Na osnovu clana 72. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 45/05),
Ministar trgovine, turizma i usluga donosi

Na osnovu clana 72. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 45/05),

Ministar trgovine, turizma i usluga donosi

Pravilnik o programu i nacinu polaganja strucnog ispita za turistickog vodica

 

I. Uvodne odredbe

Clan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se program i nacin polaganja strucnog ispita za turistickog
vodica.

Clan 2.
Strucni ispit za turistickog vodica (u daljem tekstu: strucni ispit) sastoji se od usmenog
dela ispita i prakticnog dela ispita.
.

II. Program i gradivo strucnog ispita

1. Program i gradivo usmenog dela strucnog ispita

Clan 3.
Usmeni deo strucnog ispita polaže se po programu koji obuhvata sledece predmete:
1) Osnovi turizma;
2) Turisticki resursi;
3) Agencijsko i hotelijersko poslovanje;
4) Turisticka politika i propisi u turizmu;
5) Vodicka služba u turizmu;
6) Nacionalna istorija;
7) Strani jezik.

Clan 4.
Predmet Osnovi turizma obuhvata sledece gradivo: pojam turizma i vidovi turizma;
funkcije turizma; osnovne karakteristike razvoja turizma; osnovne karakteristike epoha
razvoja turizma; savremene tendencije u medunarodnom turizmu; globalna turisticka
kretanja; pojam usluga i uslužnih delatnosti u turizmu; osnovni faktori razvoja turizma;
definisanje potrošaca u turizmu; vrste turistickih putovanja; karakteristike turistickog
tržišta; specificnosti turisticke ponude i tražnje; heterogenost turistickih kretanja;
definisanje pojma turistickih motiva i njihove karakteristike; osnovne funkcije turizma;
znacaj i uloga marketinga u turizmu; zagadenje i turisticki razvoj; pojam i znacaj održivog
razvoja turizma; važniji trendovi u turizmu.

Clan 5.
Predmet Turisticki resursi obuhvata oblast prirodnih resursa i oblast kulturnih
resursa.
Oblast Prirodni resursi obuhvata sledece gradivo: saobracajno-geografski položaj i
granice Srbije i državne zajednice Srbija i Crna Gora; turisticki položaj Srbije; 2
prirodni potencijali za razvoj turizma Srbije; geomorfološki turisticki resursi;
hidrološki resursi; termomineralne vode Srbije; klima kao turisticki resurs; flora i
fauna kao turisticki resurs; antropogeni turisticki resursi (etnografski, umetnicki i
ambijentalni); gradski turisticki centri; planinski turisticki centri; banjski turisticki
centri; seoski turizam; kongresni turizam; tranzitni turizam; nauticki turizam; banjski
turizam; sportski i manifestacioni turizam; turizam posebnih interesovanja; zaštita
životne sredine i nacionalni parkovi.
Oblast Kulturni resursi obuhvata sledece gradivo: osnovna obeležja stvaralaštva i
uticaj na našu kulturu; praistorijske i anticke umetnosti; romanska i gotska umetnost;
islamska umetnost; barok; umetnosti 19. veka; savremeno kulturno i umetnicko
stvaralaštvo; monumentalno slikarstvo u srednjevekovnoj Srbiji; srednjevekovna umetnost
Kosova; spomenici raške škole; spomenici moravske škole; srednjevekovni manastiri;
fruškogorski manastiri; manastiri Ovcarsko-Kablarske klisure; humanizam i renesansa;
tvrdave na Dunavu; pravci u modernoj umetnosti; oblici folklornog stvaralaštva.

Clan 6.
Predmet Agencijsko i hotelijersko poslovanje u turizmu obuhvata sledece gradivo:
nastanak i razvoj turistickih agencija; savremene tendencije poslovanja turistickih
agencija; vrste turistickih agencija; funkcije agencija na turistickom tržištu; nastanak i
razvoj organizatora putovanja; turisticki aranžmani; hotelijerstvo kao privredna
delatnost; tržišne osnove poslovanja u hotelijerstvu; opšti pristup klasifikaciji i
kategorizaciji objekata; poslovna saradnja hotelijera i turistickih agencija; medunarodni
lanci hotela; mala i srednja preduzeca u hotelijerstvu.

