Uvod u turizam

Nastava na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo od 2002. godine odvija se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, sa kojom se obrazovni proces na našem departmanu, usklađuje sa obrazovnim procesom visoko obrazovnih institucija razvijenih evropskih zemalja. Da bi se sprovele ove promene, bilo je neophodno izvršiti izvesne promene u nastavnom procesu i uvesti nove predmete. Jedan od novih predmeta je i „Uvod u turizam“. Pošto za ovaj predmet, trenutno nepostoji odgovarajući udžbenik, urađena je ova skripta, kao privremeno rešenje.

Skripta se satoji iz tri dela. U prvom delu je obrađen razvoj turizma u svetu, drugi deo se bavi razvojem turizma u našoj zemlji, a u trećem delu je obrađen turizam i održivi razvoj.

Autori

Pojam turizma
Razlike između savremenog turizma i analognih pojava u prošlosti
Epoha turizma privilegovanih klasa
Antička Grčka
Antički Rim
Pojava hrišćanstva
Odumiranje feudalizma i prevlast građanske klase
Savremeni turizam
Počeci ekspanzije turizma

Nove saobraćajne mogućnosti i njihov uticaj na turizam
Smeštajni kapaciteti i njihova transformacija
Pojava turističkih mesta
Turističke organizacije i pojava državnih organa u turizmu
Razvitak turizma posle Prvog svetskog rata
Međunarodna turistička saradnja
Razvoj međunarodnog turizma
Počeci istraživanja u turizmu i formiranje posebnih naučnih diciplina
Predmet turizmoloških proučavanja
Istraživanja turističkih kretanja
Funkcije savremenog turizma
Neekonomske funkcije

Ekonomske funkcije
Faktori turizma
Pokretački faktori
Faktori procvata turizma na primeru SR Nemačke
Procene o svetskom razvoju turizma
Tendencije na tržištu tražnje
Istorijski aspekt turističkih kretanja
Epoha turizma privilegovanih klasa
Razdoblje pojava analognih turizmu (do 1845)
Putopisci i njihova putovanja po našim krajevima
Banjski turizam

Putovanja analognih turizmu u Crnoj Gori
Putovanja stranih putnika po Srbiji i Crnoj Gori u 19. veku
Razdoblje organizovanog turizma
(od 1845. do Prvog Svetskog rata)
Turizam planinskog dela Crne Gore
Socio-psihološke, etičke i etnološke vrednosti kao osnovna motivacija posećivanje Crne Gore.
Turistička propaganda u putopisima o severnoj Crnoj Gori
Banjski turizam

Turizam Crnogorskog primorja
Turizam u Bokokotorskoj subregiji
Putopisi u funkciji propagande turizma Boke Kotorske (u vreme Austrougarske)
Počeci turizma u Barskoj i Ulcinjskoj subregiji
Razvoj inostranog turizma u Crnoj Gori
Putovanja po Srbiji
Planinski turizam u Vojvodini pre Prvog svetskog rata
Izgradnja materijalne osnove turizma
Rane i kasnije faze
Epoha masovnog (savremenog) turizma
Razvoj turizma između Prvog i Drugog svetskog rata
Planinski turizam u Srbiji do Prvog svetskog rata i između dva rata
Primorski turizam

Nastanak i razvoj omladinskog turizma
Organizovani vidovi planinskog turizma
Ekspanzija banjskog turizma
Turistička funkcija pojedinih banja između dva rata
Primorski turizam
Preslojavanje u turističkom promet u početkom organizovanih turističkih putovanja
Preobražaj smeštajnih kapaciteta
Preobražaj receptivne osnove u banjama
Izgradnja materijalne baze u banjama posle Drugog svetskog rata
Pojava turističkih organizacija
Održivi razvoj turizma i zaštite
Identifikovanje i merenje održivog turizma

Indikatori za praćenje uticaja turizma na životnu sredinu
Instrumenti za upravljanje održivim turizmom
Noseći kapacitet prostora i opremanje Nacionalnog parka Durmitor u funkciji turizma
Metode za izračunavanje nosećeg kapaciteta prostora
Ciljevi i strategija razvoja turizma u Nacionalnom parku Durmitor
Zaštita prirodnog potencijala
Zaštita antropogenog potencijala
Mere zaštite pri planiranju planinskog turizma
Kodeks ponašanja u nacionalnom parku
Turizam i održivi razvoj
Razvijanje programa održivog turizma
Prilog održivom razvoju turizma
Izveštaj sa Konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju
Odluke usvojene na konferenciji

AGENDA 21

I odeljak: DRUŠTVENO-EKONOMSKE FORME
II odeljak: OČUVANJE IUPRAVLJANJE SREDSTVIMA ZA RAZVOJ
III odeljak: POJAČAVANJE ULOGE VEĆIH GRUPA

Literatura