lovocuvar ima legitimaciju koju na propisanom obrascu izdaje pravno lica kod koga je zaposlen. Lovocuvar je dužan da prilikom cuvanja lovišta nosi službeno odelo sa oznakom na kojoj je ispisana rec „Lovocuvar“ ako zakonom nije drugacije dredeno.Clan 47 aKorisnik lovišta je dužan da obezbedi obavljanje poslova iz clanova (44 i 45). Korisnik lovišta koji nije registrovanog za obavljanje poslova iz clanova (44 i 45) dužan je da sklopi ugovor sa pravnim licem registrovanim za obavljanje ovih poslova. Sredstva za finansiranje poslova iz clana (42 a) obezbeduju korisnici lovišta srazmerno …Clan 48Lov divljaci obuhvata odstrel divljaci, hvatanje divljaci, sakupljanje odstreljene divljaci i njenih delova, kao i sakupljanje jaja pernate divljaci. Divljac zašticena lovostajem može se loviti u lovištama. Na površinama van lovišta, Ministarstvo može da odobri lov lovostajem zašticene divljaci pod uslovima utvrdenim ovim zakonom. Zabranjen je lov divljaci u plantažnim vocnjacima i vinogradima, rasadnicima i drugim šumskim i poljoprivrednim površinama koje su ogradene ogradom kroz koju dlakava divljac ne može da prolazi; površinama koje se koriste za vojne i komunalne potrebe, kao i drugim površinama i objektima kada je to utvrdeno posebnim propisom. Izuzetno od odredbe stava 2. ovog clana, u podrucjima koja odredi ministar, može da se lovi lovostajem zašticena divljac koja pricinjava štetu.Lovna karta i dozvola za lovClan 48 aLov divljaci vrši se uz dozvolu koju izdaje korisnik lovišta i lovnu kartu koju izdaje Ministarstvo. Lovne karte distribuira i naplacuje Lovacki savez Srbije. Sredstva dobijena naplatom lovne karte se rasporeduju na sledeci nacin… Obrazac dozvole i obrazac lovne karte iz stava 1. ovog clana propisuje ministar.Clan 49Divljac može loviti lice sa položenim lovackim ispitom uz predhodno izdatu, pisanu dozvolu korisnika lovišta. Lica šumarske, biološke i poljoprivredne struke, koja su u toku školovanja položila predmet lovstvo nisu dužna da polažu lovacki ispit. Korisnik lovišta može dozvoliti lov u turisticke svrhe stranim turistima koji nemaju položen lovacki ispit, pod uslovima koje utvrdi svojim aktom. Lovacki savez Srbije donosi program i utvrduje uslove za polaganje lovackih ispita i izdaje ispravu o oslobadanju od polaganja ispita iz stava 2. ovog clana.Clan 50Lov, zaštita, gajenje i korišcenje divljaci u nacionalnim parkovima i drugim prirodnim dobrima vrši se u skladu sa ovim zakonom, i propisima kojima se ureduje zaštita životne sredine i upravljanje nacionalnim parkovima.Lovacki psiClan 51Ministar donosi pravilnik kojim se bliže ureduju uslovi pod kojima se koriste lovacki psi i izvodi obuka lovackih pasa.Clan 52Lovacki psi, koji se upotrebljavaju u lovu, moraju imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu.Lovni turizamClan 53Preduzece, odnosno turisticka agencija koja se bavi lovnim turizmom, uz uslove propisne Zakonom o turizmu, mora imati zaposleno lice licencirano za obavljanje poslova organizovanja i strucnog izvodenja lova divljaci i ugovor o medusobnim pravima i obavezama sa korisnikom lovišta.Ministar donosi pravilnik o uslovima obavljanja poslova iz stava 1 ovog clana.Clan 54Korisnik lovišta donosi pravilnik kojim utvrduje narocito: nacin organizovanja lova, vreme trajanja lova, kontrolu izlovljavanja divljaci, naknadu za ucinjenu štetu lovaca u lovištu, mere sigurnosti u lovu i nacin korišcenja objekata u lovu.Clan 55Ulovljena ili uginula divljac i njeni delovi (trofeji i dr.) pripadaju korisniku lovišta. Korisnik lovišta donosi cenovnik odstrela divljaci, usluga u lovu i mesa divljaci. Za korišcenje ulovljene divljaci i delova divljaci lovci turisti placaju iznos korisniku lovišta u visini utvrdenoj u cenovniku.Ogranicenja