Ocenjivanje lovačkih trofeja

Trofej je prvobitno predstavljao znak pobede koji se sastojao od ratnog plena, koji je bio vešan o diveće imotke na mestugdejeneprijatelj „okrenuo’da beži.
Kasnije je ova reč upotrebljena za odredene delove divljači (rogovi, rogovije, io- banja, zubi i krzno) kao trofej divljači ili lovački trofej.

Nastanak i poreklo trofeja je iz lovačke kulture paleolita, pri čemu se verovalo da pojedini delovi ulovljenih životinja imaju zaštitu, magijsku moć.
U starom veku, uloga trofeja se menja ali se zadržava njihova prvobitna kultna namena, oni su zaštitno sredstvo – plen, magijsko sredstvo i rodovsko obeležje. U ovom periodu trofeji se javljaju kao pratioci božanstva i kao žrtveni znaci.

U moderno vreme trofeji predstavljaju svoju vrstu, kao dijagnostički materijal, odnosno oni su ogledalo lovišta i delovanja čoveka na prirodu.
Vrhunski trofeji su po pravilu rezultat kako prirodnih uslova staništa (lovišta), tako i gazdinskih (antropogenih) mera kroz zaštitu, selekeiju i sl.
Radi lakšeg upoređivanja trofeja jedne vrste, one se ocenjuju po jedinstvenim formulama (fonnule ClC-a Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljači).
Iz lovišta Srbije do sada je bio nekoliko trofeja prvaka sveta.

UVOD
ISTORIJAT OCENJIVANJA LOVAČKIH TROFEJA
MEĐUNARODNI SAVET ZA LOVSTVO (CIC)
OBRADA TROFEJA
OBRADA LOBANJE
OBRADA KRZNA
SKIDANJE KRZNA
DERMOPLASTIČNIPREPARATIDIVOKOZE I MUFLONA..
KOMISIJA ZA OCENJIVANJE TROFEJA DIVUAČI
POMOČNA SREDSTVA
OPŠTA UPUTSTVA
BIOLOGIJA MRKOG MEDVEDA
OCENJIVANJE LOBANJE MEDVEDA
OCENJIVANJE KRZNA MEDVEDA
BIOLOGIJA VUKA
OCENJIVANJE LOBANJE VUKA

OCENJIVANJE KRZNA VUKA
BIOLOGIJA ŠAKALA
OCENJIVANJE LOBANJE ŠAKALA
OCENJIVANJE KRZNA ŠAKALA
BIOLOGIJA LISICE
OCENJIVANJE LOBANJE LISICE
BIOLOGIJA RAKUNOPSA
OCENJIVANJE LOBANJE RAKUNOPSA
BIOLOGIJA RISA
OCENJIVANJE LOBANJE RISA
OCENJIVANJE KRZNA RISA

BIOLOGIJA DIVLJE MAČKE
OCENJIVANJE LOBANJE DIVUE MAČKE
OCENJIVANJE KRZNA DIVLJE MAČKE
BIOLOGIJA JAZAVCA
OCENJIVANJE LOBANJE JAZAVCA
BIOLOGIJA DIVUE SVINJE
OCENJIVANJE KUOVA DIVUEG VEPRA
BIOLOGIJA JELENA LOPATARA