Na osnovu član 12. stav 2. Odluke o uređenju Grada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 53/2008) Gradsko veće Grada Novog Sada na _______ sednici od ____________ 2009. godine, donosi

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina

.

I. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se tehnički uslovi za postavljanje montažnih i drugih objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina (u daljem tekstu: objekti i uređaji), određuju posebni uslovi za postavljanje pojedinih objekata i uređaja prema delovima teritorije Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), i utvrđuju drugi bliži uslovi za postavljanje objekata i uređaja.

Član 2.

U okviru zona pod posebnim režimom zaštite, određenih Odlukom o uređenju Grada (u daljem tekstu: zone zaštite), utvrđuju se sledeći delovi Grada:

1. delovi Grada ograničeni ulicama: Miloša Bajića, Daničićevom, Zlatne grede, Save Vukovića, Almaškom, Svetosavskom, Petra Kočića, Temerinskom, Jovana Subotića, Šafarikovom, Jevrejskom od Šafarikove do Ulice Vase Pelagića, Vase Pelagića, Petra Drapšina od Ulice Vase Pelagića do Ulice Laze Kostića, Laze Kostića, Sremskom do Ulice Maksima Gorkog, Maksima Gorkog od Sremske do Keja žrtava racije, Kejom žrtava racije i Beogradskim kejom do Ulice Miloša Bajića, Reljkovićevom od ukrštanja sa Preradovićevom do Ulice Ostrovskog, Ostrovskog do Ulice Pavla Jurišića Šturma, i Preradovićevom do ukrštanja sa Reljkovićevom ulicom (u daljem tekstu: centar Novog Sada i deo Petrovaradina),

2. pešačka zona,

3. deo u Petrovaradinu koji obuhvata Gornju i Donju Petrovaradinsku tvrđavu sa podgrađem (u daljem tekstu: Petrovaradinska tvrđava).

Izvan zona zaštite utvrđuju se sledeći delovi Grada:

1. plato ispred Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ u Novom Sadu i severne tribine Stadiona „Karađorđe“ (u daljem tekstu: SPC „Vojvodina“ i Stadion),

2. Bulevar oslobođenja, i

3. ostale javne površine na teritoriji Grada.

Objekti i uređaji na javnoj površini i površini vidljivoj sa javne površine u zonama zaštite, postavljaju se u skladu sa Elaboratom urbane opreme.

Član 3.

Objekti i uređaji se postavljaju na javnoj površini pod uslovom da se za pristup ovim objektima i uređajima ne koristi kolovoz, biciklistička staza ili javna zelena površina, da je omogućen pristup i rad na revizionim oknima („šahtovima“) i nesmetan prolaz vatrogasnih vozila.

.

II. Letnje bašte

Član 4.

Minimalna širina letnje bašte iznosi 1,40 m.

Minimalna udaljenost letnje bašte od ivice kolovoza mora da bude 0,65 m, od javne površine određene za parkiranje vozila i biciklističke staze 0,50 m, a od autobuskog stajališta 3,00 m.

Član 5.

Letnja bašta može da se postavi u blizini kolskog ili pešačkog ulaza u zgradu, dvorište, pasaž ili garažu, tako da se obezbedi minimalna bočna udaljenost letnje bašte od ulaza 0,50 m.

Letnja bašta može da se postavi u blizini raskrsnice, pod uslovom da se obezbedi odgovarajuća preglednost raskrsnice.

Zonu potrebne preglednosti raskrsnice utvrđuje Gradska uprava za saobraćaj i puteve na osnovu uslova za odvijanje saobraćaja, u skladu sa zakonskom i tehničkom regulativom.

Član 6.

Kada se letnja bašta postavlja u blizini spomenika, fontana, javnih česmi i bunara, minimalna udaljenost letnje bašte od navedenih objekata iznosi 3,00

m.

Letnja bašta otvorenog tipa

Član 7.

Letnja bašta otvorenog tipa se postavlja na javnoj površini ispred objekta ili lokala u kome se obavlja isključivo ugostiteljska delatnost (u daljem tekstu: ugostiteljski objekat), u skladu sa čl. 4. do 6. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana postavlja se najviše do širine ugostiteljskog objekta.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, letnja bašta može da se postavi na javnoj površini ispred susednih poslovnih objekata, uz saglasnost vlasnika lokala ispred kojih se postavlja letnja bašta.