u lovuClan 56Divljac zašticenu lovostajem zabranjeno je loviti:1. ako je ugrožena požarom, poplavom, snežnim nanosima, poledicom i drugim elementalnim nepogodama;2. upotrebom reflektora (farova), baklji i drugih veštackih svetlosnih izvora (osim divlje svinje), eronauticnih mašina, ogledala, elektronskih uredaja, gramofona, magnetofona i živih mamaca, kao i upotrebom hrane u koju se stavljena omamljujuca sredstva;3. upotrebom pasa koji nisu lovacki rasni psi, koji nemaju rodovnik i ocenu urodenih osobina (ispit u radu) i nisu vakcinisani i obeleženi u skladu sa zakonom koji reguliše oblast veterinarstva;4. upotrebom pasa dugonogih gonica za lov u nizijskim lovištama (do 500 m nadmorske visine) i u lovištima u kojima se gaji srna, muflon, divokoza i jelen;5. upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica, osim u za to namenjenim lovištima ili delovima lovišta;6. upotrebom luka i strele, osim lova na krupnu divljac u ogradenim lovištima do 1000 ha površine;7. zamkama ili klopkama, a ptice pomocu lepkova, mreža i kucica sa mrežom, ili pomocu drugih sredstva za masovno hvatanje, odnosno uništavanje ptica;8. gadanjem iz motornih vozila i gaženjem motornim vozilima;9. vojnickim oružjem i vojnickom municijom.10. ptice i zeceve puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije reducirana na dva metka.11. krupnu divljac puškom sa glatkim cevima, osim divlje svinje.Clan 57Ranjenu i bolesnu divljac dozvoljeno je odstreliti i u vreme kad je lov zabranjen u skladu sa propisima koji regulišu oblast veterinarstva.Korisnik lovišta, po izvšrenom odstrelu divljaci iz stava 1. ovog clana, dužan je da pribavi nalaz o zdravstvenom stanju odstreljene divljaci od nadležne veterinarske službe.Promet ulovljene divljaci i trofejaClan 58Ulovljena divljac i trofeji divljaci mogu se izneti iz lovišta i staviti u promet ako je za njih izdata propratnica, odnosno trofejni list i odgovarajuca dokumentacija u skladu sa sa propisima koji regulišu oblast veterinarstva. Propratnicu, odnoso trofejni list izdaje, na propisanom obrascu, korisnik lovišta. Korisnik lovišta je dužan da vodi evidenciju o trofejima odstreljene divljaci iz stava 2. ovog clana i o izdatim trofejnim listovima. Ministar donosi pravilnik o obrascu, sadržini i nacinu izdavanje propratnice, odnosno trofejnog lista i o nacinu vodenja evidencije trofeja i izdatim trofejnim listovima i propratnicama.Clan 58 aKorisnik lovišta koji je registrovan za vršenje izvoznih poslova može izvoziti divljac ili delove divljaci neposredno ili preko preduzeca koje je registrovano za vršenje tih poslova.Clan 59Trofejni list se izdaje na osnovu ocene komisije koju obrazuje korisnik lovišta. Komisija iz stava 1. ovog clana vrši ocenu trofeja na osnovu standarda Medunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljaci (u daljem tekstu: CIC). Clanovi komisije iz stava 1. ovog clana moraju da imaju položen ispit za ocenjivanje trofeja. Program i nacin polaganja ispita iz stava 3. ovog clana donosi Lovacki savez Srbije.Clan 60Zabranjeno je da se iznese iz zemlje trofej divljaci, preparirana divljac i njeni preparirani delovi kao trofeji, cija je vrednost izražena u poenima, prema CIC-u, veca od:1. za obicnog jelena, 248 poena2. za jelena lopatara, 209 poena3. za virdžinijskog jelena, 419 poena4. za srndaca, 185 poena5. za divojarca i divokozu, 120 poena6. za muflona, 242 poena7. za medveda i mecku, 582 poena8. za divljeg vepra, 142 poena9. za vuka, 160 poena10. za divlju macku, 65 poena.Zabrana iz stava 1. ovog clana ne odnosi se na prepariranu divljac i njene preparirane delove kao trofeje, koji se mogu privremeno izneti iz zemlje uz odobrenje Ministarstva. O izdatim odobrenjima iz stava 2. ovog clana vodi se evidencija..