Clan 7.
Predmet Turisticka politika i propisi u turizmu obuhvata sledece gradivo: osnovni
instrumenti turisticke politike; osnovni sistemski propisi i mere ekonomske politike
Republike od znacaja za poslovanje i kretanje u turizmu.

Clan 8.
Predmet Vodicka služba u turizmu obuhvata sledece gradivo: mesto i uloga
informativne službe u turizmu; karakteristike informativno-propagandne delatnosti u
turizmu; komunikacije u turizmu; mesto i uloga turistickih vodica u realizaciji turistickih
aranžmana; specificnosti rada turistickih vodica; metodologija rada turistickih vodica;
dokumentacija pri realizaciji turistickih aranžmana; nepredvidene situacije u radu
turistickih vodica; ponašanje i etika u radu turistickih vodica; korišcenje savremene
tehnologije u radu turistickih vodica; veština vodenja.

Clan 9.
Predmet Nacionalna istorija obuhvata sledece gradivo: periodizacija praistorije;
kameno doba na Balkanu; bronzano i gvozdeno doba na tlu Srbije; grcka anticka kultura i
rimsko doba na Balkanu; poreklo Slovena, njihove seobe i doseljavanje Slovena;
hristijanizacija Slovena; najstarije srpske kneževine; nastanak glagoljice i cirilice;
Srbija u 11. i 12. veku; stvaranje srpske države; Stefan Nemanja i njegovo doba; Sveti Sava
život i delo; sticanje medunarodne nezavisnosti Srbije; nastanak, razvoj i znacaj srpske
pravoslavne crkve; turska osvajanja Balkana; Kosovska bitka; balkanske zemlje pod turskom
vlašcu; obnova Pecke patrijaršije i njen znacaj; uzroci, pocetak i tok Prvog srpskog ustanka;
pocetak i tok Drugog srpskog ustanka; sticanje medunarodne nezavisnosti Srbije; Kraljevina
Srba, Hrvata i Slovenaca; dinastija Karadordevica; dinastija Obrenovica; Prvi i Drugi
balkanski rat; Prvi svetski rat; ucešce Jugoslavije u Drugom svetskom ratu; stvaranje i
razvoj posleratne Jugoslavije (FNRJ, SFRJ i SRJ); stvaranje državne zajednice Srbija i
Crna Gora.

Clan 10.
Predmet Strani jezik obuhvata aktivno znanje stranog jezika.

2. Program i gradivo prakticnog dela strucnog ispita

Clan 11.
Prakticni deo strucnog ispita obuhvata vodenje turisticke grupe pravcem – itinererom
koji utvrdi Komisija za polaganje strucnog ispita za turistickog vodica (u daljem tekstu:
Komisija).
.

III. Nacin polaganja strucnog ispita

Clan 12.
Strucni ispit polaže se pred Komisijom koju obrazuje ministar nadležan za poslove
turizma (u daljem tekstu: ministar).
Komisija se sastoji od predsednika i osam clanova, koji imaju zamenike.
Predsednik i clanovi Komisije su ispitivaci za odredene predmete.
Na predlog predsednika Komisije, mogu se imenovati ispitivaci van sastava Komisije, o
cemu ministar donosi posebno rešenje.

Clan 13.
Predsednik, clanovi i ispitivaci u Komisiji moraju imati najmanje visoku školsku
spremu iz oblasti kojoj pripada predmet koji ispituju.

Clan 14.
Kandidati sve predmete strucnog ispita polažu usmeno, osim stranog jezika koji polažu i
pismeno.

Clan 15.
Ministarstvo nadležno za poslove turizma najmanje jednom godišnje raspisuje oglas na
koji se mogu prijaviti zainteresovani za polaganje strucnog ispita za turistickog vodica.
Oglas iz stava 1. ovog clana narocito sadrži: predmet oglasa; datum polaganja strucnog
ispita; rokove za podnošenje prijava; sadržinu prijave; dokaze koji se podnose uz prijavu;
iznos troškova polaganja strucnog ispita; broj racuna na koji se uplacuje iznos troškova
polaganja strucnog ispita i druge podatke.

