Lov i lovačko oružje

Zavodi Crvena zastava kao proizvođač lovačkog i sportskog oružja, imaju trajnu želju da pomažu razvoj iovstva, sporta i jačanja odbrambene moći zemlje.

Polazeći od evidentnog nedostatka literature u nas iz obla- sti lovstva i lovačkog oružja, ZCZ su pružili punu podršku štampanju ove knjige, u nadi da na taj način najbolje doprinose razvoju ove privredne grane i sportske aktivnosti.

Dva naša poznavaoca lovstva i lovačkog oružja drugovi Trutin i Čirić su u potpunosti opravdali želje ZCZ i daii knjigu koja može poslužiti kao svakodnevno štivo u skladnoj meri i stručno ipoučno. Imajući u vidu da je cela materija zanimljivo obradena izražavamo zadovoljstvo što je možemo toplo prepo- ručiti svim Ijubiteljima lova i lovačkog oružja.

Lovački karabini, municija, balistika
Ustrojstvo, namena i speciifičnosti lovačkih karabina
Najpoznatije konsitrukcije u Evropi i SAD
Poseban značaj MAUZER sistema
Glavni mehanizam lovačikih karabina
Mehanizam za dkidanje i kočenje
Mehanizam sa jednom abaračom
MehanLzam sa dve obarače
Mehaniizam sa jednom obaračom — podešljiv
Mehaniiza(m sia jednom abaračom — delimiono podešljiv .
Cev
Ćeoni zazor
Mehanioki nišani
Durbini
Kundaci
Kalibar i oznaika kalibra
Metak za lov
Lovaako zrno
Magnum municija
Unutrašnje baliističke pojave u cevima lovackih karabina
Kretanje zrna ikroz vazduh
Udarna energija zrna
Trzanje oružja
Dejstvo zrna na cilju
Osetljivi delovi na telu divljači
Izbor municije u zavisnosti od vrste divljači
Korišćenje tablica sa podacima o municiji
Viziranje lovačkih karabina
Rukovanje, upotreba i održavanje lovačkog oružja
Ispitivanje i žigosanje lovačikih pušaka i karabina
Predostrožnosti pri upotrebi lovačkog oružja
Čuvanje i održavanje lovačkog oružja i municije
Upotrebljeni sistem mera i odnos metričkih i angloameričkih imera

ŽlGOVI I OZNAKE ZEMALJA, CLANICA BRISELSKE KONVENCIJE

I DEO

LOV I DIVLJAČ NAŠIH LOVIŠTA

OSVRT NA LOV I LOVSTVO KROZ ISTORIJU

Lovno zakonodavstvo u Jugoslaviji
Poznavanje divljači
Korisna divljač
Stetna divljač ili štetočine
Uređiivanje lovišta
Trofeji od divljači
Osvrt na našu lovnu kinologiju
Lovna etiika

II DEO

LOVAČKO ORUŽJE I MUNICIJA

Lovačke puške, municija, balistika
Ustrojstvo i lovačkih pušaka
Broj i kombinacija cevii
Mehaniizam za utvrđivanj’e (bravljenje)
Autamat’ske ilovaoke puške
Mehanizam za zaipinjanje i opaljenje
Ozinaka i značenje kalibra
Cevi i eolkiranj e oevi
Trzanje i uravnoteženje lovačkih pušaka
Metak sa sačimom
Novine kod metaka sa saomom
Meire metka i ležišta metka u oeivd
Kruipmoća i označavanje salfime
Pritiisak ba,nutmiih gascnva u ceivi i predostrožnosti
Nadiuvaivamje i rasprskavanje cevi
Formiramje i oblik saomenog snopa
Dejstvo sačme na ciilgu
VeLiičina diivlj ači i Ikrupmoća sačrne
Daljifna uspešnog dejstva
Maiksiimalna daljina 4 opasme zone
Ocena efikasnosti saomenog snopa
Gadanje breneke fcuglom
Ručno pumjemje metaka
Predositrožnosti pri punjenju metaka
Čuvanje baruta