U okviru letnje bašte iz stava 1. ovog člana može da se:

1. postavi montažno-demontažna ograda visine do 0,80 m, izrađena od drveta ili metala, koja mora da bude providna i žardinijere sa ukrasnim biljkama, pod uslovom da ograda, odnosno žardinijere ne izlaze iz gabarita letnje bašte,

2. postavi podijum izrađen od drveta ili legure metala, visine do 0,16 m, tako da omogućava slivanje atmosferskih voda i čišćenja vodenim mlazom,

3. postavi odgovarajući broj suncobrana natur bele boje, sa jednim ili dva vertikalna oslonca,

4. zadrži montažno-demontažna krovna konstrukcija, pod uslovom da je postavljena u prethodnom periodu, u skladu sa odobrenjem za postavljanje letnje bašte zatvorenog tipa, i

5. postavi odgovarajući broj grejnih tela predviđenih za tu namenu, na minimalnoj visini od 2,20 m.

U letnjoj bašti iz stava 1. ovog člana poslovno ime, odnosno naziv lokala i reklamne oznake mogu da se ispisuju isključivo na vertikalnom prepustu suncobrana.

Letnja bašta zatvorenog tipa

Član 8.

Letnja bašta zatvorenog tipa je montažno-demontažni objekat drvene ili metalne konstrukcije, sa staklenim ispunama, bez parapeta. Staklene ispune imaju okvire, koji mogu biti od aluminijuma, drveta ili čelika (ne mogu biti od PVC profila), a postavlja se tako da se oblikom i materijalom uklapa u neposredno okruženje.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana se postavlja na javnoj površini ispred ugostiteljskog objekta, u skladu sa čl. 4. do 6. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana se postavlja najviše do širine ugostiteljskog objekta.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana može da se postavi neposredno uz ugostiteljski objekat, ili kao slobodnostojeća konstrukcija tako da se obezbedi minimalna širina prolaza za pešake od 3,00 m.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana ne može da se postavi ako se ugostiteljski objekat nalazi u objektu lociranom unutar granica utvrđenog kulturnog dobra, prostorne kulturno-istorijske celine ili u objektu utvrđenom za spomenik kulture.

Član 9.

Letnja bašta iz člana 8. ovog pravilnika se postavlja na podijum visine 0,16 m tako da omogućava slivanje atmosferskih voda i čišćenja vodenim mlazom.

Montažno-demontažni krovni pokrivač mora da bude izrađen od stakla, materijala na bazi polikarbonata, drveta, lima i sl., maksimalnog nagiba do 5%.

Član 10.

Letnja bašta iz člana 8. ovog pravilnika se postavlja u skladu sa:

1. arhitektonsko-građevinskim projektom, koji sadrži mere zaštite od prekomernog osunčanja,

2. projektom konstrukcije,

3. projektom mašinskih instalacija za predviđeni način zagrevanja prostora u letnjoj bašti zatvorenog tipa, overenim od MUP RS, Sekretarijat unutrašnjih poslova, Odeljenje protivpožarne policije u Novom Sadu, i

4. projektom elektro instalacija, overenim od MUP RS, Sekretarijat unutrašnjih poslova, Odeljenje protivpožarne policije u Novom Sadu.

1. Posebni uslovi u okviru zona zaštite

a) Centar Novog Sada i deo Petrovaradina

Član 11.

Letnja bašta u centru Novog Sada i delu Petrovaradina postavlja se u skladu sa čl. 4. do 10. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana se postavlja na javnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka:

1. na minimalnoj udaljenosti od 3,00 m od ugostiteljskog objekta, ili

2. uz ugostiteljski objekat, tako da se između letnje bašte i kolovoza, odnosno zelene površine, obezbedi minimalni prostor za kretanje pešaka od 1,60 m.

b) Pešačka zona Član 12.

Letnja bašta u pešačkoj zoni postavlja se u skladu sa čl. 4. do 7. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana postavlja se prema obeleženim oznakama koje definišu položaj i površinu letnje bašte.

Obeležavanje oznaka iz stava 2. ovog člana vrši Javno preduzeće „Parking servis“ Novi Sad.

Član 13.