Clan 16.
Troškove polaganja strucnog ispita, kao i troškove polaganja popravnog ispita snosi
lice koje polaže strucni ispit (u daljem tekstu: kandidat).
Predsedniku, clanovima Komisije, ispitivacima, sekretaru i njihovim zamenicima
pripada naknada za rad u Komisiji, cija se visina odreduje rešenjem o njenom obrazovanju.

Clan 17.
Pismena prijava za polaganje strucnog ispita sadrži:
1) ime, ocevo ime i prezime kandidata;
2) datum i mesto rodenja kandidata;
3) vrsta školske spreme i smer koji je kandidat završio;
4) strani jezik koji kandidat želi da polaže.
Uz prijavu kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz clana 69. stav 1. Zakona o
turizmu.

Clan 18.
Kandidatu se na njegov zahtev može odobriti polaganje više stranih jezika.
Strani jezici cije se polaganje, u smislu stava 1. ovog clana, dodatno odobri mogu se
polagati naknadno. 4

Clan 19.
Uspeh kandidata za svaki predmet izražava se ocenom od 2 do 5.
Uspeh kandidata na strucnom ispitu ocenjuje se opisnom ocenom „položio“ ili „nije
položio“.
Konacan uspeh kandidata na strucnom ispitu utvrduje Komisija.

Clan 20.
Kandidat koji ne pokaže dovoljan uspeh iz najviše dva predmeta iz clana 2. ovog
pravilnika može polagati popravni ispit.
Ako kandidat pokaže slab uspeh iz tri ili više predmeta smatra se da nije položio
strucni ispit.
Smatra se da je kandidat položio prakticni deo strucnog ispita ako je pokazao sposobnost
samostalnog vodenja turisticke grupe.
Popravni ispit organizuje se u roku koji ne može biti kraci od mesec dana niti duži od
tri meseca racunajuci od dana polaganja strucnog ispita.
Ako kandidat ne bude pozitivno ocenjen na popravnom ispitu, smatra se da nije položio
strucni ispit.

Clan 21.
Zapoceto polaganje strucnog ispita može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili
drugih opravdanih razloga bio sprecen da nastavi polaganje strucnog ispita.
Komisija donosi odluku o odlaganju strucnog ispita.

Clan 22.
O polaganju strucnog ispita vodi se zapisnik u koji se unose podaci o sastavu Komisije,
kandidatu, sadržini polaganja strucnog ispita i dobijenoj oceni kandidata.
Zapisnik potpisuju predsednik, clanovi Komisije i sekretar.

Clan 23.
Na osnovu zapisnika o polaganju strucnog ispita, kandidatu se izdaje uverenje o
položenom strucnom ispitu.
Uverenje sadrži:
1) naziv ministarstva koje izdaje uverenje;
2) propis na osnovu koga se izdaje uverenje;
3) ime, prezime, datum i mesto rodenja kandidata;
4) strani jezik / jezici;
5) datum izdavanja uverenja i broj uverenja.

Clan 24.
Za pripremu polaganja strucnog ispita za turistickog vodica koriste se sledeci pravni
izvori i literatura:
1) Pravni izvori:
- Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 1/90);
- Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list SCG“, br. 1/03 i
26/05);
- Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 45/05);
- Zakon o banjama („Službeni glasnik RS“, broj 80/92);
- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93,
48/94, 53/95 i 135/04);
- Zakon o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93,
48/94 i 101/05).
2) Literatura:
- Ekonomika turizma, S. Unkovic i B. Zecevic;
- Osnove turizma, O. Bakic, M. Nikolic i M. Bakic;
- Savremena kretanja na turistickom tržištu, S. Unkovic, K. Cacic i O. Bakic;
- Nacionalna istorija, B. Vujovic; 5
- Istorija umetnosti, B. Vujovic;
- Istorija umetnosti, H. Dženson;
- Agencijsko-hotelijersko poslovanje, grupa autora;
- Vodicka služba u turizmu, S. Štetic;
- Poslovanje hotelskih preduzeca, K. Cacic;
- Marketing u turizmu, O. Bakic,
- Pravo u turizmu, M. Skakun.
.

IV. Prelazne i završne odredbe

Clan 25.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu i nacinu
polaganja strucnog ispita za turistickog vodica („Službeni glasnik RS“, broj 57/94).

Clan 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije“.

Broj 110-00-127/2005-04
U Beogradu, 6. decembra 2005. godine