V Mesto i uloga LSS

Clan 61Lovacki savez Srbije (u daljem tekstu: LSS) je organizacija u koje su uclanjena lovacka udruženja, lovci i drugi zainteresovani subjekti, u Republici Srbiji. LSS pruža strucnu pomoc svojim clanicama, po svim pitanjima lovnog gazdovanja, preduzima mere na unapredenju lovstva i podizanju nivoa obrazovanja lovaca, inicira i ucestvuje u istraživanjima planiranim od strane državnih organa i naucnih ustanova, (univerziteta, instituta i dr.), izdaje lovacki casopis i drugu lovacku literaturu, obavlja druge poslove utvrdene ovim zakonom i svojim Statutom i zastupa svoje clanove u Republici Srbiji i u inostranstvu.Clan 62Stalna nacionalna komisija za ocenjivanje trofeja divljaci, pri LSS-u, potvrduje vrhunske trofeje divljaci i rešava prigovore na ocenu trofeja divljaci, komisija korisnika lovišta. O ocenjenim trofejima divljaci komisije korisnika lovišta obaveštavaju LSS, koji vodi evidenciju o ocenjenim trofejima divljaci, na podrucju Republike Srbije, do 31. maja svake godine, za trofeje stecene u protekloj lovnoj godini. LSS organizuje izložbe trofeja divljaci i utvrduje sadržaj, obim i vrstu trofeja za izlaganje na nacionalnim i medunarodnim izložbama..

VI Finansiranje

Clan 63U cilju unapredivanja gajenja i zaštite divljaci obezbeduju se podsticajna sredstva u budžetu Republike. Sredstva iz stava 1. ovog clana i sredstva iz clana 30 ovog zakona koriste se u skladu sa Programom unapredjivanja zaštite i gajenja divljaci koji donosi Ministarstvo (u daljem tekstu: Program). Saglasnost na Program daje Vlada Republike Srbije. Sredstva za realizaciju Programa koriste se putem kreditiranja ili bespovratno. Sredstva iz clana 30 ovog zakona, neutrošena u tekucoj godini mogu se koristiti za iste namene u narednoj godini.Clan 64Raspodelu sredstava za realizaciju Programa vrši Ministarstvo na osnovu sprovedenog javnog oglasa.Clan 65Pravo na korišcenje sredstava iz clana 63. stav 1. ovog zakona imaju korisnici lovišta i druga pravna lica koja se bave poslovima unapredenja lovstva (u daljem tekstu: korisnici sredstava). Uz zahtev za dodelu sredstava korisnici sredstava prilažu projekat, odnosno plan za realizaciju mera utvrdenih u Programu. O korišcenju podsticajnih sredstava Ministarstvo sa korisnikom sredstava zakljucuje ugovor.Clan 66O izvršenim obavezama nastalim po ugovoru zakljucenom u skladu sa odredbom clana 64. ovog zakona, korisnik sredstava podnosi izveštaj Ministrarstvu do 31. decembra za tekucu godinu.Clan 67Korisnik lovišta je dužan da obezbedi sredstva za finansiranje radova predvidenihlovnom osnovom lovišta..