Letnja bašta iz člana 12. ovog pravilnika može da se postavi:

-u Ulici kralja Aleksandra (parna strana), Zmaj Jovinoj ulici, Katoličkoj porti (parna strana) i na Pozorišnom trgu, u širini do 4 m, tako da se obezbedi minimalna slobodna širina od 3,00 m između ugostiteljskog objekta i letnje bašte;

-u Ulici Modene (parna strana), tako da se obezbedi minimalna slobodna širina od 4,00 m između ugostiteljskog objekta i letnje bašte, kao i 2 m između letnje bašte i javne zelene površine;

-u Njegoševoj ulici (parna strana), na kolovozu, uz trotoar u širini do 2 m;

-na Trgu slobode (neparna strana), uz ugostiteljski objekat u širini do 4 m;

-u Ulici Mite Ružića (parna strana), Katoličkoj porti (neparna strana) i Ulici Laze Telečkog uz ugostiteljski objekat.

-u Dunavskoj ulici (parna strana) i Ulici Svetozara Miletića, uz ugostiteljski objekat u širini do 3 m;

-u Dunavskoj ulici (neparna strana), na minimalnoj udaljenost od 7 m od objekata i uređaja sa parne strane ulice; i

-u osi Ulice kralja Aleksandra.

Kada se letnje bašte postavljaju u nizu, slobodan prostor za kretanje pešaka između njih iznosi najmanje 1,60 m.

Član 14.

U okviru letnje bašte iz člana 12. ovog pravilnika mogu da se postave suncobrani, sa jednim vertikalnim osloncem.

U okviru letnje bašte iz člana 12. ovog pravilnika nije dozvoljeno postavljanje podijuma i ograde.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, dozvoljeno je postavljanje podijuma i ograde za letnju baštu koja se postavlja u dvorištu.

v) Petrovaradinska tvrđava

Član 15.

Letnja bašta na Petrovaradinskoj tvrđavi postavlja se u skladu sa čl. 4. do 7. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana se postavlja na javnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka:

1. na minimalnoj udaljenosti od 3,00 m od ugostiteljskog objekta, ili

2. uz ugostiteljski objekat, tako da se između letnje bašte i kolovoza, odnosno zelene površine, obezbedi minimalni prostor za kretanje pešaka od 1,60 m.

U okviru letnje bašte iz stava 1. ovog člana, mogu da se postave suncobrani, sa jednim vertikalnim osloncem.

U okviru letnje bašte iz stava 1. ovog člana ne mogu se ispisivati naziv lokala, niti reklamne oznake.

Član 16.

U okviru letnje bašte iz člana 15. stav 1. ovog pravilnika nije dozvoljeno postavljanje podijuma i ograda, kao ni drugih dodatnih elemenata letnje bašte.

2. Posebni uslovi izvan zona zaštite a) SPC „Vojvodina“ i Stadion Član 17.

Letnja bašta na prostoru SPC „Vojvodina“ i Stadiona postavlja se u skladu sa čl. 4. do 10. i članom 12. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana se postavlja na javnoj površini namenjenoj za kretanje pešaka:

1. na minimalnoj udaljenosti od 3,00 m od ugostiteljskog objekta, ili

2. uz ugostiteljski objekat, tako da se između letnje bašte i kolovoza, odnosno zelene površine, obezbedi minimalni prostor za kretanje pešaka od 1,60 m.

b) Bulevar oslobođenja Član 18.

Letnja bašta na Bulevaru oslobođenja postavlja se u skladu sa čl. 4. do 10. ovog pravilnika.

Letnja bašta iz stava 1. ovog člana se postavlja do javne zelene površine na minimalnoj udaljenosti od 3,00 m od ugostiteljskog objekta.

Širina letnje bašte iz stava 1. ovog člana može da bude najviše do 4,00 m.

v) Ostale javne površine na teritoriji Grada Član 19.

Letnja bašta na ostalim javnim površinama na teritoriji Grada, namenjenim za kretanje pešaka postavlja se:

1. na minimalnoj udaljenosti od 1,60 m od ugostiteljskog objekta, ili

2. uz ugostiteljski objekat, s tim da se između letnje bašte i kolovoza, odnosno zelene površine, obezbedi minimalni prolaz od 1,60 m.

Na mestima gde je povećana frekvencija kretanja pešaka (u blizini škola, banaka, zdravstvenih ustanova, većih objekata za snabdevanje, objekata ustanova kulture, autobuskih stajališta i slično), letnja bašta iz stava 1. ovog člana postavlja se na minimalnoj udaljenosti od 3,00 m od ugostiteljskog objekta.

