Poslovanje turističkih agencija

Izučavanje turizma počelo je sa njegovim razvojem. Omasovljenje turističkih kretanja uslovljava i niz promena u poimanju samog turizma, kako u praksi, tako i u teoriji. Diverzifikacija turističke tražnje dovodi do nastanka posebnih zanimanja bez kojih se ne može zamisliti realizacija kvalitetnog turističkog aranžmana. To dovodi i do potrebe upoznavanja kadrova u turizmu sa kompleksnim poslovanjem turističke privrede. Kroz prožimanje teorije i prakse možemo stvoriti adekvatan kadar za poslove u turizmu.

Nastanak turističkih agencija i turoperatora utiče na potrebu izučavanja njihovog poslovanja. Nedostatak literature, posebno udžbeničke, iz ove oblasti uticao je i na stvaranje knjige koja je pred Vama.
„Poslovanje turističkih agencije“ je knjiga prevashodno pisana za potrebe studenata turizma koji izučavaju ovu oblast. Međutim, ona može poslužiti i za- poslenima koji rade na poslovima kreiranja i plasmana turističkih aranžmana.

Ukoliko budete koristili ovo štivo tokom Vaših studija i (ili) pri radu u turističkim agencijama mi smo postigli svoj cilj.

Autori

I. GLOBALNI ASPEKTI RAZVOJA TURIZMA U SVETU

1.1. Evolucija potreba i turizam
1.2. Svetsko turističko tržište

II. KARAKTERISTIKE TURISTIČKOG TRŽIŠTA

2.1. Turistička ponuda i tražnja
2.2. Heterogenost turističke tražnje
2.3. Uticaj promene ponude i tražnje na cene u turizmu

III. MESTO I ULOGA TURISTIČKIH AGENCIJA NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU

3.1. Specifičnosti turističkog tržišta i uslovi nastanka turističkih agencija
3.2. Turistička agencija-specifično turističko preduzeće
3.3. Pravni status agencija u turizmu
3.4. Nastanak i razvoj turističkih agencija u svetu
3.5. Nastanak i razvoj turističkih agencija u Jugoslaviji
3.6. Funkcije i zadaci turističkih agencija na turističkom tržištu

IV. VRSTE I PODELA TURISTIČKIH AGENCIJA

4.1. Prema karakteru poslovanja
4.2. Prema predmetu poslovanja
4.3. Prema širini tržišta na kojem posluju
4.4. Prema organizacionom obliku
4.5. Prema načinu na koji se pojavljuju na turističkom tržištu
4.6. Prema zemlji porekla
4.7. Prema vlasništvu sredstava poslovanja
4.8. Pokazatelji razvoja agencijskog poslovanja u svetu i Jugoslaviji

V. POSLOVANJE NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU

5.1. Sadržaj posredničkih poslova – klasične turističke agencije
5.2. Sadržaj delatnosti organizatora putovanja
5.3. Pojam, značaj i razvoj touroperatora
VI. TURISTIČKA DESTINACUA – OSNOV TURISTIČKOG ARANŽMANA
6.1. Stvaranje turističke destinacije
6.2. Atraktivnost turističke destinacije
6.3. Razvoj turističke destinacije
6.4. Konkurentnost turističkih prostora

VII. TURISTIČKI ARANŽMANI – SPECIFIČAN PROIZVOD

7.1. Pojam i definisanje turističkog aranžmana
7.2. Vrste i podela turističkih aranžmana
7.3. Formiranje turističkog aranžmana
7.4. Novi proizvod i cena u turizmu
7.5. Formiranje cena turističkog aranžmana
7.6. Kalkulacija i određivanje cene turističkih aranžmana
7.7. Pravilna politika cena turističkog aranžmana
7.8. Utvrđivanje uslova turističkog aranžmana
7.9. Organizovanje paušalnih putovanja od strane touroperatora
7.10. Promocione aktivnosti turističkih agencija pri plasmanu turističkih aranžmana
7.11. Plasman turističkog aranžmana
7.12. Registrovanje prijavljenih učesnika turističkog aranžmana

VIII. ORGANIZOVANJE PUTOVANJA OD STRANE TOUROPERATORA

8.1. Proces pripreme organizacionog putovanja
8.2. Vrste organizovanih putovanja

IX. PRIPREMANJE BROŠURE

X. INFORMACIONI SISTEM U RADU TOUROPERATORA

I TURISTIČKIII AGENCIJA

XI. IZVOĐENJE TURISTIČKOG ARANŽMANA

11.1. Priprema turističkog aranžmana
11.2. Izvođenje turističkog aranžmana
11.3. Obračun turističkog aranžmana

XII. UGOVORNI ODNOSI AGENCIJA I DAVALACA TURISTIČKIII USLUGA

12.1. Odnos turističkih agencija i turista
12.2. Odnos turističkih agencija i neposrednih davalaca usluga u turizmu
12.3. Odnos turističkih agencija sa drugim organizacijama koje deluju u turizmu
12.4. Međusobni odnosi turističkih agencija

XIII. ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU

13.1. Novi način donošenja odluka u turizmu
13.2. Zaštita korisnika turističkih usluga
13.3. Neki primeri zaštite potrošača u turizmu
13.4. Novi uslovi putovanja – Šengenski sporazum
13.5. YUTA standardi

XIV. RADNI PROCES U TURISTIČKOJ AGENCIJI

14.1. Ljudski faktor u delatnosti turističke agencije
14.2. Sredstva turističke agencije
14.3. Poslovni instrumenti turističkih agencija
14.4. Poslovna dokumentacija i evidencija

XV. ORGANIZACUA RADA U TURISTIČKOJ AGENCIJI

15.1. Opšti pristup pojmu organizacije
15.2. Razvoj organizacije klasičnih turističkih agencija

LITERATURA