VII Sprecavanje šteta i naknada štete

Clan 68Korisnici lovišta, odnosno vlasnici i korisnici zemljišta, voda i šuma na kojima se lovište nalazi i površina van lovišta na kojima se divljac nalazi dužni su da preduzimaju mere za sprecavanje šteta koje divljac može priciniti imovini ili ljudima.Korisnici lovišta koja se prostiru na kompleksu državnih šuma, voda i zemljišta, propisace mere bezbednosti, kojih su dužni da se pridržavaju fizicka lica u lovištu. Ministar donosi pravilnik kojim se bliže ureduju mere iz stava 1. ovog clana.Clan 68 aAko od zašticene divljaci nastupi neposredna opasnost po zdravlje i život ljudi ili imovine, pravnih lica i gradana,zašticena divljac može se loviti bez odobrenja.Clan 69Štetu koju pricini lovostajem zašticena divljac nadoknaduje korisnik lovišta, pod uslovom da je ošteceni preduzeo propisane mere za sprecavanje šteta od divljaci. Štetu koju pricini divljac za koju je propisana trajna zabrana lova nadoknaduje organ koji je propisao trajnu zabranu lova, pod uslovom da je ošteceni preduzeo propisane mere za sprecavanje šteta od divljaci.Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, voda i šume kome je pricinjena šteta od divljaci, dužan je da za naknadu štete korisniku lovišta, odnosno Ministarstvu podnese odštetni zahtev i dokaz o nastanku štete u roku od deset dana od dana nastanka štete.Korisnik lovišta i vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, voda i šume na kojima je lovište ustanovljeno, štetu utvrduju sporazumno.Clan 70Za štetu pricinjenu vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta, vode i šume prilikom lova lovaca i njihovih pomagaca, odgovoran je korisnik lovišta.Clan 71Fizicko i pravno lice koje lovi divljac suprotno ovom zakonu ili na drugi nacin uništi divljac, uništava lovne i lovnotehnicke objekte, oznake granica ili na drugi nacin pricini štetu dužan je da štetu naknadi korisniku lovišta. Fizicko i pravno lice koje organizuje lov protivzakonito kaznice se u skladu sa ovim zakonom. Pravilnik o visini štete za ilegalno ulovljenu divljac (ili divljac ulovljenu suprotno odredbama ovog zakona) ili na drugi nacin uništenu divljac iz stava 1. ovog clana donosi ministar..

VIII Nadzor

Clan 72Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa i drugih akata donetih na osnovu njega, vrši organ nadležan za poslove lovne inspekcije.Clan 73Ministarstvo može da zahteva od korisnika lovišta podnošenje izveštaja, obaveštenja o vršenju poverenih poslova, da daje obavezne instrukcije i upozorava na neizvršavanje poverenih poslova.Clan 74U vršenju poslova inspekcije lovni inspektor je ovlašcen i dužan da vrši kontrolu:1) propisanih uslova koje korisnik lovišta mora ispunjavati za gazdovanje lovištem;2) sprovodenja lovnih osnova, godišnjeg plana gazdovanja i privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem;3) poslovnih knjiga i ostale dokumentacije kada je to potrebno radi uvida u korišcenje sredstava, primenu propisa i mera koje se odnose na divljac i lovišta;4) lovljenja divljaci, dozvola za lovljenje divljaci, propratnica i trofejnih listova za ulovljenu divljac;5) objekata u lovištu i radova koji se izvode u lovištu;6) izdvajanja, obracuna, evidentiranja i korišcenja sredstava;7) kontrolu mera zabrana iz clan ovog zakona;8) nadzor nad izvršavanjem poverenih poslova iz clana 49 i 59 ovog zakona.
U vršenju poslova iz stava 1. ovog clana lovni inspektor je dužan da:1) privremeno zabrani lovi i druge radnje koje su protivne odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;2) privremeno oduzme protivzakonito ulovljenu divljac i njene delove, protivzakonito stavljene u promet ili protivzakonito prisvojenu uginulu divljac i njene delove, kao i sredstva i predmete kojima su izvršene ove radnje do konacne odluke nadležnog organa;3) naredi mere za sprecavanje šteta u hitnim slucajevima u kojima bi nastupila šteta po opšti interes;4) obaveštava nadležne organe o zapaženim nepravilnostima za cije otklanjanje je nadležan drugi organ.U slucajevima iz stava 2. tacka 1), 2) i 3) ovog clana žalba ne zadržava izvršenje rešenja..

IX Kazne

a. privredni prestupb. prekršaji. pravnih licaii. fizickih licaiii. odgovornog lica u nadležnom organu (i posebnim organizacijama).