U okviru letnje bašte iz stava 1. ovog člana mogu da se:

1. postave suncobrani odgovarajuće boje, sa jednim ili dva vertikalna oslonca, i

2. ispisuju poslovno ime, naziv lokala i reklamne oznake na elementima letnje bašte, izuzev na ogradi.

U pogledu ostalih uslova za postavljanje letnje bašte iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. 4. do10. ovog pravilnika.

.

III. Drugi objekti i uređaji

Član 20.

Tehnički uslovi utvrđeni u čl. od 4. do 6. ovog pravilnika, shodno se primenjuju i na postavljanje: slobodnostojeće i zidne vitrine, pokretne tezge, izložbenog pulta, uređaja za kokice, druge pečenjarske proizvode, „hot-dog“ i sl., rashladnog uređaja, objekta za izvođenje zabavnog programa, montažne ograde i žardinijere i drugog objekta i uređaja.

Član 21.

Zidna vitrina se postavlja na zid pasaža tako da se obezbedi:

1. u kolskom prolazu minimalna širina od 3,00 m za kretanje motornog vozila,

2. u pešačkom prolazu minimalna širina od 1,60 m za kretanje pešaka. Sve zidne vitrine moraju da budu postavljene na minimalnoj visini od 0,60 m. Zidna vitrina u pasažu u zonama zaštite se postavlja u skladu sa Elaboratom

za uređenje pasaža.

Član 22.

Slobodnostojeće vitrine se postavljaju na ostalim javnim površinama na teritoriji Grada tako da se oblikom, materijalom i načinom postavljanja uklapaju u izgled objekta ispred koga se postavljaju.

Član 23.

Pokretna tezga je dimenzija 80×160 cm, maksimalne visine od 230 cm, konstrukcije izrađene od nerđajućeg čelika, aluminijum sive boje, panela donjeg korpusa bojenih u naizmenične trake crveno-bele boje širine 10 cm.

Pokrivka (krović) mora biti izrađen od vodonepropustivog tekstila ili PVC-a, sa naizmeničnim trakama u nijansama boja identičnim nijansama boja kućišta.

Izuzetno od stava 1. i 2. ovog člana, na javnim površinama koje su po posebnim propisima i drugim aktima, poverene na upravljanje, održavanje i korišćenje JKP “Lisje“ Novi Sad, panel donjeg korpusa i pokrivka (krović) pokretne tezge ne mora biti u naizmeničnim trakama.

Deo za izlaganje robe mora biti oivičen trakom od nerđajućeg čelika, minimalne visine od 10 cm.

Natpis se postavlja na vertikalnom prepustu pokrivke (krovića).

Točkovi su prečnika približno 56 cm, izrađeni od legure metala.

Okretni točak je ukupnog prečnika od najviše 25 cm, izrađen od legure metala.

Član 24.

Tezga za novine je dužine 133,5 cm, prednjeg dela 244 cm, zadnjeg dela 103 cm, ukupne visine 225 cm, nadstrešnice 95 cm, konstrukcije od čeličnih profila, panela sendvič konstrukcije presvučene PVC folijom sive boje.

Član 25.

Uređaj za kokice je dimenzija 60×60 cm, maksimalne visine od 230 cm, konstrukcije izrađene od nerđajućeg čelika, aluminijum sive boje, panela donjeg korpusa bojenih u naizmenične trake crveno-bele boje širine 10 cm.

Pokrivka (krović) mora biti izrađen od vodonepropustivog tekstila ili PVC-a, sa naizmeničnim trakama u nijansama boja identičnim nijansama boja kućišta.

Deo za pravljenje i smeštaj kokica mora biti oivičen bezbojnim sigurnosnim staklom ili bezbojnim pleksiglasom, pune visine sa tri strane i minimalno 15 cm sa strane sa koje se koristi.

Natpis se postavlja na vertikalnom prepustu pokrivke (krovića).

Točkovi su prečnika približno 56 cm, izrađeni od legure metala.

Okretni točak je ukupnog prečnika od najviše 25 cm, izrađen od legure metala.

Član 26.

Uređaj za kestenje je dimenzija 90×60 cm, maksimalne visine od 230 cm, konstrukcije izrađene od nerđajućeg čelika, aluminijum sive boje, panela donjeg korpusa bojenih u naizmenične trake plavo-bele boje širine 10 cm.

Pokrivka (krović) mora biti izrađen od vodonepropustivog tekstila ili PVC-a, sa naizmeničnim trakama u nijansama boja identičnim nijansama boja kućišta.

Deo za pečenje i smeštaj kestenja mora biti oivičen trakom od nerđajućeg čelika, minimalne visine od 10 cm. Natpis se postavlja na vertikalnom prepustu pokrivke (krovića). Točkovi su prečnika približno 56 cm, izrađeni od legure metala. Okretni točak je ukupnog prečnika od najviše 25 cm, izrađen od legure metala.

Član 27.

Uređaj za kukuruz je dimenzija 90×60 cm, maksimalne visine od 230 cm, konstrukcije izrađene od nerđajućeg čelika, aluminijum sive boje, panela donjeg korpusa bojenih u naizmenične trake žuto-bele boje širine 10 cm.

Pokrivka (krović) mora biti izrađen od vodonepropustivog tekstila ili PVC-a, sa naizmeničnim trakama u nijansama boja identičnim nijansama boja kućišta.

Deo za pripremu i smeštaj kukuruza mora biti oivičen trakom od nerđajućeg čelika, minimalne visine od 10 cm.

Natpis se postavlja na vertikalnom prepustu pokrivke (krovića).

Točkovi su prečnika približno 56 cm, izrađeni od legure metala.

Okretni točak je ukupnog prečnika od najviše 25 cm, izrađen od legure metala.

Član 28.

Kombinovani uređaj je dimenzija 160×80 cm, maksimalne visine od 230 cm, konstrukcije izrađene od nerđajućeg čelika, aluminijum sive boje, panela donjeg korpusa bojenih u naizmenične trake crveno-bele boje širine 10 cm.

Pokrivka (krović) mora biti izrađen od vodonepropustivog tekstila ili PVC-a, sa naizmeničnim trakama u nijansama boja identičnim nijansama boja kućišta.

Deo za pripremu i smeštaj proizvoda mora biti oivičen trakom od nerđajućeg čelika, minimalne visine od 10 cm.

Natpis se postavlja na vertikalnom prepustu pokrivke (krovića).

Točkovi su prečnika približno 56 cm, izrađeni od legure metala.

Okretni točak je ukupnog prečnika od najviše 25 cm, izrađen od legure metala.

Član 29.

Uređaj za „hot-dog“ je dimenzija 137×91 cm, visine 93 cm bez suncobrana, konstrukcije izrađene od mikrofibera, rezervoara za gas i posebnih odeljaka u gabaritima kolica.

Član 30.

Perda se postavlja tako da prati oblik zidnog otvora i arhitekturu objekta.

Kada se perde postavljaju iznad lokala u nizu, mora se obezbediti njihova horizontalna ujednačenost minimalne visine 2,50 m. Konzolni ispust perde može da bude najviše do 1,60 m. Perda se može postaviti iznad zidnog otvora objekta ili prostorije u kome se

obavlja ugostiteljska i druga delatnost.

Član 31.

Elektro -energetski vod za snabdevanje električnom energijom uređaja koji se postavljaju na javnoj površini mora biti prekriven metalnim zaštitnikom radi obezbeđenja od mehaničkog oštećenja kabla.

Član 32.

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova na objektima, dužan je da za vreme izvođenja građevinskih radova, gradilište obezbedi ogradom.

Ograda gradilišta mora da bude od čvrstog materijala, statički stabilna i ne sme biti transparentna.

Zastori na građevinskoj skeli moraju da budu jednoobrazni i uredno zategnuti.

.

IV. Prelazne i završne odredbe

Član 33.

Na javnim površinama u pešačkoj zoni, na kojima nije izvršena adekvatna nivelacija terena, odnosno gde nije uređena javna površina, dozvoljeno je postavljanje podijuma u okviru letnje bašte do adekvatne nivelacije terena, odnosno do uređenja javne površine.

Član 34.

Montažno-demontažna krovna konstrukcija u okviru letnje bašte, postavljena u periodu pre stupanja na snagu ovog pravilnika, može se zadržati shodno odredbi člana 7. stav 4. tačka 4. ovog pravilnika ako su ispunjeni uslovi iz člana 10. tačka 1. i 2. ovog pravilnika.

Član 35.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama i površinama vidljivim sa javnih površina („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 9/2007).

Član 36.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Novog Sada“.