X Prelazne i završne odredbe

I ClanMinistar nadležan za poslove lovstva i Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine ce doneti akt iz clana 6 (Vrste divljaci, njihov status, kao i trajanje lovne sezone) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.II ClanPropise, za cije donošenje je ovim zakonom ovlašcen, Ministar je obavezan da donese u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donošenja propisa, iz predhodnog stava, primenjivace se propisi doneti na osnovu Zakona iz clana __. ovog zakona.III ClanMinistar ce doneti cenovnik iz clana 29 (Cenovnik po kome se vrši obracun nadoknade za korišcenje divljaci) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.IV ClanOrgan državne uprave nadležan za poslove veterinarstva i organ državne uprave nadležan za poslove lovstva ce doneti pravilnik iz clana 24 (Pravilnik o uslovima i nacinu ustanovljavanja farmi i parkova divljaci) ) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.V ClanMinistar ce ustanoviti lovna podrucja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar ce, a na podrucju Vojvodine pokrajinski sekretar nadležan za poslove lovstva, ustanoviti lovišta u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministarstvo nadležno za poslove lovstva, a na podrucju Vojvodine pokrajinski sekretar nadležan za poslove lovstva, donece Programe razvoja lovnih podrucja u roku od godinu dana od dana ustanovljenja lovnih podrucja.VI ClanKorisnik lovišta koji je lovištem gazdovao do stupanja na snagu ovog zakona gazdovace tim lovištem do ustanovljenja i predaje lovišta na gazdovanje po ovom zakonu. Dosadašnji korisnik lovišta kome po stupanju na snagu ovog zakona nije dodeljeno lovište ili deo lovišta na gazdovanje ima pravo naknade za neamortizovani deo izgradenih lovnotehnickih i lovnih objekata i naknadu troškova za lovnu osnovu, ako su ulaganja u te objekte i lovne osnove veca od prihoda iz gazdovanja lovištem ukljucujuci i clanarinu lovaca koja je ulagana u lovište. Visinu naknade iz stava 2. ovog clana utvrduju sporazumno raniji i novi korisnik lovišta, a ako do sporazuma ne dode visinu naknade utvrduje nadležni sud. Naknadu iz stava 2. ovog clan placa novi korisnik lovišta, odnosno dela lovišta.VII Clan – uskladiti sa VII Clan alternativaKorisnici lovišta, pravna lica registrovana za obavljanje poslova gajenja, zaštite i korišcenja divljaci, kao i pravna lica koja se staraju o divljaci van lovišta dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.VII Clan alternativaKorisnici lovišta, kao i subjekti koja se staraju o divljaci van lovišta, obavezni su da, u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade svoje poslovanje, odnosno opšta akta, sa odredbama ovog zakona. Lovocuvarima, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona, ispunjavaju uslove za obavljanje poslova lovocuvara, po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, Lovacki savez Srbije izdace, na njihov zahtev, Uverenje o položenom ispitu za lovocuvara, izclana 45. ovog zakona, do dana pocetka primene ovog zakona.VIII Clan – uskladiti sa VIII Clan alternativaKorisnici lovišta koji gazduju lovištima obuhvacenim lovnim podrucjem dužni su da donesu lovnu osnovu lovišta u roku od godinu dana od dana donošenja Programa razvoja lovnog podrucja.U periodu iz stava 1. ovog clana lovištem se gazduje na osnovu privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem, koji donosi korisnik lovišta, a koji mora biti uskladene sa jedinstvenom lovnom politikom i odgovarajucim merama gajenja i unapredivanja gazdovanja divljaci u lovnom podrucju, propisanim programom razvoja lovnog podrucja. Privremeni godišnji plan gazdovanja lovištem sadrži prikaz stanja lovišta, plan gajenja, plan zaštite, plan odstrela i mere za sprecavanje šteta od divljaci i na divljaci i evidenciju izvršenih radova.VIII Clan alternativaKorisnik lovišta je obavezan da donese lovnu osnovu lovišta, u roku od godinu dana od dana zakljucivanja ugovora o davanju lovišta na gazdovanje. Korisnici lovišta, koji gazduju lovištima obuhvacenim lovnim podrucjem, obavezni su da donesu lovnu osnovu, u roku od godinu dana od dana ustanovljenja lovnog podrucja. Lovne osnove, za lovišta kojima se ne promene granice, važe do isteka njihovog roka važenja. U periodu iz stava 1. ovog clana, lovištima se gazduje na osnovu privremenog godišnjeg plana gazdovanja, koji donosi korisnik lovišta, a koji sadrži narocito: prikaz stanja lovišta (površine, prirodni i drugi uslovi, vrsta i broj divljaci, dinamika populacije, objekti i ciljevi), plan gajenja, plan zaštite, plan odstrela i mere za sprecavanje šteta od divljaci i na divljaci i evidenciju izvršenih radova. Korisnik lovišta, do izrade nove lovne osnove lovišta, obuku lovackih pasa pticara, jamara i gonica, može da dozvoli na osnovu odobrenja Ministarstva.